004.cz

Dopis Klause s důvody vetování zákona o registrovaném partnerství

PRAHA 16. února (ČTK) - Text dopisu prezidenta Václava Klause předsedovi Poslanecké sněmovny Lubomíru Zaorálkovi, v němž zdůvodnil své rozhodnutí vetovat zákon o registrovaném partnerství:

"Využívám své pravomoci dané čl. 50 Ústavy České republiky a vracím Poslanecké sněmovně zákon přijatý dne 26. ledna 2006 o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů. Zákon byl přijat podle návrhu, který byl téměř identický s návrhem, který byl parlamentem zamítnut již na jaře roku 2005 a je extenzivnější i než všechny předcházející, rovněž zamítnuté návrhy. Zákon byl přijat i přes připomínky vlády ze dne 25. května 2005.

Zákon mi byl postoupen dne 2. února 2006.

Zdůvodnění:

Faktické soužití neboli partnerství osob stejného pohlaví v naší zemi existovalo v minulosti, existuje dnes a existovat bude nepochybně i v budoucnosti. Cílený, vědomý a záměrně prováděný proces legitimizace, odtabuizování, respektování, neodmítání, neskandalizování partnerství osob stejného pohlaví, který v naší zemi probíhal od počátku šedesátých let, vytvořil pro tuto menšinu v podstatě bezproblémové prostředí jak pro vztahy mezi jejími příslušníky navzájem, tak pro vztahy jejich příslušníků vůči jiným lidem, a zajistil víceméně neutrální přijímání této menšiny ve společnosti. Díky tomu soužití i sexuální styky homosexuálně orientovaných osob jsou i podle současného právního řádu legální a v podstatě neexistují žádné skutečné překážky, které by jim bránily uspořádat si další aspekty těchto vztahů podle obecných pravidel soukromého práva, platných pro všechny.

Docílení tohoto stavu bylo nesporně pozitivním výsledkem. O těchto věcech však tento zákon není. Tento zákon nabízí dobrovolnou možnost registrace existujících partnerství osob stejného pohlaví a v případě této registrace nabízí těm, kteří ji akceptují, státem zaručované výhody. V zájmu úsilí o všeobecné pochopení skutečné podstaty věci opakuji základní tezi: zákon, který vracím, není o partnerství osob stejného pohlaví, ale o registraci tohoto partnerství státem a o doprovodných efektech této registrace jak pro ty, kterých se bezprostředně týká, tak pro ostatní.

Tvůrci a iniciátoři zákona sami přiznávají, že smysl zákona je především v tom, že má jít o symbolický rehabilitační akt a o uznání této menšiny jako součásti obecné normy. O normu jít nemůže, ale eventuální další symbolická rehabilitace této menšiny může být provedena nějakou, i parlamentní deklarací, nikoli však zákonem, který je v této podobě velkým hazardem. Plyne z něho nemalé množství riskantních, nebezpečných a závažných právních důsledků.

Jak argumentace ve prospěch tohoto zákona, tak jeho vlastní text má mnoho problémů. Znejasnění věcí vidím i v tom, že je v zákoně pro oficiální název "registrované partnerství" používána legislativní zkratka "partnerství". To bohužel důsledně neodlišuje partnerství a jeho registraci. I manželství je institucionalizací již fakticky vzniklého partnerství (či partnerského vztahu nebo svazku) osob opačného pohlaví. To, čím se institucionalizace svazků osob stejného pohlaví formou "registrovaného partnerství" liší od neregistrovaného faktického partnerství osob stejného pohlaví není skutečnost, že dotyční jsou partnery, ale skutečnost, že jsou partnery registrovanými "způsobem stanoveným tímto zákonem".

Bylo-li by třeba partnerství osob stejného pohlaví v naší zemi dále odtabuizovávat, dediskriminovat nebo jakkoliv liberalizovat, bylo by to více než legitimní téma, ale toho se tento zákon netýká. Tento zákon registrované partnerství osob stejného pohlaví svými atributy staví

- na roveň zákonem institucionalizovaného partnerství osob odlišného pohlaví (neboli manželství) a

- nad jakékoliv další mezilidské partnerské vztahy.

Obojí je - i když z různých důvodů - chybné a je třeba to odmítnout.

Nejdříve k prvnímu bodu. Autoři zákona v důvodové zprávě uvádějí, že "tyto svazky vykazují tytéž znaky a plní tytéž funkce jako dlouhodobé partnerské soužití osob pohlaví rozdílného...", což je evidentní nepravda, zřejmá na první pohled. Slovo rodina pochází od slova rodit a ne náhodou jsou rodiče a děti (byť se to vždy nezdaří) jejím elementárním atributem. O tytéž znaky a tytéž funkce jako v manželství v partnerství osob stejného pohlaví nejde a z definice jít nemůže. Je-li důvod vzniku tohoto zákona a jeho potřebnost zdůvodňována právě tímto argumentem, už toto zákon jako celek zásadně zpochybňuje.

Autoři zákona se nám navíc snaží namluvit, že je třeba vůči této menšině použít prostředků tzv. pozitivní diskriminace, neboť naše dosavadní právní úprava (tedy Ústava, Listina základních práv a svobod, zákon o rodině a další zákony) je "strukturálním projevem homofobie (strachu z homosexuality a nenávisti k jejím nositelům)" a "stojí v přímém rozporu se zásadami osobní svobody a rovnosti". To není pravda. Každý zákonodárce (a každý rozumně myslící občan České republiky) musí rezolutně odmítnout, že je současná právní úprava projevem nenávisti k homosexuálům. A musí trvat na tom, že není třeba žádných dalších pozitivních kroků, abychom tuto nenávist odstranili. Ani na tom se proto argumentace ve prospěch tohoto zákona stavět nedá, i když to autoři zákona dělají.

Zákon o registrovaném partnerství postrádá jakékoli vymezení účelu tohoto vztahu. Zákon o rodině říká, že "hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí" (§1, odst. 2). Právě toto a nic jiného vždy bylo, je a bude důvodem výjimečnosti institutu manželství a navíc důvodem preference institutu manželství před jinými typy mezilidských vztahů.

