004.cz

Je homosexualita normální?

Všechno nové u lidí vyvolávalo a vyvolává otázku, zda je to normální. Určitou představu míry akceptovatelnosti potřebují k tomu, aby se mohli lépe orientovat ve světě a vytvářet své postoje k dění kolem sebe. Představu normality máme každý jinou, a přestože existuje stálá snaha o vznik obecně přijatelného konsenzu, zůstává toto měřítko záležitostí víceméně subjektivní.

Neustále se objevují hlasy a výkřiky, že homosexualita není normální a není proto na místě uzákoňovat registrované partnerství. Nepochopení faktu homosexuality a tvorba vědomých nebo méně vědomých postojů každého člověka vůči ní a jejím nositelům je zdrojem homofobie či diskriminace.

Ještě na začátku devadesátých let byla homosexualita v naší republice obecně považována za nemoc. Fenomén homosexuality lze podrobit třem atributům toho, co by mohlo být považováno za normalitu. Můžeme na ni pohlížet z hlediska normy ideálu, což je všeobecná představa o tom, jak by měl vypadat ideální člověk, jaký by měl být, dále z hlediska normy statistické, jakou má určitý jev četnost výskytu, a z pozice normy funkční, zda homosexualita splňuje všechny úlohy sexuality.

K jakým dojdeme výsledkům?

Co se týče prvního hlediska normality, tak se v otázce lidského ideálu zarazíme nad tím, co je lidský ideál. O stvoření ideálního člověka usilovalo fašistické hnutí v Německu za druhé světové války. Nacistická genocida usilovala o vyhlazení podřadných ras a likvidaci nevhodných náboženských skupin. Byla zavedeno zostřené posuzování homosexuality podle § 175 z roku 1871. Vedle vyhlazování cikánů (mezi cikány patří 4 skupiny: Sintiové – ty z velké části Hitler vyhladil, dále Romové, Kaderové a Gitanos) k Hitlerovu cíli patřilo i vyhlazení homosexuálů. Myslím, že nikomu nepřísluší hodnotit, co je lidský ideál, co je lidská nadrasa. Proto se v minulosti objevil pokus jedné poslankyně tehdy ještě československého Federálního shromáždění, aby byla v listině základních práv a svobod doplněna sexuální orientace na stejnou antidiskriminační úroveň vedle barvy pleti, národnosti a náboženského vyznání. Také musíme připustit, že téměř nikdo si nebude přát, aby bylo jeho dítě menšinově orientované. Žádný heterosexuál si nebude přát, aby jeho syn či dcera byli gay či lesbička. Tuto variantu nebudou brát jako ideální. Jinak se však na ideál dívá homosexuálně orientovaný člověk samotný. Ideální protějšek je homosexuální. Ideálnost člověka je tedy subjektivním hodnocením každého z nás, každý z nás máme jiné ideály. Je třeba hodnotit, jestli se naše snaha o vytvoření ideálního člověka a společnosti nedostává do rozporu s Ústavou ČR a také zda nepotlačuje lidská práva homosexuálně orientovaných.

Druhé hledisko normality je pohled ze statistického hlediska. Jak jsem již napsal výše, normalita není to samé, co většina. Význam slova "normalita" odpovídá významu slova "většina" maximálně jen z 1/3. Avšak i nad touto třetinou je třeba se zamyslet. Výskyt homosexuality se v populaci pohybuje mezi 4 % a 10 %. Z hlediska normální = většinový nebude normální nic, co je v danou situaci v menšině. Domnívám se, že statistické hledisko v souvislosti s normalitou není zcela na místě, protože statisticky by mohlo být za normu považováno například i násilí, které je na našich obrazovkách četné a každodenní. Normální by nebyl člověk, který má naprosto zdravé zuby, protože většina lidí má nějaký ten zubní kaz. Je absurdní prohlašovat za normu to, co je statisticky většinové, aniž bychom nezhodnotili další parametry. Není možné vyhlásit tyfus za normu a přestat léčit jeho epidemii, pokud touto nemocí bude trpět nadpoloviční většina populace. Je třeba objektivně zhodnotit, jestli to, co prohlásíme za normu, bude z tohoto statutu neškodné či prospěšné, zda pozitiva překryjí negativa. Mnoho homofobů reaguje různými jinými přirovnáními, jimiž se snaží dokázat na neadekvátních příkladech nenormalitu homosexuality. Z jednoho takového sociologického hlediska by mohla deviací být i genialita. Není běžné mít IQ nad 130.

Třetí hledisko normality: splňuje homosexualita všechny funkce sexuality? Nikoliv. Homosexuální pár nikdy nemůže zplodit potomka. To však neznamená, že není plodný a že homosexuál nemůže potomka mít. Velké množství gayů a lesbiček vstoupilo do heterosexuálního svazku a zplodilo potomka. Homosexuál není bezpodmínečně vyloučen z reprodukčního cyklu. Není neplodný, ale neplodí, protože k jeho životním hodnotám nepatří plození dětí. Homosexuální jedinec je schopen žít spokojeným a plnohodnotným životem a plnit většinu běžných sociálních požadavků. V tomto případě záleží na osobních cílech a prioritách každého jednotlivce. K životnímu naplnění volí jiné cíle a prostředky. Hledá a nachází uplatnění, jak být pro společnost užitečný. Pokud mu omezení, že není určen pro rozmnožování a vytváření rodiny, překáží v jeho seberealizaci, je pravděpodobné, že se jeho pojetí homosexuality posune spíše za pomyslné hranice ideálu či normality než u lidí, jejichž hlavní životní aktivity nejsou narušovány odlišností jejich sexuality. Všeobecně se také větší nespokojenost projevuje u těch lidí, kteří kladou velký důraz na tradiční hodnoty a pravděpodobně též častěji u věřících.

