004.cz

Homosexualita a víra

PRAVĚK
Některé prehistorické jeskynní malby zobrazují muže se zvířecími maskami věnující se čemusi, co se podobá homosexualitě. Napodobování zvířat za účelem získání magické moci je obvyklou praktikou u primitivních kmenů. Zdá se velmi pravděpodobné, že mužská homosexualita se vyvíjela ve skupinách lovců, kteří napodobovali a ritualizovali zvířecí kopulaci odzadu. Takové konání bylo považováno za důležitý předpoklad k zajištění úspěšného lovu.KMENOVÁ NÁBOŽENSTVÍ
Kmenová náboženství se dnes vyskytují v Africe, Oceánii, méně v Asii a Americe. S homosexualitou se setkáváme u šamanů, představující ranou formu proroků a kněží. Jsou mužského i ženského rodu.
U severoamerických Indiánů existuje výměna oblečení tzv. bedarche, která doplňuje mužskou potenci ženskou s cílem stát se bisexuální bytostí. U šamanů z paleosibiřského kmene Čukčů dochází ke kultovní proměně šamana v ženskou bytost z nařízení boha Kaleta. V "ženu" proměněný šaman si vybírá manžela pro manželství, ve kterém přebírá pohlavní úlohu ženy.INDIÁNI
Prérijní Indiáni Severní Ameriky prováděli mužské homosexuální obřady při svém „bizoním tanci"', jehož účelem bylo zajistit magií úspěšný lov. Indiáni věřili, že tento obřad je nutno provést dříve, než jim jejich ochranný duch předků pošle bizony na jejich území. V tomto rituálu hrál šaman úlohu démona, kterému se nejprve nepodařily útoky na ženy kmene, a potom ho přemohli a homosexuálně znásilnili tanečníci převlečení za bizony.EGYPT
O zajímavých praktikách se dočítáme i mezi Egypťany. V určitých kalendářních dnech, ve kterých byl mezi bohy spáchán sexuální přestupek, se od Egypťanů vyžadovalo, aby se vyhnuli pohlavnímu styku muže a ženy. Tak se jednou bůh pouště Sutech pokusil homosexuálně znásilnit boha nebe Hora. Tato "hanba" utrpěla jen na "dole ležícím", kdežto silnější jako vítěz triumfoval nad přemoženým. A proto se Sutech před nejvyšší devítkou bohů chvástal, že na Horovi prý učinil "dílo člověka". Tato příhoda se objevuje velmi často v zápisech hieroglyfů. Ústa symbolizují vagínu, oko pohlavní orgány. Když Sutech zranil Hora na oku, je tato událost vysvětlována jako narážka na homosexuální anální styk či kastraci.SUMEROVÉ
V Chammurabiho zákoníku se praví: " Jestli muž tělesně obcoval se svým společníkem, dokázalo se mu to, je usvědčen, tak bude uspán a proměněn na Eunucha." Kastrace je stará asyrská forma trestu nejen pro usvědčeného homosexuála, ale také pro cizoložníka.ŘECKO
 Krásné Řecko. Sexualita a láska byla pro bohy a bohyně především zdrojem rozkoše a moci, nikoliv prostředkem k plození potomků. S homosexualitou je pověstný již nejvyšší bůh Zeus. Mýty vyprávějí, že vedle HT styků udržoval styky s chlapci. Zeus proměněný v orla unesl prince Ganyméda, nekrásnějšího ze smrtelných lidí, do kterého se zamiloval! Unesl jej přímo na Olymp, daroval mu věčné mládí a učinil ho svým miláčkem a číšníkem. Orla pak přenesl na oblohu jako souhvězdí.
Afrodita je bohyní tělesné lásky a krásy. Afros=pěna duo= potápěti. To proto, že se narodila z pěny spermatu z uříznutého penisu Uranova. Byla vzývána pod různými přízvisky a uctívána jako Úraniá(nebeská) a jako Kalliphygos(s krásnou zadnicí), protože měla neobyčejně krásný zadek. Oceňování Kallypigického půvabu vybízelo Řeky k análnímu koitu. Ten byl v antice stejně častý jako vaginální. Stejně tak vybízel i k análnímu koitu mezi muži a hochy.
Z pohlavního styku Afrodity a Área vznikl bůh lásky Éros. Je láskyhodný jako jeho matka a bojovný jako otec. Mladiství bůh podněcuje erotickou láskou mezi lidmi a bohy, jednotlivými pohlavími a hochů k hochům! Na Krétě, ve Spartě a v Thébách byl Éros uctíván jako bůh pederastie, protože unášel takřka samé hochy. V Tróji byl Érotův kult bisexuální. Je principem lásky heterosexuální stejně rovně jako homosexuální. Éros je nejkrásnější z věčných bohů a stvořitelem všeho stvořeného, bohem a vládcem lidí. Je také kosmologickou prasílou, jež na počátku světa vznikla sama od sebe a která byla příčinou vývoje od chaosu k uspořádanému kosmu. V Sókratově a Platónově filosofii nabyl Éros duchovní tvářnost. Sókratovská erotika spočívá ve vzájemné náklonnosti učitele a žáka, jejímž cílem je vzájemná duchovní a mravní podpora.
Za dítě Afrodity a posla bohů Herma se považuje Hermafrodítos. Zdědil jméno i pohlaví napůl po svých rodičích. Napůl muž i žena, znázorněný jako obojetník s penisem, avšak nikdy s vagínou. Pederastický ideál, podle kterého se soulož provádí výhradně análně, nikdy vaginálně.
Filosof Platon (427-347 př. a. l.) říká ve svém dialogu "Symposíon" ("Hostina"), že původně "bylo trojí pohlaví lidí". Čistě mužské pohlaví pocházelo ze slunce, ryze ženské ze země a pohlaví smíšené z měsíce. Poněvadž prvotní lidé měli tvar jakési koule - koule se čtyřma rukama a čtyřma nohama, dvěma obličeji obrácenými v opačné strany na jediném krku, se čtyřma ušima a dvěma pohlavními orgány - byli schopni nejrychlejšího pohybu a byli vybaveni velkou silou, stali se nebezpečnými samotným bohům. Aby oslabil jejich vzpurnost, oddělil bůh otec Zeus každého z nich rozetnutím koule na dvě poloviny. Od té doby chodila každá polovina vzpřímeně na dvou nohách a s toužebnou žádostí přistupovala ke své druhé polovině. Objímaly se navzájem rukama a držely se v náručí, plny nenasytné touhy spolu opět srůst. Když v důsledku touhy po sobě navzájem zanedbávaly své nejdůležitější životní potřeby a hrozilo, že vymřou, slitoval se Zeus a přemístil jim pohlavní orgány dopředu - až dosud je měly na vnější straně a neplodily a nerodily tak, že vnikaly do sebe, ale vkládaly semeno do země jako cikády - a způsobil tak plození do sebe, totiž mužem do ženy. Když se muž přiblížil k ženě, oba v objetí zároveň plodili a tak byl rozmnožován druh. Přiblížil-li se naproti tomu muž k muži, měli oba ze společně stráveného času alespoň uspokojení. Každý z nás je tudíž jen polovinou původního celého člověka, protože jsme rozříznuti jako hroudy, z jednoho se stali dva. Každý proto hledá ustavičně svou druhou polovici. Všichni mužové, kteří jsou odřezkem onoho smíšeného (mužsko-ženského; heterosexuálního) druhu, zaměřují svou lásku na ženy a většina cizoložníků pochází z tohoto druhu a stejně tak ženy milující muže a ženy cizoložné. Ženy, které jsou částí původní celé ženy a pocházejí z tohoto (žensko-ženského; lesbického) druhu, se zaměřují jen málo na muže, ale obracejí se spíše k ženám a milují se s nimi. Konečně všichni muži, kteří jsou částí původního celého muže, touží po mužích. Pokud jsou ještě hochy, milují jako odřezky mužského (mužsko-mužského; homosexuálního) druhu muže... a to jsou přímo nejznamenitější z hochů a mladíků, protože jsou od přírody nejmužnější. "Velikým důkazem té věci jest toto: když dorostou, jedině takoví se stávají muži platnými pro veřejný život. A když dosáhnou mužného věku, milují chlapce, kdežto o sňatky s ženami a o plození dětí se z přirozeného pudu nestarají a musí k tomu býti nuceni zákonem."
Stát se "ze dvou bytostí jednou" má své odůvodnění tedy v tom, "že taková byla naše dávná přirozenost a byli jsme celí: tedy touha a snaha po celku se jmenuje láska (= Erós)".
Pederastie (pais = "hoch"; erastés = "milovník"), pohlavní vztah zralého muže k pohlavně dospělému chlapci, jinochovi, který dosáhl puberty, patřila v Řecku přibližně po 300 let ke společenské normě. Pedagog byl "vůdcem hocha", kterému jako starší chytrý muž předával prostřednictvím lásky moudrost starších generací. Ve Spartě byla láska k hochům povolena státem. Lykúrgos, jenž na radu delfského orákula (velká Rhetra) vytvořil mezi 9. a 7. stoletím př. n. l. spartskou ústavu a kterému se ve Spartě dostalo kultovního uctívání, napsal, že "nemůže být řádným občanem nikdo, kdo nemá přítele v posteli".3 Náboženský vzor pro lásku k hochům se spatřoval v lásce bohů k milencům mezi smrtelníky, jako Dia ke Ganymédovi a Apollóna k Hyakinthovi. Láska mezi lidmi smíšeného druhu je sice láskou mezi mužem a ženou, kteří představují současně androgyna (aner = "muž"; gyne = "žena"), avšak žena v tomto vztahu má podřízený význam. Od 8. stol. př. n. l. společenské postavení ženy klesalo. Na olympijské hry v roce 766 př. n. l. nebyly ženy připuštěny ani jako divačky.
Filozof Aristoteles (384-322 př. n. l.), žák Platónův, ospravedlňuje fyzickou, duchovní a duševní podřízenost ženy vůči muži přírodou. Z hlediska politika a řečníka Demosthéna (384-322 př. n. l.) stály manželky ještě za hetérami, a formuluje to takto: "Hetéry máme (= muži) pro zábavu, nevěstky pro denní potřebu těla a manželky pro rozmnožování a spolehlivou starost o naše domácí blaho. Poněvadž postavení a vzdělání manželek bylo natolik pod úrovní jejich mužů, že je nepokládali za sobě rovné, spočívalo kouzlo hetér ("společnice") nejen v jejich sexuální přístupnosti a erotických dovednostech (hetéra Kyrené napsala učebnici erotiky "Dodekamechanon" Dvanáct prostředků, metodiku Jak dvanácti způsoby provádět soulož), ale především - v protikladu k nevzdělaným manželkám - v jejich obeznalosti s problémy obchodu, umění, literatury, hudby, filozofie i politiky. K nejslavnějším hetérám patřily Aspasia a Fryné. Aspasia byla hetérou a později se stala druhou ženou státníka Perikla (495-429 př. n. l.).
Hetéra Mnesareté s přízviskem Fryné stála svému milenci, sochaři Práxitelovi (+ 330 př.n.l.), modelem k jeho Afrodítě z Knidu, prvnímu reprezentativnímu zobrazení nahé bohyně lásky. Jejím půvabům nemohli zřejmě odolat ani soudci. Když byla někdy mezi léty 350 a 340 př. n. l. obžalovaná z bezbožnosti a její obhájce, řečník Hypereides, ji na závěr své obhajovací řeči přiměl, aby si roztrhla šat a odhalila svá ňadra, soudci, oslepení její krásou, ji osvobodili. Slovem symposion ("hostina"), jímž Platón nazval svůj dialog, ve kterém rozvinul své učení o (mužském) Erótu ("Láska"), se v řečtině označuje společná hostina s následnou pitkou, při níž účastníci vedou také rozhovory (dialogy). Symposion, zahájené přípitkem bohům, kterého se účastnily také hetéry, končilo mezi zámožnými Athéňany nezřídka hromadnou souloží (mezi třemi druhy původního celého člověka): mužů s muži, mužů se ženami (hetérami) a někdy také žen se ženami vjednom a témž prostoru. Podrobné představy o podobných hostinách zprostředkovávají obrazy na antických vázách.PÁRSISMUS
