004.cz

Proč to není nemoc?

Protože je biologickou alternativou vývoje mozku stejně jako heterosexualita. Centrum sexuální orientace je na jediném místě. Buď se mozek vyvine jako heterosexuální, nebo jako homosexuální. Pokud jedinec není schopen rozhodnout, jaká je jeho orientace, označí se za bisexuála. Nemoc se dá léčit, heterosexualita ani homosexualita se měnit nedá, aniž bychom člověka nemrzačili. Nemocný se chce vyléčit, nemoc způsobuje bolest a může být smrtelná. Nemoc způsobuje zhoršení zdravotního stavu. Nemocný si přeje zbavit se nemoci.

Myslíte si, že si homosexuál přeje být léčen? Myslíte si, že si přijde nemocný?

Nikoliv.

Vnitřní spokojenost s menšinovou orientací je také záležitostí věku jedince, trvání jeho coming outu a dalších osobních specifik, ale velkou roli zde hrají postoje sociálního okolí. Pro ilustraci uvádím výsledky průzkumu J. Talandové (1997). Ze souboru 111 lesbických žen (které udržují nějakou formu kontaktu s ostatními stejně orientovanými ženami, např. členstvím v organizacích, odebíráním časopisu apod.) odpovědělo 86 % respondentek, že je se svou orientací spokojeno a že by si ji nepřálo změnit, ani kdyby to bylo hypoteticky možné. 10 % z těchto žen uvedlo, že by tuto možnost využily v minulosti, aby se vyhnuly coming outu a nutnosti vysvětlovat vše rodičům. Zbývajících 14 % žen by této možnosti využilo; několik žen by se tak rozhodlo proto, aby své zaměření nemuselo stále tajit nebo z důvodu netolerantního postoje společnosti. Pouze dvě ženy, které by volily změnu své orientace, uvedly osobní důvody (přání žít trvale se současným přítelem) a pět žen své rozhodnutí neupřesnilo.

Naprostá většina žen, které nějakým způsobem projevují své zaměření, je se svou lesbickou orientací spokojena. Důvodem většiny ostatních, jež spokojeny nejsou, jsou vlivy vycházející z vnějšího světa, z jeho postoje k této menšině. Pouze u několika těchto žen lze hovořit o vnitřní nespokojenosti s orientací. Výsledky dále naznačují, že akceptování příslušnosti k této menšině s sebou v případě lesbických žen nese vysokou míru spokojenosti s vlastním erotickým zaměřením.

Proč není homosexualita deviací stejně jako pedofilie? Co když budou žádat stejná práva i pedofilové, aby byla pedofílie považována za normální a mohli tak normálně prznit děti?

Pedofilie je sexuální deviace, jež není vázána na sexuální orientaci. Nepřísluší hodnotit pedofilii na stejné úrovni jako homosexualitu, protože se tím silně potlačuje fakt, že pedofilní jsou i heterosexuálové. Jedná se o podřazenou sexuální orientaci.

Homosexuálové vytvářejí pevný partnerský rovnoprávný vztah se stejně orientovaným jedincem. Jejich jednání je dobrovolné a přináší jim rovnocenné uspokojení. Směrodatné je následující vnější společenské hledisko. Zeptejme se, zda homosexualita a homosexuální chování či partnerství má či nemá negativní etický dopad na společnost, zda ji nějakým způsobem poškozuje, či nikoliv. Domnívám se, že naše společnost není fenoménem homosexuality a jejími příslušníky nějak napadána či ohrožována a že tímto jevem není společnost zatěžována víc, než kteroukoliv jinou minoritou či subkulturou. Homosexuální jednání nikoho nepoškozuje. Otevřené homosexuální jednání neovlivňuje budoucí sexuální zaměření dětí, a pokud si to někdo myslí, je to proto, že si to sám vymyslel a nepídil se po vzdělání, při kterém by se mu dostalo vědecky potvrzených skutečností o biologických příčinách sexuální orientace.

Vzhledem k oběma bodům, tedy ke skutečnosti, že homosexuální člověk je schopen žít stejně hodnotný život jako i ostatní lidé a že homosexualita není něčím, co by mohlo pro ostatní členy společnosti představovat nebezpečí nebo omezení svobody, je třeba zmínit, že homosexualita je součástí přírody od doby oddělení živočišných druhů do dvou pohlaví z původních hermafroditních druhů. Uznáním a zrovnoprávněním této formy sexuality nehrozí zhroucení společnosti a degradace statutu rodiny, ale jen ještě větší rozšíření a pochopení pojmu normalita.

Mnoho odpovědí na své otázky získáte v archívu starších diskuzních fór webu, pro toto téma zde

Proč to není nemoc? - komentáře

Komentář ze dne: 24. 07. 2009 10:45:58     Reagovat
Autor: Lev - neregistrovaný
Titulek:
"Nemocný si přeje být vyléčen!"
Schizofreni ci si nemyslí, že jsou nemocní a po léčbě netouží. Za nemocné považováni jsou.
"Hms. je biologickou alternativou vývoje mozku stejně jako heterosexualita."
Fal lotova tetralogie je alternativou k normálnímu vývoji oběhového systému.
"Ze souboru lesbických žen, které udržují nějakou formu kontaktu s ostatními stejně orientovanými ženami" - nemyslíte, že takové zájmové uskupení je uskupením především těch, kdo danou věc berou a ne těch, kdo se jí chtějí zbavit?