Identický, nebo stejně zásadní společenský účel - založení rodiny a řádná výchova dětí - registrace partnerů stejného pohlaví nemá. Tvůrci zákona se ani nepokoušeli takový účel, a z něj plynoucí veřejný zájem, vymezit a do zákona začlenit. Na rozdíl od zákona o rodině, obdobně koncipovaný odstavec (2) v §1 zákona o registrovaném partnerství slovo účel (cíl, smysl) neobsahuje. Místo vymezení účelu (a veřejného zájmu) se v něm říká jen to, že "partnerem se v tomto zákoně rozumí osoba, která uzavřela partnerství".

Smyslem, a to jediným, který si zákon troufá naznačit, je "uzavření partnerství". Uzavření partnerství je pro oba partnery možná hodně, pro stát je to však málo.

Argument, že je takto prováděné srovnávání těchto dvou zákonů chybné a že zákon o registrovaném partnerství podobný či symetrický se zákonem o rodině není, se uplatnit nedá. Mnoho slov, vět, odstavců a paragrafů zákona je doslovným přepisem zákona o rodině, což pocit obdobnosti a tedy i stejné společenské důležitosti vyvolává. Překvapivé je jen to, že na rozdíl od zákona o rodině, kde mají manželé různé povinnosti (např. žít spolu), v zákoně o registrovaném partnerství žádné takové srovnatelné povinnosti - dokonce ani ono žití spolu - uvedeny nejsou. To svědčí buď o nedostatečné propracovanosti zákona nebo to vyvrací argument, že je smyslem registrovaného partnerství trvalé soužití dvou osob stejného pohlaví.

Neobstojí ani argument, že jde o zákon, který, jak říkají jeho obhájci, "jedněm prospívá a ostatním v ničem neškodí". Je to zákon, který se dotýká základních hodnot, tradic a uspořádání celé naší společnosti. Je to zákon, který se svým dopadem dotýká všech členů společnosti, nikoli pouze těch, kteří usilují o toto registrované partnerství. Je to zákon, který relativizuje vztah státu k základní buňce společnosti, kterou vždy byla, je a být musí rodina. Právě v dnešní době, která bývá charakterizována krizí rodiny, rozpadem rodinných hodnot (nezbytných pro řádnou výchovu dětí), vysokou rozvodovostí a rostoucím počtem dětí vyrůstajících v neúplných rodinách (tedy bez příkladu přirozených vzorců chování rodičů, jejich řádné výchovy a orientace ve světě dospělých), je udržení exkluzivity rodinných vztahů tak důležité.

Nyní k bodu druhému, čímž je srovnání tohoto partnerství s jinými mezilidskými vztahy. Zákon o registrovaném partnerství je nepřípustným zvýhodněním jedné skupiny občanů země oproti skupinám jiným. Obecně platí, že požívá-li některý druh mezilidských vztahů jiný (a větší) rozsah práv a povinností než vztahy jiné, musí existovat rozumné a ospravedlnitelné zdůvodnění tohoto odlišného zacházení. V zákoně o registrovaném partnerství chybí i to nejelementárnější zdůvodnění toho, proč má být právě toto partnerství státem registrované a preferované. Že to tato menšina naší společnosti požaduje, je málo. O jiných menšinách také nemáme specifické zákony.

Shrneme-li to, partnerství osob stejného pohlaví do života naší společnosti a do našeho právního řádu patří (jako důsledek našeho obecně liberálního pohledu na svět), státem registrované partnerství osob stejného pohlaví do našeho právního řádu nepatří (jedná se o institut, který s liberalismem nemá nic společného a který je pouhým využitím státu k prosazení určitých skupinových nároků a požadavků). Z hlediska pojetí práv je evidentní, že je tento zákon příkladem přechodu od svobod k právům, od negativních práv k právům pozitivním a od individuálních práv k právům skupinovým.

Navíc je tento zákon ve své podstatě zákonem diskriminačním. Ukládá povinnost, aby byla příslušnost ke skupině registrovaných partnerů vyznačována v jejich osobních dokladech. Takto označovat jakékoliv minoritní skupiny (a zejména jakékoli minoritní skupiny, která není nezbytně a automaticky pozitivně všemi přijímána) je něčím, s čím se moderní společnost od konce druhé světové války nesetkala. Je přitom jedno, zda jde o menšinu rasovou, náboženskou, sexuální, či jakoukoli jinou. Je také jedno, zda se k ní její členové hlásí dobrovolně nebo jsou-li k ní zařazeni proti své vůli.

Zákon ve svých detailech (viz příloha) obsahuje celou řadu ustanovení, která budou vytvářet právně těžko řešitelné okolnosti. Týká se to např. vymáhání některých vzájemných povinností, péče o děti, vyživovací povinnosti, zániku i zrušení partnerství, vzájemného zastupování, závazků plynoucích z jednání druhého z partnerů, vzniku užívacího práva k bytu a přechodu nájmu, dědictví, atd.

Ze všech těchto důvodů zákon nemohu podepsat.

 

Příloha: Příklady problematických ustanovení tohoto zákona

Podle § 3 odst. 2 "osoby vstupující do partnerství výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství." Na rozdíl od manželství ale nemusí prohlašovat, že znají své majetkové poměry a zdravotní stav. Stát se tím distancuje od záruky důležitých okolností stability a dalších důsledků takového svazku.

Podle § 4 odst. 3 sice do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem v linii přímé a sourozenci. Toto ustanovení převzaté ze zákona o rodině nemá žádný smysl. Není jasné, proč stát vylučuje pro vstup do tohoto svazku například spolu dlouhodobě žijící sourozence. Touto formulací dává stát najevo, že je zákon konstruován výlučně pro dvojice na základě sexuálního vztahu, který u přímých příbuzných odporuje společenským normám. Genetický účel zde chybí, a pokud je zákonem prolamováno nějaké společenské tabu, není jasné, proč jen takto výběrově. Vůbec pak není jasné, proč toto ustanovení vynechává formulaci ze zákona o rodině, který vylučuje sourozence osvojením.

§ 8 odst. 1 stanovuje, že partneři mají v tomto svazku stejné povinnosti a stejná práva. Jejich výčet však na rozdíl od zákona o rodině chybí. Tím se otevírá možnost partnerů vysoudit si různé, v tomto zákoně nepopsané nároky, aniž by bylo jasné, jaký zájem na vymahatelnosti takových nároků má stát.

§ 9 odst. 1 stanovuje, že "partner je oprávněn zastupovat druhého partnera v jeho běžných záležitostech, zejména přijímat za něj běžná plnění". Toto má být jedním z hlavních cílů zákona. Přitom k jeho naplnění není třeba žádná úprava, toto může učinit i dnes každý prostřednictvím plné moci. Není také jasné, jaký má stát zájem, aby toto pravidlo platilo jen pro registrované partnery stejného pohlaví, a ne pro jakékoli partnerství společně žijících osob.