Se sexualitou jsou východní náboženství protkána skrz na skrz. Avšak s homosexualitou se takkřka nesetkáváme. V hinduismu je bůh Šiva znázorňován jako bytost andragonistická-bisexuální. Další zmínku jsem objevil v Zoroastrovsko-párském náboženství. Zo je v širším smyslu náboženství odvolávající se na učení a poselství staroíránského proroka Zarathuštry(630-553 př. n. l.). Zarathuštra je zvědavý a ptá se stvořitele hmotného světa Mazdy, jak je to s homosexualitou. Ahura Mazda řekne, že takovým je hodný trest 800ran bičem a 800 ran řemenem. Dále takové zavrhne a posílá je k ďáblu a sám se jím pak stává.JUDAISMUS
Množství posvátných knih obsahuje obrovské množství zákazů. např. v deuteronomiu je zákaz transvestitismu mezi ženou a mužem. Zákon svatosti knihy Liviticus zakazuje homosexuální styk. Jeho uskutečnění je zločin zasluhující smrt. Častým příkladem uváděným jako důkaz špatnosti homosexuality je biblický příběh Jahvistický příběh o sodomských mužích, kteří chtěli přinutit dva Lotovy hosty proti jejich vůli k souloži Lot jim místo hostů dal své panenské dcery. Následujícího dne Jahve Sodomu zničil. Kniha Soudců uvádí podobný příběh kmene Benjaminů. Jeho konec není znám.
Zatímco v Bibli je homo styk zakázán, diskutuje se v současné době v amerických židovských časopisech o tom, zda homosexuálové mohou vést synagogální úřady nebo uzavřít sňatek před rabínem. V New Yorku již dokonce existuje synagoga pro gaye.KŘESŤANSTVÍ
 Nejčtenější částí tohoto "sexuálního života kultur" najde své čtenáře právě následující část věnovaná homosexualitě a křesťanství. Již na začátek předznamenávám, že církevní názory nejsou jen negativní. Opak je pravdou a své si najdeme i v Bibli.
Konference anglikánské církve v Lambethu se roku 1908 vyslovila proti každému zabránění početí a ještě roku 1930 shledala, že kontrola porodnosti je výrazem osobní poživačnosti a že metoda "neplodných dní" by se neměla cenit výše než mechanické zabránění početí. Teprve roku 1958 dovolila lambethská konference plánování rodiny "hygienicky, esteticky a medicínsky dokonalými prostředky." Anglikánský biskup z Canteburry George Carey, zasazující se o kontrolu porodnosti, vyzval všechny křesťanské církve, aby regulovaly růst obyvatelstva. Na rozdíl od římskokatolické církve -ještě koncem května 1992 Vatikán rezolutně odmítl každé spojování růstu populace s problémy životního prostředí zdůraznil Carey 2. června 1992 v Ženevě, že populační exploze je spolu s dalšími faktory příčinou ekologické katastrofy. Proto se plánování rodiny a kontrola porodnosti musí stát záležitostí všech křesťanských církví.
K odmítnutí homosexuality apoštolem Pavlem se připojilo více koncilů. "Sodomitskou neřest mužské a ženské homosexuality" jako hřích proti přirozenosti odsoudil zejména učitel církve svatý Tomáš Akvinský (1225-74). Naopak v mnoha křesťanských církvích se homosexuální sklony už nepovažují samy o sobě za amorální.
Podle starého římskokatolického církevního zákoníku (CIC) z roku 1918 mohli být laici (c. 2357 §1) kvůli homosexualitě odsouzeni za infamii (bezectnost), klerikové vyššího svěcení mohli být suspendováni a dokonce odstaveni (c. 2359 §2). V trestním právu nového církevního zákoníku platného od roku 1983 se však homosexualita v rubrice trestných činů už neuvádí.
Katolický "Holandský katechismus pro dospělé" (1966) se vyjadřuje o "homosexuálních bližních" následovně: "Existují také lidé, jejichž erotika nemůže směřovat k druhému pohlaví, ale pouze - nebo někdy převážně - k pohlaví, k němuž sami náležejí. Není v moci těchto lidi - ať jde o muže nebo ženu - aby se po dobrém nebo po zlém necítili přitahováni druhým pohlavím. Homosexualita je neznámého původu. On - nebo ona - touží v lidské osamělosti po přátelství." Evangelický "Katechismus pro dospělé" Spojené evangelickoluteránské církve Německa považuje homosexualitu za psychopatologický "krajně naléhavý problém', kdežto "Pamětní spis evangelické církve v Porýní" z roku 1970 konstatuje, že homosexualita sama o sobě není perverzí, nemocí ani hříchem. Tím je pouze tehdy, když není zvládnuta s mravní zodpovědností.
V nizozemské Reformované církvi už nesmějí být homosexuální muži nebo ženy, kteří se ucházejí o církevní úřady, odmítáni nebo vylučováni z Večeře Páně, jak rozhodl většinou hlasů synod největší protestantské církve Holandska v Doomu v polovině června 1989.
Také Evangelická církev Pomořanská jako první zemská církev v Německu už nechce v budoucnu homosexuální teology vylučovat z úřadu faráře. Po kontroverzní diskusi církevní vedení rozhodlo většinou jednoho hlasu, že zemská církev ,je principiálně nakloněná ordinaci homosexuálů". Církev amerických baptistů, "Southern Baptist Convention", jmenovala jako první homosexuálního uchazeče pastorem. Ačkoliv "Jižní svaz baptistů", jedna z nejkonzervativnějších protestantských církví USA, homosexualitu odmítá jako hříšnou, hlasovala obec v Chapel Hill pro její uznání - jednotlivé obce jsou ve svém rozhodování na ústředním svazu nezávislé -, protože Ježíš vyzdvihl všechny "slabé a zatížené". Všichni křesťané, "uznávající Ježíše jako svého pána a spasitele", akceptují homosexuály jako rovnoprávné občany nezávisle na jejich sexuální orientaci.ISLÁM
Islám je nám v našich krajích dosti cizí a vidíme jej jako velmi přísný a ke krajním praktikám zavádějicí náboženství. Islámští fundamentalisté, spory na blízkém východě, války...tyto pojmy mají hodně společného s Islámem a jeho bojovníky, kteří aby dosáhli cíle, neznají bratra.
Homosexualita neboli "Liwát" se v Koránu označuje za hanebnost, i když není přímo jmenována. V mekkánských súrách se o homosexualitě hovoří pouze v souvislosti s biblickým příběhem o Lotovi a obyvatelích Sodomy. ,jež nepravosti páchalo a jehož obyvatelé byli lidmi špatnými a hanebnými. A je citován Lot, kterého Alláh vyslal ke svému lidu (v Sodomě): "Zdaž budete se oddávat nemravnosti, jíž před vámi se žádný na světě tomto nedopustil? Vždyť vy z vášně své k mužům vcházíte místo k ženám! Vy věru jste lid, jenž všechnu míru překračuje!" Lot je citován ještě jednou, když sodomským vytýká formou řečnické otázky: "Což se chcete Jen k mužům z lidstva všeho přibližovati a manželky své, jež pro vás Pan váš stvořil zanedbávat? Ba, vy věru jste lid přestupníků." Alláh pak připomíná ve svém zjevení Lotovu káravou řeč ještě jednou: "A poslali jsme Lota, a hle, pravil lidu svému: ,Budete se stale neřestem,jež sami dobře vidíte, oddávat? Což budete i nadále z vášně chodit k mužům raději než k ženám? Ba, vy věru jste lid zpozdily" Lot je citován ještě na jiném místě: "Vy dozajista pášete takové nemravnosti, Jaké nikdo z lidstva veškerého před vámi nedělal. Což budete vskutku vcházet k mužům, přepadávat na cestách a páchat skutky zavrženíhodné?"VÝCHODNÍ NÁBOŽENSTVÍ
Východní náboženství vymezují čtyři různé způsoby tělesného obcování mezi muži: vzájemné mazlení a hýčkání bez orgasmu, masturbace s orgasmem, orální sex a anální soulož. Podle východních názorů nejsou první dva způsoby považovány za homosexualitu v pravém slova smyslu a muž, který se jich dopustil, se nechápe za homosexuála. Podle hinduistických a buddhistických zásad je orální sex mezi muži nepřípustný třebaže se vyskytují zmínky o staroindických maserech, kteří svým zákazníkům někdy poskytovali i tyto služby.
V Kámasútře se píše o různých druzích orálního sexu mezi muži, ale praví se, že kněží a příslušníci vyšších kast by se neměli nechat „takto poskvrnit". Nadto hinduistické zákoníky zatracují muže, který pozře sémě druha. Anální sex mezi muži byl v Indii neznámý až do muslimských nájezdů. Ani v Číně a Japonsku nepatřil k tradičním sexuálním praktikám. Tantrické a taoistické texty svorně zatracují anální sex mezi muži jako nepřirozený, nezdravý a pro psychiku potenciálně škodlivý.
Jógická nauka stanoví, že pohyb dechu v těle je rozhodujícím činitelem pro vývoj potomkova pohlaví. Nenastane-li před souloží a při ní patřičný soulad nálad, pak se dýchání partnerů nezkoordinuje a převažuje jen na jedné straně jejich těl. Tantra tvrdí, že z takového spojení se může zrodit dítě s nevyváženou sexuální identitou, což může případně vést k homosexualitě. Východní nauky zdůrazňuji význam souložních poloh pro ovládaní a řízení dechu; praví se že tak může být rozhodnuto o pohlaví případného dítěte. Nedávný vědecky výzkum hebrejských tradic o užívání rozličných souložních poloh podle toho, zda se má narodit děvče, nebo chlapec, napovídá o platnosti těchto praktik.
V nejstarších obdobích čínských dějin je mužská homosexualita zmiňována jen vzácně. V období dynastie Čchin a rané Chan (221 před n.l.-8 n.l.) však existovala řada homosexuálních princů a císařů, kteří jsou v čínské historii zapsáni jako mimořádní sadisté; mužskou homosexualitu provozovali aktivně. Poslední císaři dynastie Chan byli slabí a zdegenerovaní. Moci se chopili kleštěnci a na lid byly uvaleny tvrdé daně. Strašlivá epidemie zpustošila Čínu a v letopisech je zaznamenáno, že se narodilo nebývalé množství dělí s homosexuálními sklony. Lid pod vedením mocného taoistického vůdce povstal a dynastii svrhl. Od té doby až do příchodu muslimských vlivů se na mužskou homosexualitu pohlíželo nevlídně. Částečně se připouštěla v souvislosti s uměleckými kruhy básníků a malířů. Velký výskyt homosexuality mezi umělci napovídá, že pokud je sexuální energie sublimována a vyjádřena činností vyžadující mimořádnou trpělivost, pak může homosexuál dosáhnout opravdu duchovního pokroku.NEW AGE
Mezi nová náboženství patří například hnutí New Age. New Age používá mystiku různých tradičních náboženství jako jednotnou a celistvou zkušenost, která se pokouší stavět mezi náboženstvím, kulturou a pohlavími mosty harmonie a přátelství. Symbolem tohoto obrazu je duha. Duha funguje jako světelný kanál ke zprostředkování duchovních energií, symbol věku Vodnáře. Lidská sexualita je chápána jako harmonizující síla a to bez ohledu na sexuální orientaci. Cílem je harmonie a prostředky si člověk upravuje dle individuálních potřeb.