Mnoho odpovědí na své otázky získáte v archívu starších diskuzních fór webu, pro toto téma zde

Je homosexualita normální? - komentáře

Komentář ze dne: 29. 07. 2014 00:06:24     Reagovat
Autor: Silvie (email) - neregistrovaný
Titulek: přiznej barvu!
Ahoj,
asi píši do nevhodne rubriky, ale nevím kde článek zařadit. Už delší dobu přemýšlím, že by nebylo marné udělat pochod homosexuálů Ostravou. Mám pocit, že lidé tady toho moc neví a jsou hodně netolerantní. Až je mi někdy opravdu zle. Jako bychom udělaly něco špatně když se s partnerkou držíme za ruce. Lidé se tváří různě, někteří dělají různé obličeje a někteří si dovolí i nějakou nevhodnou poznámku. Mě je také špatně když mi v tramvaji za uchem mlaská heteheterosexuální pár, div se nesežerou a nedovolím si nic říct. Proto si myslím, že by to tady opravdu nebylo marné vnést trochu světla. Opravdu nejsme nemocní a tak jak to je to cítíme srdcem.

Komentář ze dne: 07. 09. 2011 11:00:14     Reagovat
Autor: Niteo - neregistrovaný
Titulek: Homosexualita jako antizákon
Existují provinění vůči fyzikálním zákonům. Tato provinění jsou okamžitě potrestána reakcí. Např. Pokud se vydám na procházku ze skály, prostě spadnu.
Dále existují provinění vůči sobě. Budu li kouřit, ničí to mé plíce a má kondice není v dobrém stavu.
Dále existují provinění proti druhému člověku. Pokud někomu budu bezdůvodně nadávat, náš vztah se zhorší a mě i jemu to přináší nejméně psychickou újmu.
A existují provinění proti společnosti.
Veškeré důsledky přicházejí ať chceme či ne. Druhá věc je naše znalost systému věcí. Máme bohaté fyzikální znalosti, takže víme co očekávat při určitém chování. Znalosti psychologie nám ukazují jak fungují vztahy. Otázkou však zůstává, na jaké úrovni jsou naše znalosti fungování zdravé a života schopné civilizace. Ano i civilizace má svoje mechanismy, které po porušení vedou buď k poškození či zániku. Je to přirozený zákon. To na co si myslím, že mám právo není totožné s tím, co je prospěšné. Homosexualita,odsuzování člověka na základě orientace, pornografie, konzum aj, jsou dle mého názoru provinění proti civilizaci. Ponesou své důsledky nehledě na naše práva a pocity. Kéž bychom byli dost moudří abychom viděli důsledky našich činů.

Komentář ze dne: 07. 09. 2011 20:33:00     Reagovat
Autor: Standa (email)
Titulek: Re: Homosexualita jako antizákon
,,Máme bohaté fyzikální znalosti, takže víme co očekávat při určitém chování."
Chování? Fyzika se zabývá fyzikálními/přírodními jevy a jejich popisem. Chování - toto snad spadá do sféry psychologie, není-liž pravda?

,,Znalosti psychologie nám ukazují jak fungují vztahy."
Vztahy? Psychologie se zabývá psychickou regulací, jednáním, chováním člověka a jeho vlastnostmi. Psychologie se tedy zabývá jednotlivcem, nikoli vztahy mezi jednotlivci - tímto se snad zabývá sociologie, není-liž pravda?

Promiňte mi, že Vás musím takto opravovat, ale na základě těchto zkušeností Vám musím položit několik otázek: Jste schopen rozumně diskutovat? Nepletete si pojmy? Rozumíte tomu, co píšete?

,,To na co si myslím, že mám právo není totožné s tím, co je prospěšné."
Zde máte pravdu. Víte, toto téma je hlubší debatu s vícero odborníky, jelikož se dostáváme na velmi tenký led. Toto téma zasahuje do sociologie, politologie, filozofie, dějinné filozofie, ale i antropologie nebo "bio-filozofie". Chtělo by to debatu s vícero odborníky. Vám dělají problémy samotné pojmy a s takovými znalostmi ještě nelze vyvářet plnohodnotné filozofické úvahy...
Samozřejmě by bylo zapotřebí zapojit do debaty i biology/ekology, historiky (ty méně), ale i biology/lékaře a další...

,,Homosexualita,odsuzování člověka na základě orientace, pornografie, konzum aj, jsou dle mého názoru provinění proti civilizaci. Ponesou své důsledky nehledě na naše práva a pocity. Kéž bychom byli dost moudří abychom viděli důsledky našich činů."
Na soudy, co je pro společnost prospěšné a co nikoli jsme tady na 004.cz trochu krátcí - chtělo by to hlubokou debatu s odborníky.
Pokusím se tedy zafilozofovat - ale je třeba říci, že filozofie není věda přesná a názory třeba i velkých filozofů se dají upravovat a měnit, protože o tom filozofie je...

Známe nějaké pády civilizací z historie? Máme zkušenosti s pády civilizací? Ano - Řím, Babylon, Egypt, Chetitská říše, konqistadory zničené indiánské civilizace...Tady se však bavíme spíše o zničení civilizace "zevnitř", nikoli "zvenčí". Proto lze odstranit ze seznamu několik pohřbených civilizací a dostáváme se k tomuto upravenému seznamu:
Řím, Chetitská říše. Chetité byli až do konce své říše silnou mocností, čili nedá se říci, že by docházelo k postupnému oslabování "zevnitř", ale došlo k velmi rychlé občanské válce - tuto možnost tudíž též škrtáme. Pak se dostáváme ke starověkému Římu. Jaké byli příčiny pádu a úpadku pozdně antické civilizace? Příčin se nabízí více:
- barbaři při severních hranicích
- vzestup křesťanství, zestátnění křesťanství
- nevole k aplikaci nových vynálezů (hlavně k vynálezů parního stroje - průmyslová revoluce by mohla novou historickou éru odstartovala - ovšem jak by taková nová éra vypadala v tehdejším světě?)
- hospodářské krize (málo peněz na armádu)
- neochota rozšiřování římského území za Dunaj
- barbarizace armády a obyvatelstva
- pohodlný životní styl ve městech