V návaznosti na to odst. 2 tohoto paragrafu stanovuje, že takové jednání zavazuje oba partnery. A to i poté, co registrovaný svazek zanikne nebo je dokonce prohlášen za neplatný. Není zjevné, jaký má stát zájem na tom, aby různé závazky takto přecházely právě pro partnery podle tohoto zákona.

Znění odst. 3 tohoto paragrafu však plnění veřejného zájmu v této věci vylučuje, protože jeden z partnerů může obecnou platnost z registrace plynoucí "plné moci", tedy účinky prvních dvou odstavců tohoto paragrafu výslovně vyloučit. Tím se institut vzájemného zastupování vrací do režimu prosté plné moci, státem nijak garantované či vynutitelné. Celý tento paragraf tak má pouze deklaratorní charakter, což jej zpochybňuje jako jeden z nutných důvodu pro přijetí tohoto zákona.

Zákon v § 10 odst. 1 zavádí vyživovací povinnost pro tento druh svazků. Tato povinnost je přenesena za zákona o rodině. Tam však má smysl, protože manželé jsou povinni žít spolu a vzájemně si pomáhat, což u tohoto zákona chybí, ale především se tímto ustanovením zákona o rodině garantuje jistá podpora tomu z manželů, který se stará o děti a domácnost. Do registrovaného partnerství ale vstupují lidé se srovnatelnými dispozicemi, kterým stát neukládá žádné povinnosti, které by jim bránily zabezpečit si své životní a sociální podmínky. Institut vyživovací povinnosti proto nemá v tomto zákoně žádné opodstatnění.

Podle odst. 3 tohoto paragrafu "vyživovací povinnost mezi partnery předchází vyživovací povinnosti dětí". Toto ustanovení zcela rozvolňuje princip vzájemné zodpovědnosti v rámci rodiny a narušuje rodinnou soudržnost, kterou stát sleduje institutem vyživovací povinnosti dětí vůči rodičům.

Podle § 11 odst. 1 může být vymáhána vyživovací povinnost i pro bývalého partnera, pokud se jeho partner není schopen sám živit. I zde tato povinnost předchází vyživovací povinnosti dětí. Tento institut v zákoně o rodině má zaručit ochranu tomu z manželů, který kvůli rodinným povinnostem přijde o vlastní profesi, praxi, či je kvůli plnění těchto povinností jiným způsobem omezena jeho schopnost živit se. Registrovaným partnerům však zákon žádné takové povinnosti neukládá, a není proto jasné, jaký společenský zájem má spočívat v této vyživovací povinnosti.

Podle odst. 2 tohoto paragrafu může soud bývalému registrovanému partnerovi, "který se na rozvratu společného vztahu nepodílel a jemuž byla zrušením partnerského vztahu způsobena závazná újma", přiznat stejné výživné, jako kdyby registrace partnerství nebyla zrušena. Toto ustanovení, rovněž převzaté ze zákona o rodině, však nemá žádný smysl v zákoně, který neukládá účastníkům svazku vůči sobě navzájem žádné povinnosti, jako je žít spolu či být si věrni, atd. Jak lze za těchto okolností zkoumat, kdo se na rozvratu nepodílel, není jasné, stejně jako není jasné, jak se může zkoumat případná újma.

Je také velmi nejasné, jak bude soud rozhodovat v případě, kdy návrh na zrušení registrace podá jen jeden z registrovaných partnerů, protože podle § 16 má v takovém zkoumat, jestli partnerský vztah trvá či netrvá. Nikde v zákoně ale není stanoveno, podle jakých znaků lze určit, jestli vztah trvá či netrvá, když partneři spolu nemusí žít, vzájemně o sebe pečovat, atd.

Podle § 17 "soud nezkoumá, zda partnerský vztah již fakticky netrvá", pokud návrh na zrušení registrace partnerství podali oba registrovaní partneři, a rovnou partnerství zruší. To u manželství není možné, soud vždy zkoumá, zda i přes dohodu manželů není možné manželství zachránit, zejména v zájmu dětí. Stát tak dává najevo, že má zájem na zachování manželství a že to je instituce, která plní nějaký veřejný zájem, nejen soukromé zájmy partnerů. Pokud pro zrušení registrace postačí souhlas registrovaných partnerů, dává tím stát najevo, že na zachování tohoto svazku nemá žádný zájem, že to je jen zájem registrovaných partnerů. Pak ale není jasné, proč má stát zájem na vzniku tohoto státem registrovaného a upraveného svazku a vůbec na vzniku tohoto zákona. Jde-li o privátní vztah, a o privátně a bez vlivu veřejné instituce zrušitelný svazek, pak není jasné, proč je zřizován zákonem s parametry svazku charakteru veřejného.

Ustanovení § 17, které naznačuje, že rozhodnutí o ukončení svazku je soukromou věcí registrovaných partnerů, je v příkrém rozporu s obsahem § 13 odst. 3. Tento odstavec ukládá registrovaným partnerům, žijícím ve společné domácnosti, podílet se na výchově dítěte druhého z partnerů a ukládá mu povinnosti týkající se ochrany vývoje a výchovy dítěte. Stát tímto rozhodnutím vlastně "přiděluje" dítěti dalšího rodiče, registrovaného partnera jednoho z jeho rodičů. Tím stát dává najevo, že má zájem, aby o dítě pečovali oba partneři. V tom případě je slabinou ustanovení fakt, že této povinnosti se registrovaný partner rodiče může jednoduše zbavit tím, že formálně nebude žít s registrovaným parterem ve společné domácnosti, což mu tento zákon nijak neukládá. Pokud ale stát svým rozhodnutím o registrování partnerství, kde jeden z partnerů má děti, vlastně "přidělí" dětem dalšího rodiče a má na tom zájem, pak není možné, aby dítě o takto státem "přiděleného" rodiče přišlo pouhým společným rozhodnutím registrovaných partnerů, které stát podle znění § 17 nemá možnost blokovat, na rozdíl od manželství a stavu, kdy dítěti hrozí odloučení od jednoho z rodičů.

Závažné jsou i dopady zákona do zákonů dalších.