Související články:

Homosexualita a víra - komentáře

Komentář ze dne: 10. 09. 2016 16:03:11     Reagovat
Autor: David - neregistrovaný
Titulek: Nazývejme hřích hříchem
Pokud se někdo považuje za křesťana (kristovce - následovníka Ježíše Krista), musí pro něj být Bible jako absolutní autorita. A v Bibli je homosexualita jak ve Starém, tak i v Novém zákoně jednoznačně označena za hřích.
S homosexualitou se člověk nerodí, žádný gen homosexuality zatím nikdo nenašel. I lékařské učebnice označují homosexualitu jako sexuální úchylku.
Homosexuálové jako objekt evangelizace samozřejmě do kostela zvaní jsou, ale na to, aby pochopili, že hřeší, činili pokání a zanechali homosexuality.
Spojení "křesťan homosexuál" je oxymóron.

Komentář ze dne: 30. 01. 2013 17:50:27     Reagovat
Autor: Parid (email) - neregistrovaný
Titulek: Dotaz na církev a homosexualitu
Dobrý den, chci se informovat. Jsem varhaník v jedné farnosti a kvůli své orientaci bych měl svou službu skončit. Tím,že by to mohlo některým lidem vadit. Připadne mi to jako diskriminace.Proto se chci zeptat na postoj církve jestli jako homosexuál mohu vykonávat tuto službu,přece jako varhaník nemohu někomu tím škodit. Přece se se svým přítelem nelíbám před oltářem. Děkuji za odpověď!

Komentář ze dne: 15. 12. 2012 15:14:06     Reagovat
Autor: Tomáš - neregistrovaný
Titulek: fandím Vám, kluci a holky, bojujte!!!
Byl jsem podpořit letošni Prague Pride, a byl jsem překvapen, kolik tam bylo i věřících lídí:-) Jednoduše řečeno - homosexualita a víra se nevylučuje! Pro mě je víra věcí ducha především, a nikoliv sexu:-). Ježíš vždy vyzdvihoval ty bezprávé a zdá se, že tím, že se přirozené emancipaci homosexuálů daří, naplňuje se i učení Ježíše. Jeden moufrý kněz mému přítelu jednou řekl:" Uhnětl-li Tě Bůh takto, pak je to Jeho zvláštní znamení Boží pozornosti.." Někomu je dáno plodit a jinému zase tvořit. Navíc homosexualita je z vědeckého hlediska i evoluční výhoda, zjistili vědci na pacifickém ostrově Samoa, kde homosexuální členové v tradičních rodinách úspěšně vychovávají potomky svých heterosexuálních sourozenců.:-)

Komentář ze dne: 06. 12. 2012 23:51:07     Reagovat
Autor: Jiri (email) - neregistrovaný
Titulek: Nesnadna evangelizace
Casto se setkavam mezi krestany se srovnanim homosexualu s alkoholiky, narkomany a dalsimi lidmi zavislymi. Jednak si ti lide pletou zavislost a orientaci a jednak jde o jeste hlubsi nedorozumeni. A rekl bych, ze mozna uz urazku.

Srovnavat sexualitu s alkoholismem neni fer. Alkohol ve vetsi mire cloveku skodi. Pro alkohol neexistuji spec. organy. Piti alkoholu je spolecensky zvyk, zlozvyk, stejne jako koureni. Pohlavnost je naproti tomu prirozena vec, ktera prichazi s pubertou. Nikdo si pohlavni organy mezi nohy nenamontoval svevolne, ani si svevolne nespustil vyrobu testosteronu. To je priroda. Tak to zaridil Buh. Cituji: "Podobně, jako alkoholik se může rozhodnout přestat pít, tak i homosexuál se může rozhodnout ovládat se." To je jednak urazka srovnavat homosexuala s alkoholikem, pac stejne by slo srovnavat alkoholika s heterosexualem a jednak alkoholismus neni pud. Neni u zvirat, u lidi je vypestovany. Pohlavni pud je naproti tomu dany i bez vnejsich okolnosti. Kdyz bys zil a vyrustal na opustenem ostrove, urcite nejaka forma pohlavnosti na tebe prijde i tak, ale zkusenost s alkoholem ne.A jeste bych dodal podstatnou vec: Alkoholik, narkoman, gambler jsou lide nestastni. (Mimochodem gamblerstvi, automaty v Bibli nejsou, pac v te dobe nebyly, ale jake ma patologicke hracstvi dopad na lidi a jejich blizke nam ukazuje zdravy rozum.) Alkoholik, narkoman i gambler ma nizkou kvalitu zivota. Kdyz prestanes chlastat, prestanes fetovat, prestanes v automatech prohravat vyplatu, ci prestanes kourit cigarety, pomuzes si. Nedelat to - osvobodis se. Dostanes se na vyssi level. Jednoznacne si pomuzes. Tvuj novy zivot ti bude prinaset vice, nez tvuj stary zivot. Rozzaris se. Ano, videl jsem narkomany, kteri byli tesne pred rozpadem a poznali krestany, viru, Boha a zmenili se k nepoznani, k lepsimu. Z trosky v bytost. Totez alkoholici a dalsi zavisli. Existuji porady na TV NOE "Byl jsem mimo". Tam svedci lide o svem obraceni a uzdraveni ze zavislosti, ruznych zavislosti. Vzdy jsou to uzasne pribehy zmeny k lepsimu. Nedivim se, ze ti lide chvali Boha a den, kdy jim poslal do cesty krestany. Ovsem u lidi zamerenych na stejne pohlavi jsem zadne podobne nadseni nezaznamenal. Naopak. Neznam nikoho, kdo by svedcil o podobne promene jako byvali alkoholici, fetaci atd. Existuji gayove muzi, kteri to zkouseli s zenou. I neverici. Treba kvuli tlaku rodiny a okoli. Zvlaste kdysi pred r. 89 ten tlak byval silnejsi a spousta gayu se zenila. I dneska stale existuji gayove, kteri chteji splynout s hlavnim proudem, nevybocovat z rady, nebyt odlisny. Nekterym se to dari, nekterym ne. Kapacitu pro zivot s zenou nasli vetsinou gayove, kteri byli silne vzrusivi, takze dokazali mit intimni zivot s zenou. Nebo bisexualove a nepravi homosexualove. Ale existuje pocetna skupina gayu, kteri s zenou nemaji ani erekci. Tisice a tisice gayu se zkouselo prizpusobit heterosexualnimu zpusobu zivota. Nekteri uspesne, nekteri mene. Nekteri vyhraneni gayove opravdu ani nejsou schopni styku s zenou. Nevim, snad kdyby uzili viagru... A v tomto kontextu si nejsem jist, zda chce Buh videt nestastne gaye, kteri se pred stykem s zenou modli, aby jim k tomu Buh nejak dopomohl, a kdyz to nepujde, tak snad uzit farmaka.... ?

Jako dlasi moznost cirkev nabizi pro gaye a lesby celibat. Dozivotni. Vezmete si napriklad znamou dvojici Janis Sidovsky, Pavel Vitek. Ziji spolu 24 let. S zenou to oba dva zkouseli v mladi, neslo jim to. Cili cirkev by jim nabidla rozchod, celibat. Ti lidi maji spolecne zivoty, city, fotografie, majetky, propojene rodiny atd atd. Fotky spalit, prerusit kontakt, splachnout cely dosavadni zivot do zachodu. Ze dne na den. Uz nikdy svemu celozivotnimu milackovi nesmi ani dat pusu. Leda tad potrast rukou na rozloucenou. A ted po tech lidech chtejte, at krici aleluja, Buh me osvobodil, kdyz realne zazivaji stres, smutek, zal, nestesti, zarmutek, nevypoveditelnou bolest v srdci... Jejich zivot ted pujde o hodne levelu dolu. Na rozdil od fetaka, alkoholika. Ti prejdou z nestesti do stesti, oni naopak ze stesti do nestesti. Vy je samozrejme budete utesovat, ze kdyz takto vydrzi bez sebe az do smrti, za odmenu pak pujdou do nebe. Uz chapete, proc cirkev nedokaze evangelizovat mezi gayi a lesbami? Nabizi jim trapeni a sebenenavist.


