004.cz

Pomoc při procesu coming out

Negativní vlivy diskriminačních postojů společnosti se obvykle odrážejí na duševním zdraví jedince orientovaného na stejné pohlaví již během dospívání. Nepochopení a odsouzení ze strany společnosti mu velkou měrou ztěžuje nalezení vlastní identity, zrání osobnosti a schopnost pozitivního sebehodnocení.  Zatajování a sebepopírání vlastní erotické orientace často vede k nekontrolovatelným excesům vysoce rizikového sexuálního chování, k anonymním sexuálním kontaktům s nahodilými partnery. (Procházka, 1995)

Hlavním důsledkem malé společenské akceptace a občas i diskriminace je náročnost procesu coming out, kterým na individuální úrovni prochází každý gay či lesbička.

Coming out bývá definován jako vnitropsychický konflikt mezi internalizovanou homofobií, která zahrnuje  zvnitřnění a ztotožnění se se sociálně negativními postoji k homosexuální orientaci, a zároveň nově rozpoznaným nebo alespoň si podstatně uvědomovaným vlastním erotickým zaměřením.

Coming out zpravidla začíná v období puberty, kdy homosexuální jedinec začíná vnímat své odlišné zaměření na základě erotických fantazií a citových prožitků. Může však dojít i k pozdějšímu rozpoznání. Coming out zpravidla probíhá obtížněji u jedinců vzdělanějších, z menších sídel a věřících. (Procházka, 1995)

Dle Procházky (1995) má proces několik základních fází, které se mohou i prolínat:

I. Precoming out – v této fázi si gay uvědomuje vlastní odlišnost, ale nepojmenovává ji, neumí ji přesně vyjádřit, často se projevuje již v dětství jako tzv. gender dysforia (narušený vztah k rodiči stejného pohlaví, izolace v kolektivu vrstevníků). Vznikají poruchy sebehodnocení.

II. Vlastní coming out – gay si je vědom, že zdrojem odlišnosti je jiná sexuální orientace, než by očekávalo jeho okolí. Z toho důvodu se s ní neztotožňuje, odmítá ji a brání se připustit si skutečnost. V dalších fázích dochází k přiznání své sexuální identifikace sobě samému a pak i jinému člověku. Zde je zásadní reakce druhého člověka, neboť jeho nepřijetí vede k prohloubení pocitů méněcennosti a popírání své orientace.

III. Fáze explorace – dochází k experimentům s nově uvědomovanou sexuální identitou, navazování prvních erotických vztahů a kontaktů, zpravidla bez hlubší citové podstaty, začíná stadium sociální adaptace v gay komunitě.
IV. Fáze partnerství – gay navazuje první partnerské vztahy, dochází k vyrovnání sexuální orientace a citových potřeb. Zprvu ještě přetrvávají negativní postoje k perspektivě partnerského soužití, později je zase vliv partnerství na život občas přeceňován.

IV. Fáze integrace – v této době dochází k integraci osobnosti, nalezení a dotřídění hodnotového systému včetně začlenění sexuální orientace, partnerského a sexuálního života.

Coming out je primární téma, s kterým se gay či lesbička potýká po celý život. Jak dalece procesem coming out prochází, je určující pro jeho či její osobní štěstí a spokojenost v životě. Zdařilé dokončení procesu coming out nejen omezí psychopatologické a sociopatologické jevy spjaté s nevyrovnáním a odmítáním své sexuální orientace, jakými jsou deprese, suicidiální tendence, nevhodné sňatky a těhotenství, ale i narušené rodinné vztahy. Vyrovnání se sexuální orientací umožní vytváření plnohodnotného alternativního životního stylu včetně stabilních partnerských vztahů. Jako pomoc v procesu coming out slouží stejnojmenná brožura „Coming out“, jejímž autorem je MUDr. Ivo Procházka. Pokud brožuru nemáte, je k dispozici v plném znění na internetové adrese http://comingout.004.cz. Dále je zde možnost získat brožuru S pravdou ven a Můžeme porozumět - http://rodice.004.cz.

Pomoc při procesu coming out - komentáře

Komentář ze dne: 27. 08. 2012 11:31:13     Reagovat
Autor: Betonica - neregistrovaný
Titulek: wooow
Velmi, velmi podařený článek. Obsahově hodnotný a přesto ani příliš odborný ani odborně chudý.

Bravo!

pravidla pro veřejnost odkazy rubriky posledních 100 komentářů
© 2001 - 2023 Code004 / | ISSN 1214-4452 | Inzerujte na 004.cz | Powered by phpRS |