Mohlo by dojít k něčemu podobnému i v naší civilizaci?
- mohli bychom srovnat barbary s teroristy?
- nová náboženství snad nehrozí, i kdy je tu problém se vztahy mezi křesťanstvím a islámem, takže jistý druh náboženských neshod či problémů zde je
- vědu vycucáváme jak můžeme - může nás věda ochránit, před ostatními pesimistickými aspekty? Též by mohla přijít nějaká globální katastrofa a zničit naši civilizaci - je možné, že přírodu ničíme a ta se nás bude tedy potřebovat zbavit...tedy svou činností bychom mohli způsobit globální změny, které by byly vůči lidstvu katastrofální
- jak je vidno, hospodářské a dluhové krize skutečně zapříčiňují omezení přísunu peněz do zbrojení a stále větší skepse vůči nasazování armády do operací (nyní je to hlavně pozorovatelné v chování USA)
- ano, i NATO se stahuje z Afghánistánu a už nemá takovou motivaci "čistit" území od teroristických organizací
- extrémizmus skutečně ohrožuje společnost
- a zpohodlňování společnosti: o tom není pochyb...

Z historického hlediska tedy vyplývá otázka - mohou nás věda a inovace zachránit před ostatními faktory? Dokážeme někdy osídlit jiné planety či měsíce? Nezničí nás dříve náboženské spory, extremismus a terorismus? A bojujeme dostatečně s těmito nepříznivými faktory? Neupouštíme od ochrany před těmito faktory?

Sókratés: Tak jako koráb nemá být uchycen na jedné kotvě, ani život nemá viset na jedné naději.

Není nadějí naší společnosti věda? Je skutečně rozumné spoléhat se na jednu naději?

Co se týče homosexuality: pochybuji, že může společnost zničit sama o sobě - homosexualita sama osobě nezničí civilizaci. Jsou zde jiné a závažnější hrozby - Vaše argumentace není založena na žádné logické řadě a tudíž nemůže být brána za argumentaci oprávněnou - vytvořte logickou řadu otázek a odpovědí a pomocí takovéto řady dokažte svůj argument, že homosexualita ohrožuje civilizaci.

Komentář ze dne: 29. 08. 2011 14:00:57     Reagovat
Autor: Jiří - neregistrovaný
Titulek: Homosexuálové, já vás nechápu.
Nerozumím proč se démonizují pečovatelské služby či dětské domovy (sirotčince), které tady přebývají staletí. Pořád je pro dítě lépe, aby bylo vychovávano jedním popř. dvěma stálými vychovateli, než nějakým Jardou, Frantou dále Honzou a pak na řadě žárlivým Klementem. K homosexuálnímu životnímu stylu veškeré statistiky jasně dávají najevo: Homosexualita a vytvoření páru spolu nesouvisí. Pečovatelské domovy nejsou tak strašné jak se snaží homosexuální loby za podpory feminusmu natlouct do veřejnosti, mnoho dětí z dětského domova si najde práci, a rádi vzpomínají na své vychovatele (viz. Pošta pro Tebe). Je ironií, že děti přicházejí do náhradních domovů proto, že jejich rodiče nejsou schopni vychovat své vlastní děti a poskytnout především rodinu, jenž v drtivě případů vyplývá z neschopnosti soudřnosti s jedním partnerem, když pak tyto děti z domovů jdou rovnou k homosexuálům či lesbám, kteří z podstaty (vyjma extrémních případů)nejsou schopni žít s jedním partnerem.

Jistá studie podává zprávu, že průměrný homosexuál má mezi 20 a 106 partnery za rok, kdežto průměrný heterosexuál má za život 8 partnerů. Jsou i další studie, ve které se 43% homosexuálů přiznalo, že mělo 500 či více partnerů, 28% přiznalo, že nejméně 1000, a z těchto jich 79% prohlásilo, že polovina partnerů byli zcela neznámí lidé.

Mám-li se vyjádřit za sebe homosexualita mi nevadí, vadí mi však homosexualismus, tedy lživá ideologie uznání životního stylu.
Bylo řečeno, že homosexualita je normální protože je to i v přírodě, nutno poznamenat přírodě byla pozorována téměř káždá deviace.

Homosexualita není normální, poněvadž kdyby byla normální byla by normální od počátku. K tomu abycho dospěli, že napočátku musel být heterosexuální pár není třeba náboženství, ale selského rozumu. Homosexualita jako normálnost nemůže být přirovnávaná jako pravorukost či levorukost nebo modré či zelené oči. Zde je nutno uvést další prvek,jinými slovy vzhledem k čemu je normální. Když homosexuální aktivisté uvádí, že je homosexualita normální stejně jako pravorukost či levorukost, tvrdí vesměs totéž, že 1 kg = 1 000. Čeho? Brambor? Tak stejně když uvádíme, že homosexualita není normální, tak není normální vzhledem k účelu reprodukce, a to dozajista nesplňuje. Takže argumenty levorukosti aj. přivnání nemohou obstát. Levorukost splňuje psaní levou rukou, zelené či modré oči splňují zrakost, kdežto homosexualita z podstaty nesplňuje reprodukci.
Že nesplňuje, vždyť homosexuálové mohou splňovat reprodukci populace? To je sice pravda, podobně pedofilové mohou dokázat zajistit reprodukci, taktéž zoofilové, nicméně, aby mohlo dojít k reprodukci populace lze najít mnoho prostředků, ale homosexualita jako taková nesplňuje reprodukci (nechce splňovat).

Je velmi zajímavé jak se stále ohání termíny jako „tolerance“, „právo“ „diskriminace“ atd. To co homosexuálové předvádějí svými kampaněmi a demonstračními akcemi nemá nic společného s diskriminací či netolerance, ale s uznání jejich životního stylu, který si vyhementně vynucují ideologií homosexualismu.