Komentář ze dne: 18. 08. 2012 10:26:11     Reagovat
Autor: Petr (email) - neregistrovaný
Titulek: Ozenit se
Ja mám jiný názor. Podle mě nemá veřící homosexuál zkoušet žít v celibátu a sexuální abstinenci, protože se tím trápí. I kdybyste ho kastrovali, přestane mít sice pohl. pud, ale stejně mu zůstane potřeba citu, potřeba důvěrností a blízkosti jiného člověka. Bude frustrován samotou. Církev mu nemůže nabídnout samotu, ale náhradní objekt. Pokud je to muž, ať zkusí žít s ženou a opačně. Nebude to sice to pravé ořechové, ale spousta lidí musí volit ve svém životě kompromisy. Ostatně leckterý heterosexuál ve vězení taky z důvodu dlouhodobé citové, pohlavní frustrace, deprivace nakonec dokáže mít poměr s jiným mužem. Jako nouzové náhradní řešení. Takže homosexuál by si měl najít ženu. Nebude to sice pro něho už ten mercedes, bude to jako jezdit v trabantu, ale i tak se dá. Jinými slovy pokud oba partneři nebudou mít milence a budou se přiměřeně frustrovat, mohou svou sexuální apetenci takto přesměrovat jeden na druhého, i když biologicky si nejsou souzeni. Je to menší oběť, než zůstat sám.


Komentář ze dne: 19. 08. 2012 17:09:37     Reagovat
Autor: Viktor - neregistrovaný
Titulek: Re: Ozenit se
Já si myslím, že tím, že si něco odřeknu, nic neztrácím...co tělo nepoznalo, to mu nemůže chybět.
Kastrace je podle mě hloupost.

Komentář ze dne: 23. 08. 2012 17:07:01     Reagovat
Autor: Jiri (email) - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Ozenit se
Jenze tu jde o ty, co uz poznali a co uz maji vztah s muzem. Co maji ucinit? Trebas ma s muzem 20 lety vztah. A ted uveril a premysli, jak splnit pozadavky Bible a cirkve. Ukoncit vztah s partnerem a rict mu: "Sorry, nas zivot byl odpad, odted volim jinou variantu, zkusim to se zenou." Pripadne jinou variantu celibat. To neni tak jednoduche. Nejde poslat do haje lusknutim prstu, co jsi zil cela leta, aniz bys mel jistotu, ci nadeji, ze se neco zmeni. Pokud by ti Buh vymenil software v mozku a udelal z tebe pres noc heteraka, tak samozrejme ano. To by ti ani nic jineho nezbyvalo, nez se prizpusobit nove situaci, nove podstate.

Komentář ze dne: 02. 10. 2012 23:31:10     Reagovat
Autor: Klára - neregistrovaný
Titulek: Re: Ozenit se
To snad nemyslíte vážně!!! Rada: Oženit se, je to nejhorší, co můžete udělat!
Jsem katolička.Rok jsem chodila s gayem, který na svůj coming out čeká a pevně doufám, že k němu dojde!!!
Je to fajn kluk, který sice na jednu stranu touží po rodině a manželce, ale na druhou stranu ho přitahují a vzrušují muži.
Když jsem se to dozvěděla, myslela jsem, že to nepřežiju!! Pro ženu je to něco hrozného - vědět, že přítele nepřitahujete. Cítila jsem se opravdu hrozně.
S odstupem času jsem bývalému odpustila, že na mě hrál divadýlko. Vím, že trpěl a trpí dodnes.
Dokud bude církev a homofobové homosexuály odsuzovat,vždy se najdou takový, kteří se radši ožení - a budou nešťastní, stejně jako jejich žena!!!
Jsem pro maximální toleranci!

Komentář ze dne: 05. 07. 2012 13:35:29     Reagovat
Autor: Jiri (email) - neregistrovaný
Titulek: Nesnadne dilema
Proc se lidi rodi s odlisnou orientaci nevime. Nevime ani, proc vadi verny vztah dvou osob stejneho pohlavi, komu tim ublizuji. Bible k takovemu vztahu zcela mlci. Ovsem neni tam ani zadne doporuceni takove vztahy mit. Cili z duvodu predbezne opatrnosti je lepsi pro gaye a lesby zit v celibatu. Samozrejme to neni spravedlive, kdyz heterosexualove muzou. Pro homosexualy je zkratka pripraven tezsi zivot. Museji doufat a verit, ze Buh jim abstinenci od sexu jednou odplati, odmeni. Neni to jednoduche se s tim smirit. Heterosexualovi se to dobre vyskakuje, kdyz to nemusi osobne resit. Ale muze mit takve dite, nebo vnuka. Homosexual celi casto posmeskum, odsouzeni ud sveho netolerantniho okoli, i ateistickeho, pak se docte v Bibli, ze je spatny, a pak musi zit v celibatu. Je to o to horsi pro ty, kteri museji ukoncit svuj partnersky vztah. Konec lasky, konec mazleni, tuleni, konec nehy, uz jen maximalne stistnuti ruky, nic vice, pac to by byl hrich. Buh si to tak preje. Pak cloveka napada, ze Buh je hodne tvrdy a narocny vuci stejnopohlavne orientovanym. Ale tomu se clovek nesmi poddat. Rozum sice rika, ze to je divne, nepochopitelne, nefer, ale verici gay lesba musi verit, ze stoji za to se zreknout sve pozemske lasky ve prospech vecneho zivota v nebi. Stejne nezbyva zadna jina moznost. Verici gay muz verici zena lesba proste, chce-li do nebe, musi hodne zkousnout a byt hodne vytrvali a statecni. To si heterosexualove ani nedovedou predstavit. Krome tech, co taky ziji v celibatu. Vsichni, co ziji v celibatu a ani zvlaste ti, co ani neonanuji, vyzaduji obdiv a uctu.

Komentář ze dne: 05. 07. 2012 14:11:41     Reagovat
Autor: Jiri - neregistrovaný
Titulek: Re: Nesnadne dilema - dokonceni
Nejnarocnejsi to maji ti, ktere priroda vybavila silnym pohlavnim pudem, silnou touhou po telesnych dotycich, neze, mazleni, lasce. Lide chladnejsi se snadneji zreknou telesnosti. Frigidni zeny, asuxualni muzi to maji ve smeru sexualni abstinecne jednoduche, pac jen realituji svoje vnitrni nastaveni. Velkou ulevou pro ty se silnym pohlavnim pudem by byla kastrace. Mozna Jezisovo doporuceni, vyrvi sve oko, nebo svoji ruku, kdyz te svadi ke hrichu, dovoluje podstoupit kastraci. Kastrovany homosexual by mohl snadneji dodrzet celibat. Kdo se nenecha kastrovat, tomu pak zbyva se modlit, aby mu Buh dal silu nest tento kriz, vytrvat cely, zivot, nepadnout. Pro Boha nic neni nemozne. Ostatne Jezis i apostolove zili v celibatu. Takze to neni nemozne. Vetsina fararu, mnichove, jeptisky, taky ziji v celibatu. Verici gay lesba muze pak mit vice casu pro duchovni zivot, modlitby atd. Cili to ma i sva pozitiva. Clovek je maly pan a nerozumi tomu, ale Buh nas presahuje. Duverujme mu. On nas miluje, neda nam zatez, kterou bychom neunesli. On to zaslibil. Nalomenou trtinu nedolomi. O co ho prosime v souladu s jeho vuli, da nam to. A co to je kratky pozemsky zivot ve srovnani s vecnosti. Vecnost mame jen v Panu Bohu.


Komentář ze dne: 24. 07. 2012 01:28:36     Reagovat
Autor: David - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Nesnadne dilema - dokonceni
Člověče o kastraci jsem také přemýšlel, ale jak nevím tolik věcí, tak jsem si dost jistý, že by si Pán nepřál, abych to udělal... Nevím jak ostatní, ale za sebe jsem si dost jistý..

Komentář ze dne: 30. 07. 2012 13:42:27     Reagovat
Autor: Bosá Noha (email) - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Nesnadne dilema - dokonceni
Milý Dávidu, buď si istý, že žiaden Pán v podobe nejakej "božskej" entity si nepraje a od Teba nežiada žiadnu kastráciu, ani sexuálnu zdržanlivosť. Prajú si to a žiadajú od Teba len hlúpi ľudia, v ktorých sa spojila poverčivosť a asi aj závisť a zlomyseľnosť (tí majú obvykle aj plné huby "mravnosti", "tradičnej morálky", "hriechu", ...).
A tá stará zbierka povestí a povier, zvaná Biblia, nech Ťa už konečne prestane mátať svojimi splesnivenými nezmyslami ...

Komentář ze dne: 24. 07. 2012 01:32:03     Reagovat
Autor: David - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Nesnadne dilema - dokonceni
A s tím celibátem je to též složitější... Jeho krása je podle mě především v tom, že je dobrovolný, podobně jako řehole například. Budu-li řeholníkem z donucení, pozbyde to ceny, stejně tak celibát... :-(

Jinak docela souhlas...

Komentář ze dne: 08. 07. 2012 00:10:20     Reagovat
Autor: houseboy - neregistrovaný
Titulek: Re: Nesnadne dilema
já teda osodně křesťan nejsem, ale...
říká vám něco Logos? ;)

http://logos-brno.stud.cz/

Komentář ze dne: 30. 07. 2012 14:01:29     Reagovat
Autor: Bosá Noha (email) - neregistrovaný
Titulek: Re: Nesnadne dilema
Milý Jiří, žiaden hypotetický Boh si samozrejme nepraje, aby si nežil sexuálne s niekým, s kým si pri Tom rozumieš. Ani Ti nezakazuje masturbovať. Samozrejme, hlavne preto, že s najväčšou pravdepodobnosťou neexistuje (a ak aj je niekde v multiverze nejaká entita s podobnými schopnosťami, tak osudy nejakých ľudí na nejakej Zemi má úplne "na háku").
Žiaden Boh ti Tvoju sexuálnu abstinenciu v nejakom fiktívnom raji neodmení, len nezmyselne zahadzuješ to, čo by Ti mohlo život robiť o niečo lepším.
Inak, ja, ako ateista, sa skutočne musí aj zasmiať nad tým, akým nezmyslom veríš, ale vedz, že je to smiech cez slzy ... Spamätaj sa z tých bludov, kým neni život v hajzli ...


Komentář ze dne: 12. 06. 2011 15:34:21     Reagovat
Autor: Lennroe (email) - neregistrovaný
Titulek:
No oni dva homosexuálové žádné posvěcení svého vztahu církví nepotřebují a církev by byla naivní, kdyby si myslela, že s tím může něco dělat. A přesto katolíci homosexuály odmítají, což se mi zdá jako ohromný nesmysl a vlastně si tím krásně protiřečí, protože víra je přece pro každého a kněz je tu pro každého, aby ho přivedl k bohu a navíc katolíci pokud vím tvrdí, že homosexualita je léčitelná nemoc, měla jsem ale za to, že hlásají soucit s nemocnými, když už bych se na to měl dívat z jejich pohledu. zřejmě to ale záleží hlavně na knězi s kterým věřící homosexuál přijde do styku, protože třeba kněz u nás ve městě s tím nemá problém, zřejmě chápe, že víra bez církve může pohodlně existovat, ale naopak to nejde.