V části druhé zákona se do trestního zákona mezi osoby blízké doplňuje partner, což má význam např. u trestného činu podle § 162 - neoznámení trestného činu: osoba není trestná, pokud by oznámením trestného činu ohrozila osobu blízkou uvedením v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví a jiné. Možnost účelových registrací je zde značná. Účelovost hrozí i u současné úpravy zákona o rodině, stát ale tuto beztrestnost stanovil jako formu ochrany rodiny, což je vyšší hodnotou než případné zneužití. Není jasné, jakou stát sleduje hodnotu zavedením beztrestnosti pro registrované partnery.

V části třetí, která mění ustanovení trestního řádu, se zavádí ustanovení, podle kterého má pro účely trestního řízení registrovaný partner stejné postavení jako manžel. Partner může například zvolit obhájce obviněnému, má právo odepřít výpověď jako svědek, může podat odvolání ve prospěch obžalovaného jako příbuzní. I zde není zřejmé, jaký veřejný zájem je tím naplňován.

V části šesté, která zavádí změny občanského zákoníku, se nově stanoví, že po smrti fyzické osoby přísluší uplatňovat právo na ochranu její osobnosti i registrovanému partnerovi. Partner se doplňuje mezi osoby blízké vedle příbuzných v řadě přímé, sourozenců a manžela. U jiných blízkých osob v poměru rodinném se vyžaduje, aby byla splněna podmínka možné újmy u těchto osob. Veřejný zájem na těchto změnách je velmi sporný.

V téže části se mezi osoby, které dědí v první skupině, doplňuje partner. Zvláště toto ustanovení napadla ve svém usnesení vláda, neboť v tom spatřuje přenesení základního znaku rodiny i na registrované partnerství. Je také jisté, že tímto ustanovením může být poškozeno právo dosavadních rodinných příslušníků v tzv. první skupině.

Uzavřením partnerství nevzniká společný nájem bytu, jehož nájemcem je jeden z partnerů, ale po dobu trvání partnerství má právo byt užívat i druhý partner. Řeší se však přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce - stává se jím druhý registrovaný partner. To může znamenat další zásah do vlastnických práv majitelů bytu a rozšíření možností pro spekulace, které existují již nyní.

V části sedmé se mění zákoník práce v tom, že mezi registrovanými partnery nevzniká pracovněprávní vztah. Za osamělé podle zákoníku práce se nepovažují ti, kteří žijí s partnerem. Společenský zájem na těchto změnách je rovněž sporný.

V části osmé se zavádí změna zákona o prodloužení mateřské dovolené v tom, že pro účely poskytování peněžité pomoci v mateřství se za osamělého nepovažuje žena (zaměstnanec) žijící s partnerem.

Část devátá zavádí změnu zákona o přestupcích v tom, že registrovaný partner se dostává mezi osoby blízké pro účely zákona o přestupcích, podobně jako v trestním řízení.

Část desátá zavádí změnu zákona o životním minimu: za společně posuzované osoby pro účely sociálních dávek se považují i registrovaní partneři.

Část jedenáctá přináší změnu zákona o soudních poplatcích. Upravuje soudní poplatky týkající se řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci registrovaného partnerství.

Část dvanáctá zavádí změnu zákona o správě daní a poplatků, podle které registrovaný partner může odepřít výpověď, pokud by způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké.

Část třináctá zavádí změnu zákona o státní sociální podpoře, podle které se za osamělého partnera pro účely státní sociální podpory nepovažuje osoba žijící s registrovaným partnerem (jde např. o přídavky na dítě, příspěvek na bydlení, sociální příplatek).

Závažnou změnu přináší část čtrnáctá, podle které se registrované partnerství zapisuje mezi povinné údaje do občanského průkazu. Protože registrované partnerství osob stejného pohlaví nese mnoho znaků svazku homosexuálního, bude mít možnost každý orgán, způsobilý nahlížet do občanského průkazu, zjistit sexuální orientaci držitele průkazu.

Část patnáctá zavádí změnu zákona o evidenci obyvatel v tom, že v evidenci obyvatel se budou vést údaje o uzavřeném partnerství a rodné číslo registrovaného partnera. I to je závažný průlom do soukromí.

Často diskutovaná je část sedmnáctá, která znamená změnu zákona o péči o zdraví lidu, podle které do okruhu osob, které je lékař povinen poučit, se doplňuje partner. Současná praxe však ukazuje, že lékaři v zájmu rodinných příslušníků některé informace nedávají ani jim a naopak, mnohé nemocnice dávají možnost pacientům vyplnit jména osob, kterým má být poskytnuta informace. Jde o typickou věc řešitelnou plnou mocí.

Část osmnáctá přináší změnu živnostenského zákona, když řeší pokračování v živnosti při úmrtí partnera.

Část devatenáctá přináší změnu zákona o zaměstnanosti. Podle ní se vážnými důvody pro odmítnutí zaměstnání nabídnutého úřadem práce rozumí i důvody spočívající v místě výkonu nebo povaze zaměstnání partnera."

Václav Klaus

Dopis Klause s důvody vetování zákona o registrovaném partnerství - komentáře

Komentář ze dne: 24. 02. 2006 12:25:49     Reagovat
Autor: da.jo - neregistrovaný
Titulek:
buď ke zkopání nebo opečovávání na způsob, "on je divnej, ale nemůže za to"... cítí beznaděj, vždyť svět, který se díky "škatulce" vytvořil, (dokumentace např. onen Pinkstar) ho odpuzuje, cítí, že budoucnost pro něj nemá cenu..

navíc, jeho láska je ht... nechce zažívat to samé, pořád a znovu a nakonec skončit jako jedna půlka párečku dvou ukňučenců seznámených na inzerát, které drží při sobě jen fakt, že nechtějí být sami... trpí pocity méněcennosti, nevěří si a "neškodná" škatulka mu brání v úniku... kolik ztraceného času života Voidwalkera... kolik podřezaných žil..."někomu pomůže, druhým neublíží"...

Je drzost, že ti, co udržují tyhle hloupé škatulky a "životní scénáře", jak tomu někdo říká, při životě - ne všichni se s z nich totiž osvobodí svou vůlí -, se takovým lidem nakonec staví jakou moudří rádci... a ti, co hájí "jjeich" práva. Práva konstruktu "gay".