Homosexualismus je jako malé dítě, které si zvyklo řvát na své rodiče (stát) a diktovat jim co se jim hodí do jejich homosexuálního životního stylu.

Komentář ze dne: 04. 09. 2011 20:00:28     Reagovat
Autor: Standa (email)
Titulek: Re: Homosexuálové, já vás nechápu.
Opět je tu více podnětů, které si zaslouží odpověď - i když pro vás (člověka, působícího dogmaticky - tedy z filozofického hlediska hloupě/nemoudře) nebudou odpovědi dostačující a stále si budete trvat na svém.

1) Sirotčince:
Jsou sirotčince normální? Jsou zde sirotčince od počátku? Odkdy jsoe v lidské společnosti objevují sirotčince? V pravěku asi nebyli - starověk? staré Řecko či Řím? Egypt? ...nevím, je možné že v antice již nějaké sirotčince byli.

Víte ono nejde ani tak o to, že "sirotčince jsou špatné", ale o to, že v dané době, kdy byli sirotčince uvedeny do provozu (dejme tomu ve starověku) nebyli tak široké prostředky pro hledání náhradní rodinné péče - a máme tu další otázku: Je lepší, aby dítě/sirotek vyrůstalo na ulici, v sirotčinci nebo v náhradní rodinné péči? Myslím, že většina lidí by na první místo postavila náhradní rodinnou péči...Ovšem v pojmu "náhradní rodinná péče" je slůvko "rodinná" - a je zde další otázka: mohou homosexuálové vytvořit rodinu?
- homosexuální pár z biologického hlediska nemůže vytvořit rodinu
- výchova ovlivňuje myšlení vychovávaného, další otázka: je vhodné vychovávat dítě v homosexuálním páru? Nepřijme takové dítě homosexuální model "rodiny" za přirozený?
Z této úvahy si každý rozumný člověk může odvodit, že výchova dítěte homosexuálním párem není vhodná (přecejenom jde o život - jde o život dítěte).

Takže ten, kdo tvrdí, že homosexuální páry mohou vychovávat děti, asi není zcela v pořádku - já jsem též homosexuál, ale vím, že pokud chci mít děti, musím jít do vztahu se ženou - a to neudělám - už jen proto, že takový vztah by nebyl šťastný a kdo ví, jaký by měl vliv na dítě - že by další dítě do sirotčince?

Takže i když jsem homosexuál, vím, jakožto rozumný člověk, že nemohu vychovávat dítě.

2) Homosexualita = pedofilie, zoofilie a další deviace?

Je pedofilie pro společnost nebezpečná? Ano, je - proto je to deviace (tedy úchylka).

Je zoofilie pro společnost nebezpečná?
Ne, není - z tohoto hlediska: dá se říci, že homosexualita je na stejné úrovni jako zoofilie?
Existuje sexuologický model, podle nějž se posuzuje, zda je daná sexuální orientace (tedy sexuální zaměření se na nějaký sexuální objekt) normální, či nikoli.
Tento model počítá s několika fázemi, které vedou k uzavření nějakého sexuálního vztahu. Těmito fázemi jsou:
- Seznámení
- Sblížení
- Spojení
Splňuje homosexualita tento model? To je individuální - někteří homosexuálové obejdou fázi sblížení - poté se dá eventuálně mluvit o deviaci. Pokud jsou splněny všechny tři fáze, pak se o deviaci mluvit nedá - čili dá se říci, že homosexuálové jsou polo-devianté.
Splňuje zoofilie výše uvedený model? Člověk se vskutku může seznámit nebo i sblížit se zvířetem - co třeba páníček se psem? Z tohoto hlediska musím říci, že i zoofilové mohou být (je to individuální) devianté, ale také nemusí - takže opět: polo-devianté.
Těžko se ovšem posuzuje dobrovolnost styku i u zvířete - zde je rozdíl - pokud však existují, podobně jako u lidí zoofilové, u zvířat antropofilové - potom se opravdu nemusí jednat deviaci.

Tyto polo-deviace však nijak neohrožují společnost - co je komu do toho, že to nějaký muž dělá s muži, žena s ženou, člověk se zvířetem/zvíře se člověkem? Takovéto vztahy mohou být - na rozdíl od vztahu dospělý-dítě - ostatním ukradené.

Takže je to tedy v pořádku?
Jsou homosexuální organizace či "loby" naprosto zbytečné? To si nemyslím: přecejenom jde o to, aby společnost měla respekt a do života homosexuálů nezasahovala a plně respektovala jejich potřeby neohrožující společnost. Respektují "homofobové" a neo-fašisté/-nacisté potřeby homosexuálů? Řekl bych že nikoliv. Stejně tak jsem přesvědčen, že pokud homosexuální organizace hájí práva homosexuálů, pak je to pouze obrana vůči "homofobům" a neo-fašistům/nacistům, takže homosex. org. nejsou zde jen pro ty špatné věci, ale i pro ty věci dobré. Všechno má své dobré i špatné stránky.

Rozumný člověk, ať už jakékoli sex. orientace, ví, kam až mohou polo-deviace zasahovat - tedy ví, kde nastavit "mantinely". Ano, je třeba být důsledný a přísný, pokud homosex. org. přesahují tyto "mantinely", ovšem na druhou je třeba být respektující, pokud homosexuálové společnosti nijak neškodí.

Vy ovšem sem píšete věci, které nevypadají příliš rozumně, ale vypadají spíš demagogicky/hloupě/nerozumě/nemoudře. Zkuste o tom zapřemýšlet a nevydávat hned soudy - ano,někteří "homouši" jsou "debilové" - ale stejně tak jsou "debilové" i někteří "heteráci". Blbci jsou všude, takže si nemyslete, že všichni gayové jsou stejní - někteří jsou rozumní a vědí, kde jsou hranice osobní svobody a svobody homosexuálních menšin, ale stejně tak jsou v rámci těchto menšin "blbové", kteří to přehánějí a tím (ať už vědomě či nevědomě) ohrožují společnost.