Komentář ze dne: 13. 06. 2011 08:22:31     Reagovat
Autor: Lev - neregistrovaný
Titulek: Re:
Ano, soucit s nemocnými, ale současně se nemoc bere jako zlo, které člověka postihuje.
Církev je pro každého, nikdo není dokonalý a všichni jsou daleko od Boží slávy. Ale musíme přijmout Boží měřítka a neschvalovat to, co Pán odsuzuje. Pokud někdo se svými hříchy nechce nic dělat nebo je na ně dokonce hrdý, potom zde pro něj církev není.

Komentář ze dne: 24. 07. 2012 01:38:51     Reagovat
Autor: David - neregistrovaný
Titulek: Re:
Malá poznámka k církvi...

Beru-li vážně Boha či Ježíše Krista, musím pak chtě nechtě brát vážně i církev. Přes všechnu její nedokonalost a špatnost. Považuje-li Ježíš Kristus církev za svou manželku, měl bych, mám-li respekt k Němu, chovat obdobnou úctu i k církvi.

Myslím si, že Pán věděl, jaká církev bude a jakými zápasy bude procházet a jaká selhání nastanou či mohou nastat. A přesto chtěl, aby byli věřící její součástí. Mohu se domýšlet proč, ale prostě to beru.

Komentář ze dne: 07. 03. 2010 11:10:55     Reagovat
Autor: aaa - neregistrovaný
Titulek: Egypt- nesmysly, křesťanství - nesmysly
S tím Egyptem mluvíte nesmysly: http://vesmir.cz/clanek/jin a-laska-ve-starem

taktéž vaše tvrzení, že v Bibli není homosexualita odmítána- tak vyzdvihněte kde.

Komentář ze dne: 04. 06. 2011 20:30:11     Reagovat
Autor: tol (email) - neregistrovaný
Titulek: Re: Egypt- nesmysly, křesťanství - nesmysly
Přečtěte si pozorně příběh o Davidovi a Jonathánovi,jedná se o citovou ormu homosexuality ale kdo ví,možná spolu i spali.....

Komentář ze dne: 06. 06. 2011 06:52:23     Reagovat
Autor: Lev - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Egypt- nesmysly, křesťanství - nesmysly
Jenom jestli toho tam nevidíte moc. Pevný citový vztah se určitě obejde i bez souložení.

Komentář ze dne: 06. 06. 2011 22:23:23     Reagovat
Autor: tol (email) - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Egypt- nesmysly, křesťanství - nesmysly
Ano máte pravdu-kvalitní vztah se obejde i bez souložení.Chci jen říct,že Bohu homosexualita nevadí,vadí mu jen smilstvo a cizoložství,koneckonců stvořil i homosexuála a homosexuálové se nemusí rozmnožovat-rozmnožují je heterosexuálové čili homo má rodiče hetero....katolická církev chápe homosexualitu v Bibli fundamentalisticky,přitom sama říká že brojí proti fundamentalismu,protože Bible je psaná v alegoriích.Protestantské církve problém s homosexualitou většinou memají,koneckonců nemají ani problém s przněním dětí,nenutí své kněze žít v nepřirozenosti,není tam celibát

Komentář ze dne: 05. 05. 2009 12:17:52     Reagovat
Autor: queerTrix - neregistrovaný
Titulek: Bůh?Síla?Je to jedno,ale existuje.
No tak já osobně jsem bez vyznání,ale ne ateista - Věřím,že existuje nějaká síla,která je v celým vesmíru...
Je jedno,jestli tomu říkáme Bůh,Buddha,Síla nebo nějak jinak,jistý je,že to existuje.A myslím si,že víra je soukromá záležitost každýho člověka.Já už jsem s Bohem komunikoval,ale abyste rozuměli,on nekomunikuje řečí,ale myšlenkově...A víte co?Řekl jsem mu už i to,že jsem na kluky,a on mi odpověděl,že to je v pořádku,takže jakejpak hřích? ;)Jemu záleží na tom,aby lidi byli šťastní,záleží mu na lásce jako takové.I když on vlastně je láska.On je Síla,která dala všechno do pohybu.Je všude.I v naší mysli.Díky němu máme vědomí,kterým ho ale asi nikdy nepochopíme...navždy nám zůstane tou tajemnou Silou,tím Absolutnem...
Opravdu si myslím,že křesťanská představa o Bohu jako o nějakém diktátorovi,kterému musíme sloužit,je skutečně směšná.Nekamenujte mě.Ale opravdu si někdo ještě dnes myslí,že Bůh je starej dědek,co chodí s notesem a zapisuje si:Aha,tenhle políbil kluka,toho pošlu do pekla!Kdyby měl obejít všechny ty miliardy planet,na kterejch se mohl vyvinout inteligentní život,to by mu asi dlouho trvalo...
Podle mě Bůh chce být spíš náš přítel,je to taková Síla,nebo Bytost,která nás vede,která je i v nás.A opravdu ho nezajímá,jestli je někdo gay/lesba nebo ne,jak mi sdělil.
Takže to shrnu - věřte čemu chcete,lidi,a nenechte si do toho kecat...On má rád každého,kdo někoho miluje...Vždyť láska je harmonie a on je taky harmonie...

Komentář ze dne: 09. 05. 2009 19:06:58     Reagovat
Autor: sap - neregistrovaný
Titulek: Re: Bůh?Síla?Je to jedno,ale existuje.
To je vidět, že o katolické církvi nic moc nevíš. Ona totiž o Bohu jako diktátorovi nebo starém dědkovi vůbec nemluví. Ani o žádném notesu. To jsou strašné kraviny, co tu píšeš :D ale v tom ostatním se souhlasit dá.
Bůh je označován zy milujícího, ne diktátorského. Pokud se ti dála katolická víra plná striktních zákazů s jasně definovanými sankcemi, tak tyto "hrany" byly obroušeny Novým zákonem. A obraz Boha jako dědečka byla kdysi možná někde používána pro uchopení té abstrakce, kterou pro nás Bůh je. Dnes možná ještě jde vidět v nějaké knížce pro malé děti (ze stejného důvodu). Ale v dnešní době církev Boha líčí bez nějakého vizuálního přiblížení, což je samozřejmě tak, jak má být. Protože Boha žádný živý člověk nemůže spatřit, jen cítit jeho blízkost, jak píšeš.

Komentář ze dne: 04. 04. 2009 00:19:46     Reagovat
Autor: OCELOTL (email) - neregistrovaný
Titulek: O VÍŘE
Církev jako taková je zkažená organizace , která nemá právo kázat druhým , co je správné .
Jejich "láska k bližnímu " je pokrytectví .
A jejich horování pro toho jejich Jehovu je rovněž pokrytecké vymívání mozků , jak prý každého "miluje" .
Ve skutečnosti se ten jejich "slabikář" hemží návody k vraždám a ten jejich milostivý Jehova rovněž figuruje jako pokrytecký prchlivý člověk.
S takovými nic společného .

Komentář ze dne: 19. 07. 2012 18:58:43     Reagovat
Autor: Marie - neregistrovaný
Titulek: Re: O VÍŘE
Každá organizace má své klady i zápory. Lidi nejsou roboti a k dokonalosti budou mít vždycky daleko. Můžu se zeptat tebe, teda jestli ti můžu tykat, protože je mi teprve 22 let.

Ty máš zkušenost se Svědky Jehovovými, že říkáš Jehova? Normální křesťanství jako je v u evangelíků nebo katolíku je o něčem jiném než u jehovistů.Jehovisté mají pokřivené učení jestli to máš na mysli, když mluvíš o slabikáři. Je to i dokázané teologicky.

Píšeš:"S takovými nic společného" Já osobně se spíše rozhoduji jaký člověk je, než čemu věří a pokud je to věřící člověk, proč by mi to mělo vadit když je to třeba skvělý kolega nebo přítel???

A taky si myslím, že církev nikomu nic nekáže, ale pouze doporučuje. I tady platí neházejte perly sviním.

Komentář ze dne: 20. 07. 2012 00:10:30     Reagovat
Autor: ShelbyGT500 - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: O VÍŘE
Církev je největší vrah v historii lidstva. Pokud někdo věří v Boha, nepotřebuje k tomu církev. Církev vždycky jen zabíjela a nahrabávala si obrovský prachy jen pro sebe. Dřív katolická, dneska všechny.

Komentář ze dne: 20. 07. 2012 11:31:55     Reagovat
Autor: Marie - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: O VÍŘE
Církev udělala spoustu chyb v minulosti. To je pravda. Ale lidstvo se stále vyvíjí k lepšímu, což říkal i Darwin. Dřív se církve mezi sebou hádaly dnes je tu snaha o ekumenismus. Darwin měl skutečně v tomhle pravdu. A nejen o psychickém vývinu, ale i o fyzickém vývinu lidí.

Já osobně ke své víře církev potřebuji, protože jak jinak naplňovat Ježíšova slova při poslední večeři:To konejte na mou památku.
SVaté přijímání je pro můj život to nejdůležitější. Patří mezi zásadní okamžiky mého vztahu s Bohem a ještě více ho prohlubuje.

Ale je to každého věc, jak to chápe. Jsem tolerantní (doufám :-) a dokážu pochopit, že někteří lidi si myslí, že církev by měla být svatá. Ježíš však přišel pro hříšníky, spasit je, ne pro spravedlivé.

Ale taky se mi zdá, že ne všichni, co chodí do nějaké církve budou spaseni, protože někdy se chovají hůře než ti "venku". To už hold závisí na lidech...

Komentář ze dne: 21. 01. 2008 18:32:39     Reagovat
Autor: Jaroslav (email) - neregistrovaný
Titulek: Hmotné a nehmotné tělo
V knize Magická prasíla byl představen rozpor mezi hmotným a nehmotným tělem způsobující homosexualitu. Myslím, že by každý jedinec, který trpí takovouto energetickou poruchou, měl vědět na čem skutečně je.

Komentář ze dne: 02. 12. 2007 19:47:37     Reagovat
Autor: Veronika - neregistrovaný
Titulek: banda povrchních lidí
Je velice zábavné číst si články o homosexualitě, hlavně ty, které tvoří "čistí" věřící lidé. Jako homosexuálně orientovaná žena se nad těmito články mohu jen pousmát.Opravdu si tito lidé myslí, že je tomu s homosexualitou tak, jak sepíšou / vyslovují, anebo těmto středověkým bludům vážně a upřímně věří?Spíš než vrozenou sexuální identitou bych se zabývala, kdo má "srdce" a kdo ne, kdo miluje bližního svého...