Komentář ze dne: 24. 02. 2006 12:29:28     Reagovat
Autor: da.jo - neregistrovaný
Titulek: Re:
- tenhle příspěvek sem nepatří

Komentář ze dne: 23. 02. 2006 14:04:01     Reagovat
Autor: Michal M. - neregistrovaný
Titulek: pokrač.
...
jistě chápeš, kam tím mířím ....

Poznáváním jiných myšlenkových světu se dostáváme do nových dimenzí, ve kterýchj mohou být některé dřívější interpretace absurdní jako třeba názor kolegy na Picassa.

Se sexuální orientací to není jinak :)

Myšlení nás možná zničí, možná svět zajde právě díky jemu, ale ruku na srdce, dokázali bychom se ho nedopustit?

Komentář ze dne: 23. 02. 2006 15:06:25     Reagovat
Autor: da.jo - neregistrovaný
Titulek: Re: pokrač.
jak se jmenoval ten americký seriál, v němž se parta dobrodruhů pohybovala paralelními světy, odlišnými od sebe efektem motýlího křídla? Viděl jsem jen pár epizod... :o)

Lidstvo spíš zajde na nemyšlení... "křesťanství by nikdy nezvítězilo, kdyby evangelium stálo 1.300 sesterciů"Komentář ze dne: 23. 02. 2006 14:01:59     Reagovat
Autor: Michal M. - neregistrovaný
Titulek: Konstrukt
Ahoj da.jo,

já myslím, že pojem konstrukt může být rovněž chápán jako "konstrukt", čili narážím na problém typu svět idejí má v nějakém nadřazeném světě idejí svou ideu :))

Toto je nekonečný regres, který je umožněn našimi konečnými možnostmi a naší touhou po jejich překračování.

Proč z částí? Jesltiže je náš svět z části jen trváním na zavedených interpretacích, na zavedených konstruktech, oak je to "z podstatné části".

To mi připomnělo, kydž jsem dnes u oběda s kolegy zaslechl větu "ten Picasso nenakreslil těch příšerných obrazů jen pár, vono to bylo snad jeho vidění světa, kreslit ženy jako by byly po autohavárii, kdo to proboha označil za umění?"


Komentář ze dne: 23. 02. 2006 08:57:54     Reagovat
Autor: Michal M. - neregistrovaný
Titulek: ČLOVĚK
Nějak mi to uřízlo konec.

Jen jsem chtěl vyjádřit své váhrady ke spojení "sexuální orientace".

Toto svovní spojení s sebou nese tolik problémů, že je výhody z jeho používání nejsou schopny ospravedlnit a vyvážit.

Nevěřím, že příroda potřebovala a poitřebuje společenský konstrukt "sexuální orintace. To jen někteří pozitivisticky myslící lidé věří, že na "něco" přišli, že to je právě tak, jak si odvodili.

Z hlediska dnešní terminologie jsem GAY. Z hlediska budoucí terminologie nezatížené neuvěřitelnými společenskými konstrukty jsem a budu (vy všichni také) ČLOVĚK. Pouze a konečně.

Komentář ze dne: 23. 02. 2006 12:24:28     Reagovat
Autor: da.jo - neregistrovaný
Titulek: Re: ČLOVĚK
stejně je zvláštní (v podstatě ale není), jakou sílu má jazyk a jak relativně dlouho trvá, než si člověk uvědomí, že jeho svět z větší části představuje jen společenský konstrukt... a fascinuje mě, jak hluboko může zasahovat do identity a sebeidentifikace jednotlivce 8-)

Albert Camus: "Nesprávně pojmenovat věc znamená přidávat světu neštěstí."


Komentář ze dne: 23. 02. 2006 21:27:57     Reagovat
Autor: Martin - neregistrovaný
Titulek: Re: ČLOVĚK
To je krásná myšlenka, a jistě najde v budoucnu své uplatnění, nicméně nemyslíš, že na ni většinová společnost ještě není právě připravena? A prozatím bych řekl, že přece ty škatulky nikomu neublíží, nebo ano?

Komentář ze dne: 24. 02. 2006 12:25:13     Reagovat
Autor: da.jo - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: ČLOVĚK
Jsem přesvědčen, že člověk, který vědomě udržuje nesprávné škatulky při životě, a to jen proto, že společnost není na pravdu údajně připravena, jen opakuje omyly všech, kteří se v historii znemožnili a normální člověk jim dnes, pro krvavou cenu za tohle lhaní, nepřijde na jméno. Nicméně k velkým lžím se upínal i Platón... X-(

Je jistě báječné, když třináctiletý kluk, který se zamiluje do spolužáka (a má podle nás budoucnost otevřenou, nic jeho lásku k ženám, až vyroste v muže, nevylučuje), se dozví, že patří do doživotní škatulky "gay", z níž není úniku, že prý jen smrt má tu moc, s čímž se musí smířit, přijmout to z asvůj život... Dejme tomu, že sleduje, jak život mění lidi (zbožňuje Návrat do budoucnosti a paralelní charaktery), že lidé, kterými pohrdá, se takovými nestali úmyslně, ale proto, že jen "žili", prožívá panickou hrůzu, že se z něj jednou stane afektovaná čtyřicetiletá karikatura muže... která je buď pro smích nebo podle politického klima buď ke zkop

Komentář ze dne: 24. 02. 2006 12:27:14     Reagovat
Autor: da.jo - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: ČLOVĚK
zkopání nebo opečovávání na způsob, "on je divnej, ale nemůže za to"... cítí beznaděj, vždyť svět, který se díky "škatulce" vytvořil, (dokumentace např. onen Pinkstar) ho odpuzuje, cítí, že budoucnost pro něj nemá cenu..

navíc, jeho láska je ht... nechce zažívat to samé, pořád a znovu a nakonec skončit jako jedna půlka párečku dvou ukňučenců seznámených na inzerát, které drží při sobě jen fakt, že nechtějí být sami... trpí pocity méněcennosti, nevěří si a "neškodná" škatulka mu brání v úniku... kolik ztraceného času života Voidwalkera... kolik podřezaných žil..."někomu pomůže, druhým neublíží"...

Je drzost, že ti, co udržují tyhle hloupé škatulky a "životní scénáře", jak tomu někdo říká, při životě - ne všichni se s z nich totiž osvobodí svou vůlí -, se takovým lidem nakonec staví jakou moudří rádci... a ti, co hájí "jjeich" práva. Práva konstruktu "gay".