Rozlišujme prosím podle inteligence daného jedince a ne podle sexuální orientace - pak možná najdeme mezi námi i dobré přátele, i když opačné orientace. Nejde jen o sex, život má mnoho dalších stránek - takže proč by se rozumný gay nemohl přátelit (tedy kamarádit) s "heterákem". Homofobie je hloupost - a veškerá hloupost existuje jen kvůli nevědomosti - a zde vzniká to špatné, to napětí mezi homosexuály a heterosexuály.

Jak říká Sokrates:
Existuje jen jedno zlo, a to je nevědomost. Existuje jen jedno dobro, a to je vědění.

Čili neházejme všechny do jednoho pytle a neodsuzujme ostatní - protože to co je na povrchu, nemusí být většinová populace. Myslím, že většina gayů jsou ti rozumní - ovšem vidět jsou jen ti hloupí. Pokud poznáte homosexuály jako celek, pak uvidíte, že to není tak černobílé...Komentář ze dne: 05. 09. 2011 19:34:55     Reagovat
Autor: Jiří - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Homosexuálové, já vás nechápu.
Vy jste mne před ostatními pro úvodní konverzaci označil za hloupého, nemoudrého dogmatika, který si vehementně trvá na svém. To je nálepka, tzv. brýle, které chcete nasadit ostatním čtenářům. Mně to nevadí, klidně si mně nazvěte homofobem, protože při po myšlení na pozvání na rande nějakým mužem, ano to jsem pak homofob.

V bodě prvním, nevidím žádný problém, to co jsem napsal já, bylo poukázat na to, že dávat děti homosexuálním párům je stejné jako bojovat s požárem za pomocí benzínu.

U druhého bodu se asi neshodneme. Co je to, že jsou homosexuálové polo-devianté? Na základě čeho jste odsoudil pedofily, že je to deviace, úchylka a společnosti nebezpečná orientace? Vždyť jsou přeci chlapci, kteří mají rádi své starší ctitele, a zcela souhlasí s takovým vztahem.

„Těžko se ovšem posuzuje dobrovolnost styku i u zvířete - zde je rozdíl - pokud však existují, podobně jako u lidí zoofilové, u zvířat antropofilové - potom se opravdu nemusí jednat deviaci.„

Takže čtenáři, před kterými jste mě nazval, jako nemoudrého dogmatika mají chápat, že zoofilie, apod. pikantnosti vlastně zas tak nejsou deviace?

„Tyto polo-deviace však nijak neohrožují společnost - co je komu do toho, že to nějaký muž dělá s muži, žena s ženou, člověk se zvířetem/zvíře se člověkem?“

Jestliže je podle vás tento pohled správný, na základě čeho potom jsme my normální lidé odsoudili cca před 6 lety případ dvou němců, kteří se spolu vyspali, a jeden druhého zabil a snědl? Vše se odehrálo v domě u lesa, tak jak vy říkáte „neohrožují společnost“. Od samého začátku až po konec vše bylo dobrovolné se vzájemným souhlasem, dokonce splnili vámi zmíněný sexuologický model.

„přecejenom jde o to, aby společnost měla respekt a do života homosexuálů nezasahovala a plně respektovala jejich potřeby neohrožující společnost.“
Ale vždyť homosexualitu nikdo nikomu neupírá, to co normální občanům vadí (snad mohu za ně promluvit) je homosexualismus, který se neustále vtlouká veřejnosti do hlavy jako něco nevinného, ale je snad normální, aby někdo demonstroval za svojí orientaci? Je snad normální, že když já budu mít citový vztah třeba k nějakého pracovnímu žebříku (ano ten žebřík, po kterém se leze), tak musím snad pořádat demonstrace na můj vztah k žebříku? Tímto příkladem jsem nechtěl nějak narážet či urážet, ale dovtípit se na čem stojí oprávnění pořádat takovéto demonstrace za orientaci?

„Vy ovšem sem píšete věci, které nevypadají příliš rozumně, ale vypadají spíš demagogicky/hloupě/nerozumě/nemoudře.“ Co je nemoudrého? Co je demagogického? Vždyť nikoho neodsuzuji, ani neházím do jednoho pytle, ptám se jenom jako slušný občan, jak my ty výstupy, kterými nás homosexuálové bombardují, vysvětlíte.

„Rozlišujme prosím podle inteligence daného jedince a ne podle sexuální orientace - pak možná najdeme mezi námi i dobré přátele, i když opačné orientace.“

Na první pohled se citově založenému člověku zdá tento výrok zcela korektní. Rád bych se zeptal na jednu věc. Mnozí psychopati jsou velmi a vysoce inteligentní lidé, nemáme tím teda hledět na jejich orientaci nebo spíše úchylky, protože jsou inteligentní?

Ještě jednou říkám, že proti homosexuálům nemám nic, ale jako většina občanů by nás zajímalo, co to jsou za výstupy, které se pořádají.Komentář ze dne: 06. 09. 2011 19:49:52     Reagovat
Autor: Standa (email)
Titulek: Re: Re: Re: Homosexuálové, já vás nechápu.
Jsem rád, že jste mi vyvrátil domněnku, že jste dogmatik - stejně jako někteří "hází do jednoho pytle" všechny homosexuály i já jsem Vás odsoudil bez toho, abych Vás znal, abych věděl, jak to opravdu myslíte. Omlouvám se Vám.

Rozumím Vám, že by Vám vadilo pozvání na rande s mužem...chápu to - ovšem...neměl by rozumný člověk vědět nejprve o Vaší orientaci a teprve potom se rozhodnout, jestli Vás na rande pozve? Nemyslím si, že rozumný gay by pozval na rande heterosexuála - je to nepřirozené, neslušné a hloupé...