Komentář ze dne: 31. 12. 2006 00:14:14     Reagovat
Autor: Pa.Kl - neregistrovaný
Titulek: Dobrý den...
Velice pěkný článek, napsaný srozumitelně a s jasnými argumenty. V posledním odstavci mne ale něco zaujalo. "...je třeba zmínit, že homosexualita je součástí přírody od doby oddělení živočišných druhů do dvou pohlaví z původních hermafroditních druhů...". Protože biologií se zabývám, nedá mi na Váš článek nezareagovat. Zcela nezpochybnitelné je, že homosexuální chování je součástí přírody. Jinou věcí je ovšem to, jak je pak (dejme tomu "přírodou") naloženo s genetickou informací těchto jedinců. Budeme-li se hlásit ke klasifikaci života - viz vývoj, vývin, přizpůsobivost (adaptabilita), dráždivost atd., pak musíme dojít k pojmům jako rozmnožování a dědičnost. Je tedy zřejmé, že již stamiliony let se organismy snaží o jediné - množit se, a to různým způsobem, předáváním svých genetických dispozic na potomky. Obecně je tento princip považován za jeden z hlavních pilířů vzniku a existence života. Potom je třeba si v návaznost na článek zcela otevřeně přiznat, že genetická informace je v přírodě u hermafroditních homosexuálních jedinců odsouzena zcela nekompromisně k zániku a její další rozvoj (mutace) je jednou provždy ukončen - tito jedinci jsou z populace vyselektováni. Ptejme se tedy - co je to normalita, na kterou je odkazováno na konci článku? V této rovině se pohybujeme na velmi tenkém filozofickém ledu. Z pohledu sociologie, etiky a snad i politiky nevidím žádný důvod k tomu, tvrdit o homosexualitě, že není normální. Z pohledu biologie vidím ale velký problém a toto hledisko použité v závěru článku považuji za nešťastné, protože tento princip by mohl být snadno napadnut například tvrzením, že rovněž pedofilie se vyskytuje i u zvířat v přírodě (páření dospělých jedinců s pohlavně nedospělými) a v žádném případě ji nepovažujeme v lidské populaci za normální. Je to asi jen o tom, které kritérium pro posuzování "normálnosti" je pro nás významnější, nebo se nám více hodí :-)

Komentář ze dne: 16. 08. 2008 23:59:03     Reagovat
Autor: Blaon - neregistrovaný
Titulek: Re: Dobrý den...
Plně souhlasím. Homosexualita je představovaná jako varianta k heterosexualitě a bisexualitě. Jako jsou různé barvy očních duhovek, tak jsou různé pohlavní orientace. Jenže v přírodě platí, že genetické informace se přenáší pouze plozením, ke kterému u homosexuálů nedochází. Jak je možné že by dokonce počet homosexuálů mohl stoupát s rostoucí populací lidstva? Pořád konstatně 4%. Napadá mě jediné - mutace. Mutace je ale odchylka od normálu. Píšete, že nemocný vždy touží po vyléčení. Dovoluji si oponovat. Např. jsou mezi námi jedinci mentálně postižení, kteří si žijí ve svém světě a vůbec by neměnili, protože svůj stav dostatečně nechápou. Nebo jsou zde na zemi lide s poruchami osobnosti (viz. patopsychologie). Ani tito lidé, byť špatně vycházejí se svým okolím, nechtějí měnit sebe sama, ale změnu vyžadují od společnosti (např. narcistický typ osobnosti). Chtě něchtě musím zde napsat, že homosexualitu nemůžů chápat jako normalitu. Neboť normalita je, to co je běžné. Pokud by minoritní homosexualita byla uznána za normální, nevidím žádný důvod, proč by za normální nemohly být označeny i jiné méně časté sexuální orientace - jako zoofilie, nekrofilie apod. :-)

Komentář ze dne: 06. 09. 2011 21:00:24     Reagovat
Autor: Standa (email) - Stastys
Titulek: Re: Dobrý den...
Ano z biologického hlediska je to zajímavá otázka...dá s Vámi souhlasit - to asi proto, že máte pravdu...

Biologický pohled je skutečně zajímavý...co dodat...(?) :D

Komentář ze dne: 28. 09. 2013 21:51:02     Reagovat
Autor: tolis - neregistrovaný
Titulek: Re: Dobrý den...
Pro zachování života není důležitý jedinec nýbrž gen.Určitě znáte teorii sobeckého genu.Proč si myslíte že žena jako jeden z mála živočišných druhů má menopauzu a nerodí do vysokého věku?Protože sobecký gen dává jiný úkol-pomoci s výchovou vnoučat.Je to důležité pro zachování člověka jako živočišného druhu.Stejné poslání má dané i gay.Má pomáhat s výhovou dětí svých blízkých.Navíc je většinou nadstandardně materiálně zabezpečen pro případ že by se rodičům něco stalo a on musel převzít výchovu svých třeba synovců či neteří.Rodiny které mají strýčka gaye vám potvrdí jaké to je terno.
Proč myslíte že nejvíce gayů je v církvi ?Protože mají vyšší míru empatie a altruismu.Bohužel jsou tam zároveň i se zakomplexovanými,tupými homofoby a tak....ale to už je jiný příběh :-)

pravidla pro veřejnost odkazy rubriky posledních 100 komentářů
© 2001 - 2023 Code004 / | ISSN 1214-4452 | Inzerujte na 004.cz | Powered by phpRS |