Komentář ze dne: 01. 11. 2007 14:10:02     Reagovat
Autor: Mordor (email) - neregistrovaný
Titulek: Víra
Homosexualita a víra. Myslím, že takto je pro mnohé konzervativní moc provokativní. Zkusme láska a víra - to jde přece ruku v ruce, ne? Bible je přeci o lásce - o lásce k bližnímu k Bohu...
Celý svůj krátký život přemítám nad vírou v něco/někoho a "nevírou". Zajímalo by mě, proč je moje láska, která je stejná jako ostatních lidí na planetě stejná, k mému příteli někomu trnem v oku jen proto, že jsme oba muži. A nebo nejde o lásku, ale pouze o tu tělesnou stránku věci - čistě "technickou" - o sex, milování...
Věřím v to, že kdo hledá v Bibli, může najít filozofické názory na život, ale neměla by se brát tak dogmaticky. Pormiňte mi mojí rozpolcenost, ale uvrhá mě to do víru myšlenek, ve kterých je nejčistčí dobro částečně zlé, neb činí zlu zlo v rámci svého dobra.
Nevěřím, že pravé jádro problému leží ve slovech Homosexualita a víra, ale ve slovech Homosexualita a církev - která má "monopol" na výklad víry.

Komentář ze dne: 25. 10. 2007 20:34:35     Reagovat
Autor: MCK (email) - neregistrovaný
Titulek: Já a zpověď
Pánové, mám partnera a jsem katolík. U zpovědi jsem v životě neřekl, že žiju pohlavně s chlapem, protože u zpovědi se říkají hříchy a s tím, co není hřích, nemusím faráře vůbec obtěžovat, to je přece jasné. S tou pitomou katolickou schizofrenickou hrou jsem prostě nikdy nechtěl nic mít. Takhle to je!

Komentář ze dne: 19. 07. 2012 16:08:10     Reagovat
Autor: Marie - neregistrovaný
Titulek: Re: Já a zpověď
U zpovědi se říkají hříchy, to je pravda, ale kde bereš to poznání, co je a co není hřích? To poznání najdeš v desateru, lidské špatnosti nejsou závislé na pocitech.To si asi v hodině náboženství nedával pozor:-)

Někdo příjímá hostii ke spasení a někdo k zatracení. Je to tvoje zodpovědnost před Bohem.

Bůh musí být velice moudrý, když má na starosti tolik lidí, já bych se z toho se svým lidským rozumem asi zbláznila. Tolik hříchů, nevděčnosti vůči jeho milostem apod.

Komentář ze dne: 19. 07. 2012 16:49:35     Reagovat
Autor: ShelbyGT500 - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Já a zpověď
Lidské špatnosti určitě závislé na pocitech jsou. Desatero je sice pěkné, ale žít podle něj celej život je prakticky nemožné. Co se týče Bible, tak i odborníci říkají, že je kniha tak stará, že vzniklo tolik verzí překladů, úprav, chyb, že je stejně úplně jiná, nehledě na to, že byla v minulosti pokaždé upravovaná podle toho, jak se vrchnosti hodila, takže hledat v ní co je špatnost a co ne je blbost. Pak co se týče církve, tak to je největší vrah v historii lidstva, takže zpovídat se někomu kdo k nim patří je taky nesmysl. Pokud někdo věří v Boha, nepotřebuje žádné církve ani zpovědi knězi, může se zpovídat přímo Bohu. Nehledě na to, že já v Boha nevěřim. Věřím, že existuje ''něco'' vyššího než jsme my, nějaká jiná forma života, povznesení lidé nebo tak něco, ale ne, že existuje jeden Bůh, který to všechno řídí. Proč si myslíte, že zrovna křesťanství je správná víra? Stejně tak to může být islám nebo židovská víra. Většina náboženství pochází ze stejného prazákladu, kterej si někdo kdysi vymyslel a kterej se od té doby neuvěřitelně změnil.

Komentář ze dne: 20. 07. 2012 11:56:09     Reagovat
Autor: Marie - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Já a zpověď
Já jsem konvertitka, tak vím, jaký je život bez Boha a život s Bohem. Nebyla jsem ve víře vychovaná.Nedokázala jsem pochopit, že člověk se narodí, zemře a pak navždy zmizí.Vznik jakéhokoliv života na zemi mi připadá nemyslitelný bez hlubšího záměru někoho inteligentnějšího...
Bible ať je jakkoliv stará, tak pro křesťany je nejdůležitější evangelium.A tomu se myslím dá věřit.Přesvědčilo mě to z toho důvodu, že jediné křesťanství se zakládá na svědectví lidí, kteří "viděli".Jejich mistr Ježíš, kterého obdivovali byl ukřižován a oni si mysleli, že teď je všem nadějím konec, že jeho učení bylo k ničemu, teď když je mrtvý.

Ale on VSTAL a zjevil se spoustě lidem v té době. A byla to pro ně tak silná pravda, že byli schopni za ni položit svůj život za dob pronásledování. Kdyby šlo jen o blábol, kdo by položil svůj život? Vlastně to jediné co má?

Každé náboženství má bohužel krvavou historii. Je to škoda, ale lidi jsou prostě jenom lidi. Bůh jim daroval svobodu, nejsou jeho loutky, mají právo volit mezi dobrem a zlem. Bohužel na světě je někdy těžké rozlišit dobro od zla a někdy je třeba taky zvolit ze 2 zel to menší :-(

I tak věřím, že na věčnosti se dozvíme víc, celé tajemství života a toho, proč každá věc na zemi má své stíny.

Jako katolička věřím, že zpovědník, ať je jakýkoliv hříšník, mi zastupuje Boha a jeho jménem mi odpouští hříchy.Je to spíše takový psychologický faktor.Někdo navštěvuje psychiatry a psychology a někomu stačí návštěva zpovědnice, kde dostane povzbuzení a doporučení toho, jak dál. Je to věc názoru, zdá se mi, že evangelíci ke zpovědi nechodí.Uchytilo se to pouze u katolíků.

Komentář ze dne: 20. 07. 2012 12:05:55     Reagovat
Autor: Marie - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Desatero
Ano, Desatero je těžké zachovávat, ale v křesťanském životě se člověk má pouze blížit ideálu, člověk, který byl zachovával dokonale Desatero by musel být Bůh a ne člověk :-)

Zdá se mi to logické snažit se být v životě prostě dobrým člověkem, nejen podle lidským měřítek, ale i podle měřítek Božích.

Je škoda, že někteří křesťané dávají špatný příklad a chovají se jako kdyby Desatero neexistovalo. I takoví jsou lidé. Bohužel. Ještě, že jejich souzení není na nás na lidech, ale na Bohu, inteligenci, které se dá věřit.

Doufám, že jsem odpověděla na všechno. Opravdu nikomu nic nevnucuji. Myslím, že jsem mírumilovný člověk a s každým bych nejraději vyšla po dobrém. Tolerance je v životě důležitá i mezi náboženstvími navzájem.

Komentář ze dne: 19. 08. 2012 17:13:13     Reagovat
Autor: Viktor - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Já a zpověď
Podle Huma nerozhoduje o tom, co říkáme a děláme rozum, ale naše city.Jednat odpovědně znamená zapojit do hry svůj cit pro radosti a strasti druhých. Rozumem nemůžeme zdůvodnit, jak máme jednat.
Nacisté zavraždili miliony židů – měli v nepořádku především city. Po válce byla spousta nacistů odsouzena, ale ne proto, že byli nerozumní. Zamyslete se.

Komentář ze dne: 22. 03. 2007 10:04:26     Reagovat
Autor: hříšník - neregistrovaný
Titulek: Asertivní reakce
Ta asertivní reakce je fakt super:-) Nevím, jak by se s tím dotyčný zpovědník asi tak vyrovnával, nicméně dobře by mu bylo tak. Škoda že mě to nenapadlo, když jsem byl v podobné situaci nedávno já (rozhřešení jsem si ale nakonec skoro "vyškemral")...

Komentář ze dne: 12. 04. 2006 09:53:23     Reagovat
Autor: Jirka - neregistrovaný
Titulek: Zpověď homosexuála
Je mi 30 let ke zpověDi chodím vcelku pravidelně, ovšem co se mi stalo teď před Velikonocemi je snad největší pomsta církve za schválený zákon o Registrovaném partnerství. Celé roky u zpovědi mě kněz ve zpovědnici vyslechl a vždy mi uložil pokání, až letos to bylo zcela jiné. Když jsem se mimo jiné vyznal u zpovědi, že žiju již několik let s mužem (činil jsem tak i kdysi při zpovědi) dotyčný kněz projevil svou velkou křesťanskou lásku a odvětil, že tam vlastně nemám co dělat, protože jako homosexuál praktikující společný život s mužem nesmím příjímat svátosti a tudíž ani chodit ke zpovědi, neboť i ta je svátostí. Poté se se mnou rozloučil slovy S Bohem a já vyšel ze zpovědnice jako zmlácený pes. KDE JE LÁSKA A TOLERANCE K DRUHÝM? Proč se takhle mstí Ti kteří hlásají milujte svého bližního jako sami sebe??

Komentář ze dne: 12. 04. 2006 10:22:48     Reagovat
Autor: Azarael - neregistrovaný
Titulek: Re: Zpověď homosexuála
To je jednoduché, pravidla církví kázaná se na ni samotnou většinou nevztahují. Za další je jejich výchova jednoznačná a schválení zákona berou jako plivanec do tváře, což má za následek rozhodnutí - když přitvrdí oni tak my taky- což není příliš odpouštějící ani láskyplné, konec konců mezi církví a vírou je diametrální rozdíl. Víra je osobní záležitost, založená na sebepoznání a smíření se se světem na základě určitého předpokladu. Církev je složená z lidí a tudíž disponuje všemi neřestmi člověka, jako je pohrdání, nenávist, sobectví, chamtivost, závist... naneštěstí se ohání bohem což jiné lidské organizace nedělají (třeba politické strany, které jsou bez pochyby moderními nástupci) činí tak násilí skrze velmi citlivé oblasti (občas si říkám na základě čeho došla církev k závěru, že je stělesněním boží vůle na zemi).
myslím že pokud jste věřící tak nepotřebujete ke svému spasení týpka v taláru, navrch když vámi dotyčný opovrhuje. Víra je vaše osobní věc a nikdo nemůže říct že něco děláte špatně pokud to není proti vašemu vlastnímu svědomí.