"Polo-devianté": znamená to, že ne každá gay je deviant - a též to znamená, že v některých vztazích se homosexuál chová jako deviant a v některých vztazích se chová "v normě" (samozřejmě myšleno v milostných vztazích).

Bohužel: I kdyby se dítěti (které nemá žádné sexuální potřeby - jako každé malé dítě) líbil styk s mužem, díte pod 15 let má ochranu státu před sexuálními styky - jelikož ještě nerozumí sexualitě a nemůže posoudit, zda je rozumné sexuální styky mít a už vůbec ne s kým je mít. Dítě a sex - to prostě nejde dohromady - jednak z pohledu práva, ale domnívám se, že Vám toto potvrdí i lékaři a další odborníci. Společnost je zde od toho, aby děti chránila a zajistila jim správnou výchovu - stejně jako je nepřípustné, aby homosexuální pár vychovával dítě/děti, je stejně tak nepřípustné, aby dítě - a výchovu dítěte - narušovali sexuální styky: DÍTĚ NEMÁ ROZUM, to je snad jasné všem - dítě svůj rozum rozvíjí až dejme tomu do věku 15 let - a po tuto dobu je důležité, aby měl zaručenou ochranu státu.

Samozřejmě - to s tou zoofilií bylo řečeno spíš trochu s nadsázkou - ono je totiž těžké posoudit dobrovolnost styku ze strany zvířete...a tady je to právě absurdní - dalo by se též odsoudit s tím, že je to jistý druh "týrání" zvířat. Ovšem...zoofilie se těžko hodnotí...To s tou zoofilií berte trochu s rezervou, protože člověk se zoofilií nemá zkušenost - a když člověk nemá se zoofilií zkušenost - pak ji jen těžko může hodnotit - a ten, kdo má se zoofilií zkušenost zase působí pro normálního člověka jako blázen - takže by se zde hodil i názor nějakého nezainteresovaného odborníka...

K Němcům- požíračům:
Těžko odhadnout, jestli nějak uškodili společnosti - ovšem dá se říci, že porušili právo - vražda se souhlasem oběti je zakázaná i v Německu, i v ČR - jediné, kde by toto mohlo být zákonem povoleno je možná Švýcarsko tam je už povolena eutanazie a v podstatě mezi eutanazií a touto vraždou (též odsouhlasenou) není moc velký rozdíl...

Myslím, že mnohem horší by bylo, kdyby byl jeden z nich zavražděn bez souhlasu toho druhého...víte - když oba chtěli zemřít a sníst se - tak co je nám do toho...

To, co je pohoršující na tomto případu je hlavně to, že takového člověka vzrušuje vražda. Člověka, kterého vzrušuje velmi závažný trestný čin, takové je opravdu namístě odsoudit...přirozeně...To, zda by byl schopen zavraždit i jiného člověka a jak moc je otázka vraždy se souhlasem oběti nebezpečná pro společnost - to je otázka na odborníky a kriminalisty. Těžko to tady já můžu nějak hodnotit...

Z Vašeho předchozího příspěvku jsem si udělal o Vás obrázek, jako o demagogovi, nyní si nemyslím, že jste demagog - a já jsem se Vám již omlouval a omlouvám se Vám ještě jednou.

Víte, ti, co demonstrují za svou orientaci, to jsou opravdu hlupáci. Samozřejmě je třeba, aby nedocházelo k potlačování práv homosexuálů, ale v této době k potlačování práv homosexuálů nedochází - když demonstrace, pak snad kvůli výrokům neposlušného úředníka a lidí okolo pana prezidenta, který má jednou nohou v důchodě...(takovému politikovi se pak politikaří dobře - ale zpět k tématu...).
Demonstrující homosexuálové jsou ti homosexuálové, kteří jsou vidět, ale myslím, že se najde mnoho rozumných homosexuálů, kteří skutečně používají mozek a ne koleno...Tací homosexuálové nepovažují svou homosexualita za náplň svého života a nemají potřebu dělat hlouposti typu nesmyslných stávek.

Víte, možná jsou psychopati inteligentní, ovšem chybí jim jistá dívka rozumnosti a moudrosti. Rozumný člověk nebude dělat ze svého okolí otroky, rozumný člověk nebude vraždit lidi kvůli svým pocitům.
Nešlo mi ani tak o intelekt, jako spíš o rozumnost, případně nějakou tu moudrost, či snahu o dosažení moudrosti...Omlouvám se na špatnou formulaci.

A já toto mohu zakončit asi takto:
Ani já, ač homosexuál, nesouhlasím s nesmyslnými demonstracemi.
Zároveň je třeba upozornit na to, že určitá část společnosti je homofobní a někdy mohou tito homofobové ublížit společnosti mnohem více, než homosexuálové. Takže ono není dobré "škatulkovat", ale je dobré porovnávat člověka od člověka, zda je skutečně potencionálně nebezpečný...

Komentář ze dne: 07. 09. 2011 22:16:51     Reagovat
Autor: Jiří - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Homosexuálové, já vás nechápu.

Jistě, přijímám vaši omluvu, pokud jsem vás něčím urazil, omluva patří také z mé strany.

V této diskuzi se nemohu zbavit jednoho pocitu. To jest sémantika slov. Napsal jste ohledně polo-deviace jakési chování v "normě", co je to to chování v "normě"?

Napsal jste: "Bohužel: I kdyby se dítěti (které nemá žádné sexuální potřeby - jako každé malé dítě) líbil styk s mužem, dítě pod 15 let má ochranu státu před sexuálními styky - jelikož ještě nerozumí sexualitě a nemůže posoudit, zda je rozumné sexuální styky mít a už vůbec ne s kým je mít."

Z hlediska zákonodárného je jasné, že dítě pod věk 15 let není schopné rozumově a svědomitě posuzovat.