Komentář ze dne: 22. 02. 2006 14:49:29     Reagovat
Autor: Nikom - neregistrovaný
Titulek: blá blá... budeme tlachat ještě dlouho?
"Fixace libida??" teda máš zase jednou formu da.jo :-))))

nikoliv pak urážky, ale citace výroků někoho jiného... (ale plně se s
nimi ztotožňuji)
některé příspěvky jsou mazány a je to dobře. Například ty vulgární.To, že tu vysí ty tvoje, dokazuje, že ti, kdo se tu baví normálně mazáni nejsou.

Už několikrát jsem tě informoval, že ti tví slavní Řekové, nejsou ani náhodou platným důkazem. Já prostě věřím tomu, co je napsáno v učebnicích fyziologie (a jistě i neurologie). A taky sobě ovšem. Můžu tě ubezpečit, že vliv jakékoli propagandy na sobě vážně necítím a dělám jenom to, co chci... a co je pro mě přirozené.
Taky bych se chtěl zeptat kdo jiný, kromě tebe, představuje ten disent, který má každou chvíli přebrat "vedení"? Já jenom aby to pak pro mě nebyl takovej šok ;-))


Komentář ze dne: 22. 02. 2006 16:51:08     Reagovat
Autor: - neregistrovaný
Titulek: Re: blá blá... budeme tlachat ještě dlouho?
ano, řecká bisexualita, zdokumentovaná a nezpochybnitelná, platný důkaz nepředstavuje, zatímco transexuální krysa ano... to je , pánové, onen osvícenský věk pravdy, za který bojovali naši předkové... Voltaire by dnes jel ze zoufalství do Říma za Ratzingerem zavzpomínat na staré časy a zanadával by si s ním u kafe na pokleslost doby...

Na gay fóru se mažou i nevulgární příspěvky a to jen pro (cituji) "nežádoucí názory". Píšu to pro ostatní, aby věděli, v jaká místa mohou omylem vstoupit a rovnou se vyvarovali okamžiku, kdy je evidentně hysterický administrátor začne "vykazovat". Ona už skutečnost, že si nějaké gay forum dovolí odstřihnout od přístupu takové giganty jako Prf UK nebo Národní knihovnu, ukazuje, jak vypadá gay tolerance v praxi a jak jsou tito lidé prostí fanatismu a lehce snáží střet s realitou. Podotýkám, že na křesťanském serveru se mi ani u ostřejších sporů nestalo, že by mě někdo vykazoval skrze zablokovaný přístup. Křesťané se už s pohany zřejmě

Komentář ze dne: 23. 02. 2006 12:40:10     Reagovat
Autor: Nikom - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: blá blá... budeme tlachat ještě dlouho?
Nepochybuji, že bylo homoseuální chování v starověkém řečku rozšířené - pouze tento fakt je dokázán. Né pak už TVŮJ výklad tohoto děje.

Komentář ze dne: 23. 02. 2006 14:14:39     Reagovat
Autor: da.jo - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: blá blá... budeme tlachat ještě dlouho?
... jestliže bylo ve starověkém světě, totiž před ustavením velké lži o jediné pravé a přirozené heterosexualitě, homosexuálních chování včetně citů do něj vkládaných normální... (tedy čistě kvantitativně bez ohledu na preferenci - oni vítezivší efébové - se jednalo o bisexualitu) ...

no, tak... tím je snad vše dokázáno... udělej ten krok za Herakleitovy sloupy, Nikome, a přiznej si to :o) Neexistují přirozené zábrany k stejnopohlavnímu sexu a lásce..., sexualita se nemusí vázat jen na reprodukční účel a stejnopohlavní láska nepředstavuje u člověka nic tak výjimečného, aby musela být biologicky determinována v třetí pohlavní, v napůl ženu, napůl muže...

to, že někteří lidé, jsou - v daném čase - schopni pouze stejnopohlavní lásky, a naopak, o jejich budoucnosti a možném vývoji k bisexualitě, nic neříká. Už vůbec jej nevylučuje. Hovoří jen o jejich psychogenezi a sebeidentifikaci

Komentář ze dne: 22. 02. 2006 16:52:39     Reagovat
Autor: da.jo - neregistrovaný
Titulek: Re: blá blá... budeme tlachat ještě dlouho?
Křesťané se už s pohany zřejmě snaží trochu komunikovat a pro mě mometálně představují příjemnější společníky než lidé, kterým nevadí, že se musí pohybovat uvnitř politicky korektních názorů.

Komentář ze dne: 22. 02. 2006 01:14:45     Reagovat
Autor: Honzík - neregistrovaný
Titulek: Da.Jo
Manželství nevzniklo za účelem plození potomků. Ti byli plozeni delší dobu, než je historie manželství. Manželství vzniklo hlavně kvůli majetku v době vzniku osobního vlastnictví. Mimo jiné vyloučit nelegitimní potomky. Jde tedy hlavně o ekonomickou jednotku.

Komentář ze dne: 22. 02. 2006 13:39:21     Reagovat
Autor: da.jo - neregistrovaný
Titulek: Re: Da.Jo
...a ? 8-) celou dobu se bavíme o tom, proč zrovna manželství mít výhody může a jiné vztahy ne...

že soukromé právo - upravující vztahy mezi sobě rovnými - ovládá smluvní svoboda, že nikdo dvoum gayům nebrání v uzavření partnerské smlouvy, v které by si uspořádali majetkové vztahy a zastoupení (když je současně veřejné právo uznává i v nemocnici - jako druha, tenhle výklad lze přijmout, a i před soudem se lze odvolat na blízký vztah)

... že manželství představuje výjimku z těchto všech vztahů, v návaznosti na jiné zákony i soubor privilegií (daně a pod.), a že je tato výjimka ospravedlněna podporou rodiny, svazku muže a ženy. Jinak by manželství náleželo pod výše popsaný obecný režim a manželskou smlouvu by si každý uzavíral podle své vůle.

U jiných vztahů k tomuto vyčlení není dán důvod. Proč zrovna gay partnerství má požívat výhod speciálního režimu, když ve společnosti existuje daleko více mezilidských vztahů?

Komentář ze dne: 21. 02. 2006 15:48:54     Reagovat
Autor: - neregistrovaný
Titulek:
Je nutné si všimnout obrovského tlaku na homosexualizaci společnosti. Představa, že v dětských slabikářích jednou bude rodina s dvěma tatínky jako něco normálního je frustrující. Nakonec bude jistě snaha trestat kritiku homosexuality jako morálního pochybení.