Komentář ze dne: 12. 04. 2006 10:34:55     Reagovat
Autor: llukynek (email)
Titulek: Re: Re: Zpověď homosexuála
Přesně tak!

Komentář ze dne: 12. 04. 2006 10:38:54     Reagovat
Autor: llukynek (email)
Titulek: Re: Zpověď homosexuála
Jak psal Azarael, k tomu, abyste mohl věřit, nepotřebujete žádný kostel a žádného kněze. Víra je něco mezi Vámi a bohem a církev s tím nemá co dělat. Církev se na tom v minulosti snažila jen vydělat! Sám jste se přesvědčil o tom, jak církev nedodržuje to, co jí hlásá víra. Jestli je bůh, bude Vás soudit on a jemu se budete zpovídat, takže na církev jako takovou se vykašlete a nechte si jen svoji víru.

Komentář ze dne: 27. 08. 2006 21:21:07     Reagovat
Autor: Gero (email) - neregistrovaný
Titulek: Re: Zpověď homosexuála
Příteli a ostatní, pokud máte problémy se svými "duchovními", tak se zkuste obrátit na mne a pokud překousnete, že mé svěcení je platné, ale nedovolené, tak vám poskytnu veškeré církevní svátosti i když už nejsem z podobných důvodů ve služebním poměru. Vše uděláme diskrétně, pouze před tváří Hospodina a pozvaných. Můj email - jaromirgerlov@volny.cz.

Komentář ze dne: 15. 03. 2007 21:52:33     Reagovat
Autor: Feyer (email) - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Zpověď homosexuála
Vážený otče,
přečel jsem si na www.004.cz Vaši nabídku a velmi mě zaujala. Prosím ozvěte se mi, popř. napište svůj mobil, rád bych s Vámi vešel v kontakt.
Díky za ochotu. Feyer

Komentář ze dne: 15. 03. 2007 21:48:58     Reagovat
Autor: Feyer (email) - neregistrovaný
Titulek: Re: Zpověď homosexuála
Ahoj Jirko,
já jsem taky věřící a chodím ke zpovědi.
Musela to být pro tebe pecka, ale vnímej kněze jako člověka, který byl plný emocí a v danou chvíli tvou zpověď z nějakých lidských důvodů nezvládl. To je vše. Nedávej mu za vinu, že má hlásat lásku a láskyplně se k tobě nezachoval. Byla to chyba, ale kolikrát jsem se já ke svému bratru, rodiči, kamarádovi zachoval špatně - neláskyplně.
Doufám, že chodíš ke zpovědi dál, k někomu jinému. Kdyby se ti snad toto ještě někdy stalo, tak tomu dotyčnému duchovnímu můžeš v klidu odpovědět:

1. že si seš vědom toho, že v současnosti žiješ tak jak žiješ, ale že to v tuto chvíli nejde jinak

2. že i Ježíš komunikoval s hříšníky a nikdy je neodmítl, naopak je uzdravoval a vždy je přijímal s velikou láskou a empatií a ty teď to samé čekáš od něho

3. asertivní reakce je: Milý Otče, dobře - když mi nemůžete dát ani povzbuzení v mé situaci - tak si nechte své rozhřešení a já si nechám své hříchy. Naschle.

Jirko, každý občas selháváme, měj i ty s hřešícím knězem trpělivost. Držím ti v tvém životě palce, drž se. Feyer

Komentář ze dne: 22. 03. 2007 16:02:40     Reagovat
Autor: eadgyth (email) - neregistrovaný
Titulek: Re: Zpověď homosexuála
To je jednoduché, odjakživa to byla schopnost církve měnit si pravidla tak, aby vyhovovala hlavně jí. (Dnes tento jev vidíme hlavně v politice.) Znám se s věřícími, kteří se mnou (homo) vycházejí líp, než jiní, kteří do kostela ani nepáchnou. Docela mě to zaráží, že lidi baví věřit v něco, co mohou kněží překroutit podle svých názorů...

Komentář ze dne: 08. 10. 2010 21:18:44     Reagovat
Autor: David23 (email) - neregistrovaný
Titulek: Re: Zpověď homosexuála
Dobrý den, já jsem křesťan a jsem také gay. Problém není v tom, jestli je člověk gay, ale v tom, jestli taky tak žije. Pokud přijdu ke zpovědi, tak chci změnit svůj život a odmítám zlo ve všech podobách. Ten kněz zastupuje Boha. Jestli člověk chce být svobodný, musí pro to něco udělat. Někdo musí říct pravdu. Buď chceš žít s Bohem nebo bez něj. To je realita. Nesvalujme vše na pokritectví. Můžeme si vždy vybrat, jakou cestou se dáme a budeme žít.

Komentář ze dne: 13. 10. 2010 22:19:56     Reagovat
Autor: man86 - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Zpověď homosexuála
Je mi líto, ale s tím zásadně nemohu souhlasit. Je-li gay křesťanem a jeho víra mu nedovoluje žít svobodný život, který mu dal Bůh, bude asi v něčem chyba. Ale coby student teologické fakulty (i když oboru sociální práce), jsem okrajově obeznámen s alibismem, který se v Bibli nezřídka vyskytuje... Gayem Bůh učiní člověka s nějakým záměrem. A jak jinak - takovým, který nakonec ukáže, že Bůh je dobrý a dobrý je ten, kdo žije s Bohem...

Komentář ze dne: 16. 06. 2011 02:40:19     Reagovat
Autor: Lukáš - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Zpověď homosexuála
Jsem též věřící a delší dobu hledám cestu, jak se vypořádat s konfliktem homosexuality a víry. Věřící jsem od malička a celý život usiluji o poznání Boha, jeho vůle a výkladu víry. Víra je pro mě velmi důležitá a cenná věc, vnímám Boha jako základ mého života, na němž stojí mé ideály, hodnoty, smysl existence atd. Později dospívám, přicházím na svou orientaci a vyvstává nevyhnutelný spor. Začal jsem hledat všemožné cesty, výklady a snažil jsem se to nějak skloubit... I Boha jsem se na to vyptával, jestli by to přecejen nějak nešlo, že bych měl přítele atd. Názory o lásce, harmonii apod, které zde píšou jiní, jsem měl taky, ale pak jsem pochopil, že to bylo proto, že si to tak v hloubi duše přeji a nehledám s upřímností pravdu. Ptal jsem se Boha na svou cestu a on mi jednou v noci řekl, že ne. Něco jako "věř mi, tvé trápení mě netrápí o nic méně než tebe, ale to, co žádáš by pro tebe nebylo dobré, ačkoliv si to myslíš". Nechtěl bych v žádném případě tvrdit, že mám nějaký patent na správný výklad Božího pohledu pro všechny! Ale tohle jsem přijal jako svoji cestu. Miluji Boha a věřím, že jeho moudrost a chápání věcí razantně převyšuje moji moudrost a chápání, což je celkem logické, považuji-li ho za stvořitele... Přijal jsem to, že může být někdo, kdo ví lépe než já, co je pro mě dobré. Po tom všem na mě přišlo takové uvolnění, smíření a pokoj, který mohu prožívat díkyBohu po většinu života. Přesto mě mnohdy trápí, že jsem sám, bolí mě u srdce, když vidím krásné kluky, když vidím zamilované páry ať už homo nebo hetero... Ale všem jejich vztah přeju a v hloubi srdce nezávidím. Beru to tak jako když se někdo narodí slepý či ochrne, tak se jeho život ochudí o cosi pěkného, co ostatní mají, ovšem neznamená to, že by nemohl mít i tak smysl a být krásný. A je to pro mě pořád lepší než ta nejistota a špatné svědomí.

Jinak jako gay nepodporuju registrované partnerství a homosexualitu považuju za poruchu (což ovšem nečiní nikomu žádné právo gayi opovrhovat). A přiznám se, že mě trochu hřeje u srdce, že nemá-li heterosexuál podle některých na takový názor právo, tak já snad přece... :-)

Komentář ze dne: 19. 02. 2006 23:33:57     Reagovat
Autor: Martin (email) - neregistrovaný
Titulek: Čo *naozaj* hovorí biblia o homosexualite
Príbeh Sodomy (Genezis 19)
...
Konzervatívci vo všeobecnosti považujú tento text za jasné odsúdenie homosexuality. Možno však porovnať situáciu v tomto príbehu s moderným vzťahom gayov? Objektívne nie. Sodomský príbeh neopisuje sexuálny vzťah založený na láske a vzájomnom súhlase, ale skupinové znásilnenie! Musíme sa teda opýtať, či by konzervatívci odsúdili heterosexualitu, ak by namiesto mužských anjelov v príbehu vystupovali anjelky... Očividne nie! Považovali by ho za odsúdenie sexuálneho násilia, nie heterosexuality.
...
Musíme tiež uvážiť, že sodomskí boli odsúdení nielen pre svoju túžbu znásilniť, ale naviac preto, lebo chceli znásilniť dokonca *hostí*. V stredovýchodných kultúrach je pohostinnosť svätou povinnosťou -- preto Lót ponúka napokon aj svoje dcéry, aby hostí ochránil. Sodomskí porušili aj toto sväté pravidlo.
(úryvok)
(Joel Amis: Kion *vere* diras la Biblio pri samseksemeco, časopis Kontakto 201 (2004:3), ISSN 00233692, str. 6-7; z esperanta preložil Martin)

Komentář ze dne: 27. 08. 2006 03:22:00     Reagovat
Autor: camille - neregistrovaný
Titulek: Re: Čo *naozaj* hovorí biblia o homosexualite
Souhlasím s tím, že v Sodomě nešlo (min. dle popisu z Berešitu) o nějakou lásku. Nicméně to hlavní je, že v celém textu není nikde výslovně jmenováno, za co přesně byli potrestáni. Víme jen, že "křik ze Sodomy byl příliš veliký"

Komentář ze dne: 27. 08. 2006 15:05:40     Reagovat
Autor: Martin - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Čo *naozaj* hovorí biblia o homosexualite
Myslím, že je to tam celkem jasně naznačený.:)

Komentář ze dne: 16. 06. 2011 03:00:30     Reagovat
Autor: Lukáš - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Čo *naozaj* hovorí biblia o homosexualite
Ne, je zřejmé, že popisované hříchy Sodomských a homosexuální vztah je něco jiného. Dokonce se domnívám, že i oddíl z listu Římanům (nevím přesně kde, že by 8. kapitola), kde "se muži odvrátili od přirozené lásky k ženám a začali hanebně obcovat s muži" (necituju přesně, tak mě neberte za slovo), se týká spíše něčeho jiného - nevěrných manželů, které chytá druhá míza a touží si svůj poslední roky nudný sexuální život něčím okořenit, tak si hodí inzerát na gay-seznamku, než dvou navzájem si věrných milujících se gayů.

