004.cz

Zákonná opatření boje s STI

Pohlavně přenosné choroby bychom mohli rozdělit do několika skupin.

V té první si uvedeme choroby, které se šíří výhradně pohlavním stykem a patří do skupiny nemocí, které podléhají zákonným opatřením a jejich léčba patří do rukou dermatovenerologa. Patří sem syfilis, kapavka, ulcus molle, granuloma inguinale a lymfogranuloma venereum. Při podezření z nákazy či onemocnění je dotyčný povinen se podrobit vyšetření, při zjištěné infekci se léčit a absolvovat kontrolní vyšetření, která potvrdí vyléčení. Pacient podepíše poučení a v době vyšetřování, léčby a kontrol musí dodržovat hygienická pravidla a sexuální abstinenci.

V druhé skupině jsou zbylá onemocnění, kde u některých z nich platí pouze povinnost hlášení výskytu - již bez informací o konkrétním pacientovi. Aktuální informace o výskytu sledovaných chorob v ČR najdete na http://www.uzis.cz/.

Při potvrzené diagnóze pohlavního onemocnění, ale také při pouhém podezření na pohlavní onemocnění spadající do první skupiny musí být lékařem podáno hlášení na předepsaných tiskopisech. S vyplněnými tiskopisy se nakládá jako s důvěrnými informacemi dle zákonných norem, takže nemusíte mít obavu, že se o vašem případném onemocnění dozví i někdo jiný. Povinné hlášení obsahuje údaje o nemocném i o osobách, které měly pohlavní styk s nemocným v tzv. kritické době, a dále údaje o ohrožených osobách, které s nemocným žily v domácím prostředí nebo v kolektivu v době rozvinutých projevů nemoci (rodinní příslušníci, spolubydlící). Odborný lékař je povinen zajistit řádnou terapii a předepsané kontroly včetně návrhu na vyřazení nemocného z evidence nemocných. Na straně druhé je nemocný povinen podrobit se řádnému léčení i předepsaným kontrolám.

Pohlavní choroby podléhají v současnosti platným zásadám zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví, vyhlášky MZ ČR a metodického opatření MZ ČR "Standardy léčebných a vyšetřovacích postupů" z prosince 1977. Hlásit kontakty je nyní nutné i u infekce HIV/AIDS. 

Nemocný je ošetřujícím lékařem poučen o zákazu pohlavního styku do doby vyléčení a toto poučení stvrzuje svým podpisem do zdravotnické dokumentace. Podle údajů získaných od nemocného provádí dermatovenerologické pracoviště dle místa trvalého bydliště tzv. depistáž, tj. prověřuje zdravotní stav kontaktů i ohrožených osob. Hlásit kontakty je nyní nutné i u infekce HIV/AIDS dle zákona č. 258/2000. V případech časného syfilis platí požadavek vyšetření všech sexuálních kontaktů, se kterými se nemocný stýkal v uplynulých 4 měsících. O všech získaných údajích je vedena dokumentace, se kterou se nakládá jako s důvěrným materiálem.

Statisticky jsou data o počtu hlášených osob zpracována regionálními odbočkami ÚZIS (sledovány jsou údaje o typu onemocnění, z osobních dat nemocného pouze jeho rodné číslo a lokalita onemocnění bez uvedení přesné adresy). Dermatovenerologové a depistážní sestry patří ke "státnímu dozoru" sledujícímu šíření pohlavních onemocnění a řízenému hygienickou službou.

Zákonná opatření boje s STI - komentáře

K článku není žádný komentář
pravidla pro veřejnost odkazy rubriky posledních 100 komentářů
© 2001 - 2023 Code004 / | ISSN 1214-4452 | Inzerujte na 004.cz | Powered by phpRS |