Komentář ze dne: 21. 02. 2006 16:04:54     Reagovat
Autor: Nikom - neregistrovaný
Titulek: reakce na všechny výplody
Já nejsem fanatik a divil by ses, kdo všechno zákon podporuje.

Politická hra. Jediný důvod, proč to prezident udělal. Tvoje bisexualita je mu úplně ukradená da.jo. Smiř se s tím ;-)

Není zase tak dlouho, co bylo nemyslitelné, aby ženy nosily krátké sukně. Myslím, že tehdy pro mě musela být hrozně frustrující představa něčeho tak nemorálního... Mluvíš jako ten pitomec Tlustý (to přízvisko mu dal jeden můj 100% heterosexuální spolužák - i on pochopil, jak trapný argument to je...)


Komentář ze dne: 21. 02. 2006 16:20:04     Reagovat
Autor: da.jo (email) - neregistrovaný
Titulek: Re: reakce na všechny výplody
Vidíš nezaujatý čtenáři? Už dochází na urážky. Ale ničemu se nedivte, na fóru gay komunity se rovnou cenzuruje a mažou se profily uživatelů, jejichž názory v těchto místech prý "nejsou žádoucí"...

Naštěstí ještě žijeme v demokracii, a krom Nikomových ženských kalhot se jednou dočkáme světa, v němž "gay" bude jen zastaralou koncepcí a v lásce se nebude řešit pohlaví. Ovšem uznávám, že pro průměrného gaye představuje tento střet s realitou šok a neštítí se snižovat lidskou důstojnost svého oponenta urážkami a násilným hájením svého světa "bezpečí".

Klasické mechanismy terapie a potlačení popsané Bergerově Luckmannově Sociální konstrukci reality:

ten, kdo nesouhlasí, je "nemocný" (homofob), snižuje se jeho ontologický status ( něco jako barbar, tedy náboženský zaslepenec, politický spekulant), dochází k pojmovému vymazání odporujících lidí (existuje buď ht, nebo gay, všichni ostatní si nechtějí přiznat pravý stav věci...), vzbuzuje se poc

Komentář ze dne: 21. 02. 2006 16:22:06     Reagovat
Autor: da.jo (email) - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: reakce na všechny výplody
pokr.

vzbuzuje se pocit viny - zrazuješ gaye (přičemž většina slavných "gayů" byli patrně bisexuálové a nikdo mě nemůže obvinit ze zrady, z toho, že si prý z obou světů v budoucnu, protože teď jsem zatím gay, hodlám vzít jen to dobré, když jsem nikoho k vytváření žádných "světů" nenutil, naopak) atd.

fanatismus je terminus technicusKomentář ze dne: 21. 02. 2006 16:30:18     Reagovat
Autor: da.jo (email) - neregistrovaný
Titulek: Re:
Tak, rodina s dvěmi tatínky může fungovat... až takový skeptik nejsem, abych zpochybňoval, že mohou existovat dospělí a vyrovnaní gayové, kterým se povedlo dospět v nezávislé osobnosti, fixace jejich libida pak do toho nemůže mluvit... a když to uvidí i malé děti, proč ne? Naučí se toleranci. Nechť je ochráněna svoboda každého člověka určit si svůj život podle své volby. Heterosexualita má na své straně přirozenou výhodu, homosexualizace společnosti myslím nemůže hrozit (bisexualizace možná :o).


Komentář ze dne: 21. 02. 2006 15:26:02     Reagovat
Autor: - neregistrovaný
Titulek:
pokračování:

... že pouze oboupohlavní láska může existovat, a anomálie musí představovat biologicky determinovanou záležitost...

Až se namísto zbaběleckého "nemůžu za to", které ztěžuje život lidem, co nechtějí až do smrti zůstat gayi, začne hlását "mám nezadatelné právo si o svém životě sám rozhodnout", můžou se přijímat takovéhle zákony.

Do té doby je právní postavení gay partnerství dostatečně ochráněno existujícími zákony (povinnost informovat druha v nemocnici, možnost odmítnout svědectví poškozující blízkou osobu, občanský zákoník umožňující svobodnou partnerskou smlouvu)

Komentář ze dne: 21. 02. 2006 15:25:24     Reagovat
Autor: da.jo (email) - neregistrovaný
Titulek:
Jo, sláva. :o) Už to vypadalo, že diskuze o zákonu jen okopíruje to, co můžeme s němým úžasem sledovat už několik let: totiž boj dvou táborů fanatiků: gay hnutí, které - alespoň u nás - se stylizovaly do role proroků tolerance a ve své naivitě žijí v přesvědčení, a církví, marně obhajujícími velkou lež o jediné pravé heterosexualitě člověka!

Normálního člověka už z tohohle boje dvou nesmyslů musí bolet hlava. Prezident udělal první krok k rozbití téhle ideologie, už si zase připadám jako v demokracii. "A v Narnii začly tát ledy" :o)

Zákon bych podpořil, až by se obecně uznávalo, že homosexualita nemusí být trvalou vlastností určitého člověka, a že registrované partnerství, "které jen smrt rozdělí", představuje pouze jednu verzi možného vývoje. Zařadili bychom se konečně mezi kultury existující na tomto světě v minulosti, které dokazují přirozenou bisexualitu člověka. Možná proto, že na ně nedopadly důsledky náboženského vymývání mozků, že pouze oboupohlavní l

Komentář ze dne: 21. 02. 2006 15:21:40     Reagovat
Autor: Nikom - neregistrovaný
Titulek:
Nojo není to nic jiného než účelová argumentace.
Degraduje se tu manželství jako jakýsi státní útvar na rození dětí. Být ženatý heterosexuál byl bych se hodně urazil.
Hmmm kdyby to nebyla účalová argumentace, už dávno by stát vytvořil nějakou penalizaci pro manželstí, ve kterých děti nevznikly. Třeba se k něčemu takovému schyluje, protože pokud ne, je to jasná diskriminace rodin, které deti mají (tedy po právu čerpají "výhody", které ze svazku plynou). Navrhuji penalizovat bezdětná manželství, která za dobu delší než 3 roky nevyprodukovala potomka, pokutou tak 10 000korun měsíčně.
V opačném případě se přikláním k tomu, aby se tahle šaškárna už skončila, parlament odklepnul zákon a všichni už konečně řešili něco jiného?