Nicméně problém této dvojice vidím spíš v tom, že sex mimo manželství je definován jako cizoložství. A manželství je definováno jako posvěcený doživotní svazek muže a ženy. Čili pro gaye už tu nezbývá místo... Umím si představit problémy, které přináší promiskuita, všelijaké nezřízené orgie atd., NECHÁPU VŠAK, čemu by mohl vadit láskyplný vztah dvou gayů (registrované partnerství), nicméně přesto věřím tomu, že stanovil-li Bůh, že mimomanželský sex je cizoložství a manželství je mezi mužem a ženou, tak v tom něco bude, a necítím se být tak moudrý, abych to Bohu zpochybňoval... Proto se domnívám, že gay by měl žít bez souložení. Jak je to s onanií je pak další otázka...

Ovšem stejně jako považuji soulož mezi gayi za hřích, tak o nic líp na tom nejsou nesezdaní heterosexuálové, rozvádějící se atd. Každý má nějaké problémy, nějaké hříchy, svatý není nikdo. Spíš jde podle mě o to, jak s tím svým životem člověk naloží, než o to, je-li gay nebo ne. Každý dostane nějaké karty do života a mnohé během života vymění, odloží, či dostane nové, jiné mu zůstanou... Než soudit někoho podle toho, jaké karty dostal, anebo sám nadávat a lamentovat, že já jsem nedostal takové, jaké bych si představoval, je důležité, jak s tím, co máme, budeme hrát...

Komentář ze dne: 16. 06. 2011 03:23:28     Reagovat
Autor: Lukáš - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Čo *naozaj* hovorí biblia o homosexualite
A k posledním větám bych ještě dodal, že stále přítomné, nepříjemné a ponižující odsouzení, kterého se gayům od společnosti a církve (tam mi to zejména vadí, ale ne jako gayovi, ale jako křesťanovi, jelikož církev narozdíl od nevěřících by měla vědět, že právě takovéhle odsuzování lidí a pohrdání jimi je samo o sobě hřích a zlo, čili je mi z toho někdy trapně), toto odsuzování lidí není interpretací Božího diktátu, ale svévolným zákonictvím a farizejstvím (viz Nový zákon, kde Ježíš mnohokrát varuje před "kvasem farizeů" (právě pokrytců se zdviženým prstem, kteří si o sobě myslí, že jsou svatí, nedovedou si připustit vlastní vinu, ale velmi rádi soudí ostatní a posílají je do pekel)).

Ježíš v evangeliích nikde neříká, že máme odsuzovat své bližní za jejich hříchy!! Naopak přesně tohle zapovídá a varuje před tím! My máme odsuzovat zlo a hříchy, ne hříšníky! Je to snad na evangeliích dostatečně patrné.

Bohužel je mnoho křesťanů, kteří zastávají roli novodobých farizeů, rádi předvádí, že chodí na mše, odříkávají růženec a všechno, ale v srdci mají něco jiného. Ačkoliv tímto přístupem dělají ostudu církvi a i Bohu, nebylo by správné shrnout všechny do jednoho pytle a říct "církev je špatná, protože dělá to a ono"...

Komentář ze dne: 16. 06. 2011 03:34:08     Reagovat
Autor: Lukáš - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Čo *naozaj* hovorí biblia o homosexualite
Vždyť přijetí nakonec dojde právě mladší marnotratný syn, který lituje zla, které učinil, kdežto starší, který si myslí, že byl celou dobu svatý a má kamenné srdce, které nedokáže svému bratru odpustit, ačkoliv proti němu se neprovinil, zůstane venku na poli... Domnívám se, že právě tohle je ilustrace nebe a pekla, kde v pekle skončí ten, který si to svou tvrdostí a zahořklostí sám vybere. Otec staršího syna ještě vyjde přemlouvat ven, ale s nepořízenou odchází... To není Bůh, který by někoho poslal do pekla, ale Bůh, který zve do nebe... A je to starší syn, který trucuje a domnívá se, že jeho mladší bratr není hoden, aby spolu seděli jako bratři u jednoho stolu, domnívá se, že celá jeho "svatost", by si zasloužila něco lepšího, než ten hříšník, tento starší syn přijde o nebe proto, že se tak sám rozhodne ve své sebelítosti a pýše...

Berte nebo nechte být.. Sorry, že jsem se tu tak rozepsal, koukám, že jsem to asi přehnal :-D :-D

Komentář ze dne: 16. 06. 2011 07:16:26     Reagovat
Autor: Lev - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Čo *naozaj* hovorí biblia o homosexualite
Hm, mladší syn je bývalý hříšník, který se napravil (vrací se k otci). Pokud někdo na svém hříchu zatvrzele trvá, potom přijat není (to je třeba si uvědomit).Přijata je ovce, která se ztratila a je nalezena, ne ta, která se ztratila a je ztracená.

Komentář ze dne: 27. 06. 2012 09:01:23     Reagovat
Autor: Indil (email) - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Čo *naozaj* hovorí biblia o homosexualite
Jsem lesba a křest jsem přijala v dospělosti. Důstojný otec, který mě křtil o tom věděl. Neměl s tím problém. Problém však nastal jakmile mou odlišnou sexualitu zjistili moji "křesťanští" přátelé(kteří nikdy neměli Bibli v ruce). Zavrhli mě jako kdybych byla brutální vražedkyně.A jako třešničku na dortu zařídili, aby ten kněz nemohl vykonávat svou práci. Pokrytci, že by šel snad každý z nich zvracet. Takže jsem zjistila, že vlastně jejich společenství k životu nepotřebuji. Jde hlavně o to, jak se člověk chová a co má v srdci.

Komentář ze dne: 07. 08. 2012 22:04:57     Reagovat
Autor: houseboy - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Čo *naozaj* hovorí biblia o homosexualite

Víra by i neměla bránit, abys byl tím, čím jseš, jinak bych doporučoval vybrat si jinou, protože víru si můžeš vybrat dle svého uvážení, orientaci ne...
Myslím si, že jestli nějakej Bůh je, tak ho sotva zajímá, co se děje na nějaké pidiplanetce kdesi v prostoru.
Víš co bych ti poradil já? Rychle si najdi kluka a nenech si vymývat mozek nějakejma pakošama ;)

Komentář ze dne: 09. 08. 2012 00:34:25     Reagovat
Autor: Lev - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Čo *naozaj* hovorí biblia o homosexualite
Myslíte, že subjekt si může svobodně vybrat objektivní pravdu, zatímco svou orientaci změnit nemůže? Ať již je to s orientací jakkoli, víra by měla reflektovat skutečný stav světa a ten je nezávislý na tom, co si poznávající myslí. To platí stejně pro víru jako pro přírodní vědy. Stejně jako přírodní zákony platí bez ohledu na to, zda je uznáváme nebo ne, stejně je to s duchovními záležitostmi - ty také objektivně existují nebo neexistují nezávisle na tom, co si o nich myslíme. Tím, že změníme svou víru, realitu nezměníme.
Bůh má přehled o každém vlase na naší hlavě, proto je vševědoucí. Díky své dokonalosti se zvládne zabývat vším a nemusí nic opomíjet jako nepodstatné.

Komentář ze dne: 09. 08. 2012 09:32:46     Reagovat
Autor: ShelbyGT500 - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Čo *naozaj* hovorí biblia o homosexualite
Víte jaký je rozdíl mezi přírodními zákony a bohem? Takovej malej detail, že přírodní zákony existují a jsou jasně dokázané, Bůh neexistuje. Všechny náboženství jsou kravina a většina jich vznikla v hodně dávné době z jednoho jediného a jak se od sebe oddělovaly různé skupiny lidí, tak se potom vivynuly různá náboženství. Ale všechno to vymyslel jenom člověk, nic víc. Zrovna včera sem čet krásnej článěk, že lidstvo přestává věřit v Boha. Bohudík :D

Komentář ze dne: 16. 08. 2012 18:48:58     Reagovat
Autor: Chryzantéma - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo *naozaj* hovorí biblia o homosexualite
Možná přestává, ale kapánek naděje, že Bůh je, mít vždycky bude:-)
Pokud nemáme Boha, stane se nám bohem něco jiného, třeba my sami. Nemusíme být papouškem dogmat nebo někomu něco vnucovat...

Komentář ze dne: 24. 08. 2012 17:46:12     Reagovat
Autor: houseboy - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Čo *naozaj* hovorí biblia o homosexualite
Orientaci změnit nemůže, protože je daná biologicky. To je jako chtít změnit například barvu svých očí nebo se z leváka stát pravákem - prostě to nejde. Objektivní pravda je pouze to, na čem se všichni lidé shodnou, nebo to lze nějakým způsobem dokázat. Za objektivní pravdu lze tedy například pokládat fakt, že Země je kulatá nebo že 2+2=4. Řečnická otázka - jak může být Bůh vševědoucí a zároveň všemohoucí? Pokud je vševědoucí, pak zná budoucnost, tedy budoucnost je daná a nemůže ji změnit. Nebo ji změnit může, a v tom případě ji nemůže znát ;)
Víra je pouze přesvědčení, nikoliv objektivní skutečnost. Buď něčemu věřím, nebo to vím, a v tom případě tomu věřit nepotřebuji. Chápete, co tím myslím? Můžete věřit v Boha, ale jestli je váš Bůh objektivní pravda nezjistíte, dokud to nebudete skutečně vědět - tedy mít dokázané. Stejně tak můžu já věřit, že vyhraju v loterii, ale vědět to budu až v momentě, kdy v ní skutečně vyhraju. Mám také blízko k jedné víře, tou vírou je buddhismus. Ten ale nikomu nezakazuje žít v souladu se svou sexuální orientací. Hlavní je, že meditujete a snažíte se být ostatním lidem užitečný. Jeho Svatost dalajlama říká, že pokud buddhista zjistí, že některá část učení je v rozporu s jeho zdravým rozumem nebo dokonce s realitou, tak je nutné tuto část učení přehodnotit. U vás křesťanů mi často připadá, a to vůbec není myšleno jako útok, že místo toho, abyste svou víru přehodnotili podle toho, jaká je realita, snažíte se realitu předělat tak, aby vyhovovala vaší víře ;)

Komentář ze dne: 09. 10. 2005 18:43:37     Reagovat
Autor: Zdenk1 - neregistrovaný
Titulek: pozarv
Vím , že Buh mně miluje -
a to mi nikdo nevezme .Přeji všem geym mnoho božího požehnání asílý a zdravý rozum .

pravidla pro veřejnost odkazy rubriky posledních 100 komentářů
© 2001 - 2023 Code004 / | ISSN 1214-4452 | Inzerujte na 004.cz | Powered by phpRS |