Zeptám se jinak, kdo určuje, zda dítě rozumí lépe své vlastní sexualitě, stát? Nebo ono samo? Před nedávnem jsem hovořil s jedním homosexuálem, mladšího než 15 let, a byl si zcela naprosto jist, že je homosexuál. Samozřejmě můžete mi teď začít uvádět o adolescenci a psychickém vývoje dítěte, u něhož zcela není možno triviálně určit homosexualitu apod. To ponechme stranou. Podle toho co uvedl a co jsem si ověřil je dejme tomu homosexuálem.

Máme tedy toto dítě odsoudit za nesvéprávné, prot tzv. nekompetentnost v rozhodování se ohledně vlastní sexualiy a vlastní preferenci, protože nedosáhlo věku 15 let?

Dále: "Dítě a sex - to prostě nejde dohromady - jednak z pohledu práva, ale domnívám se, že Vám toto potvrdí i lékaři a další odborníci."

Opět ekvivalentní otázka na místě.
Na základě čeho jsme my usoudili, že dítě a sex - to prostě nejde dohromady?
Odpověď je prostá. No, protože dítě není schopno se svědomitě rozhodovat a není z lékařsko-psychologického hlediska uzpůsobené.

Z hlediska právního tato argumentace nejeví se příliš kýžená, poněvadž jste ve vašem následujícím odstavci na příkladu Švýcarska poměrně zrelativizoval právo jako vnitro státní záležitost.

Chtěl bych se podívat na vaše tvrzení "dítě a sex = nejde dohromady" z jiného úhlu, a logickou dedukcí dospět k této analogii (neberte to jako narážku): muž a muž - to prostě nejde dohromady - jednak z pohledu morálního, etického a také z pohledu medínského.

Snad mi prominete tuto otázku, ale na základě čeho jsme usoudili, že "dítě a sex" spolu nejdou dohromady, zatím co "homosexualita" alias muž s mužem spolu dohromady jdou, tak jak se to honosně prezentuje na veřejnosti?
Odpověď je klíčová; v rozhodování. Zatímco dítě není uzpůsobilé pro rozhodování, muž s muže ano. Jenže jedinec (opět promiňte tento výraz) "psychicky postižený" jenž má možnost se rozhodovat ohledně sexuální preference, který má právě "software postižen" je tzv. kompetentní, oprávněný se rozhodovat? Ponecháme-li tuto marginální oprávněnost rozhodování, jsou pak adekvátní jiné deviace u starších v rozhodování uzpůsobilých osob?

Dále jste napsal: „víte - když oba chtěli zemřít a sníst se - tak co je nám do toho...“ Na základě čeho vysvětlíte vaše následující tvrzení: „To, co je pohoršující na tomto případu je hlavně to, že takového člověka vzrušuje vražda.“?

Děkuji za vaše příspěvky, v mnohých věcech bychom se jistě shodli, omluvte mou diskuzi formou tzv.na rovinu. Nijak ovšem neberte mé příspěvky jako urážlivé, chci se dobádat vysvětlení.

Jiří.


Komentář ze dne: 08. 09. 2011 16:21:32     Reagovat
Autor: Standa (email)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Homosexuálové, já vás nechápu.
Teď přesně nevím, v jaké souvislosti jsem "chování v 'normě'" použil. Rozhodně se k tomu vrátím v dalším příspěvku...

Víte ve věku 14 let jsem si byl též víceméně jistý svou orientací. I tak je možné, že se díte mílí:
1) nemusí mít všechny informace o sexualitě
2) nemusí mít rozum na takové úrovni, kdy dokáže rozlišit mezi sexuálním prožíváním a chováním
3) mohlo by být pod vlivem "modního homosexualismu" - tedy 14leté dítě nemusí přesně vědět, jaká je jeho orientace a může se rozhodovat úplně podle něčeho jiného, než je jeho vlastí sexuální prožívání

důvodů pro celoplošnou "ochranu" dětí před sexuálními styky je mnoho

Víte, otázka eutanazie - vraždy s povolením oběti k vykonání vraždy - nebo poskytování služeb, které vedou ke spáchání sebevraždy - je přecejenom kontroverzní téma - nelze tedy o sebevraždě či "vraždě s povolením" mluvit tak jednoznačně, jako o sexuálních stycích dětí

Víte, dospělý člověk - tedy člověk zodpovědný, soběstačný, rozumný a respektující své okolí - je pravděpodobně pro společnost užitečný - i když má třeba odlišnou sexuální orientaci. Ano, někteří lidé sice mohou být nezpůsobilí k rozhodování ve svém životě - tam je třeba ptát se, jestli jsou schopni rozhodovat se i o své orientaci - ovšem u bezproblémového občana by neměl být problém, respektovat jeho sexuální orientaci - samozřejmě jde o způsobilost k rozhodování, ale pokud se člověk umí rozhodovat a správně se rozhodovat v životě, pak si myslím, že takový člověk je natolik vyspělý, aby byl způsobilý rozhodovat se o své sexualitě...
Tohle je ovšem můj osobní názor, nepodložený žádnými fakty...je to jen má úvaha

No, člověk, který rád pojídá jiného člověka a je rád pojídán jiným člověkem kvůli své sexualitě - takový člověk je vzrušován vraždou a sebevraždou, spojenou s kanibalismem - takové chování je pravděpodobně pro většinu obyvatel pohoršující...
Zároveň je však nutno uvést, že s tímto nelze nic dělat, protože obojí je odsouhlaseno oběma sexuálními partnery a navíc vše se děje utajeně - ono je otázkou, zda je možné trestat povolenou vraždu: vždyť na Filipínech se lidé nechávají dobrovolně křižovat - tedy nechávají si dobrovolně působit bolest a ublížení na zdraví a přesto ti, kteří je křižují a působí jim ublížení na zdraví nejsou potrestáni...čili dá se trestat povolená vražda, kdyby vyšla z utajení, např. náhodným kolemjdoucím?