Komentář ze dne: 21. 02. 2006 15:32:44     Reagovat
Autor: da.jo (email) - neregistrovaný
Titulek: Re:
Bezdětná manželství jsou zvýhodňována, protože se předpokládá, že oba manželé "staví hnízdo", případně, že je nespravedlivé doprovázet následky nešťastné bezdětnosti ještě státní penalizací. Vybudování materiálního zázemí může v některých profesích klidně trvat i deset let... a podrobnější zkoumání státu na způsob čínských úředníků (jenže naopak, proč ještě nemáte dítě?) by narušovalo právo na soukromí.

Komentář ze dne: 21. 02. 2006 14:32:35     Reagovat
Autor: - neregistrovaný
Titulek:
Díky za konečně rozumný názor na registrované partnerství!

Komentář ze dne: 20. 02. 2006 18:43:14     Reagovat
Autor: Kuruc (email) - neregistrovaný
Titulek: Nepřátelé rodiny zajisté nespí
Díky Bohu, že máme tak moudrého prezidenta. Nedělám si iluze, neboť agresivní homosexuální lobby využije všech pák a postranních mechanismů. Nicméně je možné alespoň zmírnit rozkladné a zhoubné společenské tendence nepřátel rodiny.

Komentář ze dne: 21. 02. 2006 15:12:04     Reagovat
Autor: Nikom - neregistrovaný
Titulek: Re: Nepřátelé rodiny zajisté nespí
Myslíte? Já žiju v rodině. Mám rodiče, prarodiče, sourozence, bratrance, tetičky, kteří mě milují takového, jaký jsem. Opravdu nežiju ve vzduchoprázdnu. Nechápu proč mám být nepřítelem rodiny. Protože jsem gay? Jste dost mimo, vážený pane...
"...rozkladné a zhoubné společenské tendence..." To snad mluvíte o legalizaci užívání tvrdých drog, ne? Rozhodně ale ne o registrovaném partnerství.
Myslím, že je jeho existence by byla pro společnost jenom přínosem. Proč proboha nepodpořit vznik zodpovědného vztahu a partnerského soužití lidí, kteří po tom moc touží? Nikdo tím nezteplá, heterosexuálové se kvůli takovému zákonu nepřestanou brát. S podporou či diskriminací tradiční rodiny nemá obdobný zákon cokoliv společného.

Komentář ze dne: 21. 02. 2006 15:48:16     Reagovat
Autor: da.jo - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Nepřátelé rodiny zajisté nespí
tak v čem spočívá ono "nepřátelství rodiny", bez obalu a trapného střežení velkého tajemství:

když se rozbije ve společnosti etablovaná heterosexuální norma a na povrch se vyklube přirozená bisexualita, tak se prý lidé začnou zamilovávat spíše do vlastního pohlaví, než do "jiného" (prý instinktivní strach z neznáma), navíc rodina je pro vyrůstajícího zatížena nenáviděnou zodpovědností, rizikem otěhotnění a navíc, proč se doma otravovat s ženskou... a neužívat si život v gay partnerství?

obava je to zčásti oprávněná, ale ve svobodném protředí si příroda cestičku nakonec nalezne... dva dospělí lidé patrně vždy spíše vstoupí do "světů mužů a žen, plných protikladů", tahle dualita si stále udržuje své kouzlo :-)


Komentář ze dne: 21. 02. 2006 15:54:51     Reagovat
Autor: Nikom - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Nepřátelé rodiny zajisté nespí
Mylý da.jo, ten tvůj hypotetický scénář by měl možná nějakou platnost, kdyby se ti podařilo dokázat tu tvou prvostní bisexualitu.
Jelikož se to nikomu nepovedlo - už jsem ti to nějakolikrát vysvětloval - hroutí se ti to jako domeček z karet

Komentář ze dne: 21. 02. 2006 16:06:12     Reagovat
Autor: da.jo (email) - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Nepřátelé rodiny zajisté nespí
Jakou prvotní bisexualitu? Tu prokazovat nemusím, stačí si prostudovat historii a každému musí být jasné, že přirozenou orientací člověka je jedině bisexualita...nebo snad Řekové běhajícími od svých manželek za eféby a jen zákonem nuceni do manželství představovaly nějakou hromadnou biologickou anomálii? 8-)

Navíc, ani homosexualita není prokázána jako výraz trvalé identity člověka, proto... proč bych já měl jen údajnou MOŽNOST přirozené bisexuality dokazovat, když se "PRAVDA" o vrozené homosexualitě jen příjímá a argumentuje se s ní v Parlamentu? (přijímá se proto, že lidé tak chtějí uchránit dřívě utlačované, proto v pochybnostech raději přitakávají něčemu neprokázanému, ale tak tomu dlouho nebude, Nikome, neboj, už se ke slovu hlásí next generation... a tahle ochranářská ledová zeď mlčení se brzy rozplyne. A s gayi, co svou vyrovnanost spojili s tímhle matrixem, to pořádně zamává :o(

Komentář ze dne: 23. 02. 2006 08:51:56     Reagovat
Autor: Michal M. - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Nepřátelé rodiny zajisté nespí
citace:

... Navíc, ani homosexualita není prokázána jako výraz trvalé identity člověka, proto... proč bych já měl jen údajnou MOŽNOST přirozené bisexuality dokazovat, když se "PRAVDA" o vrozené homosexualitě jen příjímá a argumentuje se s ní v Parlamentu? (přijímá se proto, že lidé tak chtějí uchránit dřívě utlačované, proto v pochybnostech raději přitakávají něčemu neprokázanému, ale tak tomu dlouho nebude, Nikome, neboj, už se ke slovu hlásí next generation... a tahle ochranářská ledová zeď mlčení se brzy rozplyne. A s gayi, co svou vyrovnanost spojili s tímhle matrixem, to pořádně zamává :o(

********

Výborně,

konečně je tu názor, který odpovídá tomu, co tak nějak proklamuju i já.

Jenže, když s tímhle někde vystoupím, většinou všichni přemýšlivý řeknou, že to přeháním a nepřemýšlivý mě rovno pošlou někam.

Matrix, ano, to je velmi vhodné slovo. GAYství není vrozené, ani sexuální orientace není vrozená.

Spojení "sexuální orientace" pro další gen

pravidla pro veřejnost odkazy rubriky posledních 100 komentářů
© 2001 - 2023 Code004 / | ISSN 1214-4452 | Inzerujte na 004.cz | Powered by phpRS |