...tyto otázky nejsou globálně vyřešeny a každý stát je řeší, jak chce
(např:
Švýcarsko - povolena eutanazie/asistovaná sebevražda
Filipíny - povoleno působení ublížení na zdraví se souhlasem křižovaného
...určitě by se našlo mnoho dalších příkladů, je ale těžké o nich debatovat, jelikož tyto otázky nejsou dořešeny celosvětově)...


Komentář ze dne: 08. 09. 2011 16:31:39     Reagovat
Autor: Standa (email) - Stastys
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Homosexuálové, já vás nechápu.
"...v některých vztazích se homosexuál chová jako deviant a v některých vztazích se chová 'v normě'..."
Tím jsem myslel onen uvedený model "normálního sexuálního chování" - tedy tři fáze, vedoucí k sexuálnímu styku...

Komentář ze dne: 06. 11. 2013 23:01:57     Reagovat
Autor: Kluso - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Homosexuálové, já vás nechápu.
Na sterá kolena , jsem si uvědomil, že veškeré takové debaty jsou naprosto zbytečné. Podle mého názoru je každý člověk homosexuál. Celý život jsem se
honil za ženami, vzhledem k nízkému sebevědomí jsem si nikdy žádnou neudržel. Nechápal jsem spolužáky na základní škole ,když při honěné sahali do rozkroku. Nerad chodil na veřejné WC, protože úplně vždycky soused kouká
do pisoáru. Proč chlapi s láskou vzpomínají na vojnu. Proč vězňům nevadí vězení? Až jednou jsem dostal kopačky od ženy, kterou jsem šíleně miloval.
Na ženy jsem zanevřel, a ve čtyřiceti jsem se platonicky zamiloval do devatenáctiletého chlapce. Od šimpanzů se lišíme pouze díky zákonům a předsudkům. Ti největší "antihomosexuálové" mají určitě strach sami ze sebe.

Komentář ze dne: 22. 08. 2011 12:33:39     Reagovat
Autor: Kant - neregistrovaný
Titulek: Hosexualismus = lživá ideologie
Homosexualita není normální. Homosexuálové neusilují o uznání homosexualita, to jim nikdo nebere, ale o uznání životního stylu spjaté s homosexualitou.

Komentář ze dne: 23. 08. 2011 18:06:45     Reagovat
Autor: a - neregistrovaný
Titulek: Re: Hosexualismus = lživá ideologie
To je prosím z kterého usnesení hradní kanceláře?
No a s tím uznáním životního stylu spjatého s homosexualitou - to je co za blbinu? Za první mně není jasné, co to je 'životní styl spjatý s homosexualitou', za druhé nevím nic o tom, že by životní styly bylo nutné nějak schvalovat nebo potvrzovat. Není náhodou v ústavě napsáno, že každý může činit cokoli, co zákon nezakazuje?

Komentář ze dne: 24. 08. 2011 12:38:32     Reagovat
Autor: Kant - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Hosexualismus = lživá ideologie
To není z usnesení hraního kanceláře. Jde o to, že není normální aby někdo vystavoval svoji orientaci a dělal pro ni demonstrace. Homosexuálům homosexualitu nikdo nebere, ale že se snaží přizpůsobit svět jejim homosexuálním orientacím, tedy životnímu stylu.

Rád bych dal jeden příklad k podmětu na zamyšlení. Dejme tomu, že se bude konat průvod lidí, kteří jsou orientovaní třeba na sochy, začnou demonstrovat a budou chtít schválit určitá privilegia od státu. Zdá se vám to normální?

Komentář ze dne: 04. 08. 2012 20:12:58     Reagovat
Autor: regul - neregistrovaný
Titulek: Re: Hosexualismus = lživá ideologie
to je blbost.jaky "homosexualni zivotni styl"?kazdy se u nas muze chovat jak chce,pokud neni nejak nebezpecny spolecnosti....

ja kdyz vidim,jak se chovaj nekteri heterosexualove-je to docela sila,hur nez nekteri gayove....

ja se ale nekdy ani tem jejich pruvodum nedivim,byly mimo nektera prava cela staleti,snad vyjma staroveku....

to jsou snad pokojne demonstrace a pruvody ne?a shromazdovaci pravo ma snad kazdy.a taky kazdy muze projevit svuj nazor....

ja sam jako gay jsem doma u taty nenasel pochopeni temer zadne-jen jsem "si dovolil stat se gayem" jako jeho syn....spis zadne,jeste ted v dospelosti me to pronasleduje obcas ve snu....

at si kazdy manifestuje a pochoduje za co chce,pokud v tom neni utlacovani mensin,rasismus,spolecenska nebezpecnost atp....

Komentář ze dne: 16. 08. 2011 13:05:36     Reagovat
Autor: Jouda - neregistrovaný
Titulek: Homosexualita normální není.
Homosexualita není normální. Z hlediska ideálu se nejdná o sbujektivní záležitost, poněvadž napočátku byl pouze heterosexuální pár, pokud to není pravda, pak tady nikdo z nás nemůže být. Heterosexuál může být každý, kdežto všichni homosexuálové a lesby nikoli.


Komentář ze dne: 04. 09. 2011 20:18:49     Reagovat
Autor: Standa (email)
Titulek: Re: Homosexualita normální není.
Máte mylnou představu o počátku života - na počátku byli živočichové, kteří se nerozmnožovali pohlavně, nýbrž pomocí buněčného dělení - a jak se postupně měnili v pohlavně rozmnožující živočichy, vznikali i homosexuální živočichové - tedy nedá se říci, že existoval "první pár" lidí - existovala první nepočetná generace lidí vyvinutých z Australopitéka a mezi nimi - pravděpodobně - již byly 4 % homosexuálů.

pravidla pro veřejnost odkazy rubriky posledních 100 komentářů
© 2001 - 2023 Code004 / | ISSN 1214-4452 | Inzerujte na 004.cz | Powered by phpRS |