004.cz

Drahá paní doktorko!

Dr. Laura Schlessingerová je rozhlasovou moderátorkou v USA a posluchačům, kteří ji zatelefonují do její show, uděluje rady. Před nedávnem prohlásila, že se jako dbalá křesťanka nemůže za žádných okolností příznivě stavět k homosexualitě, protože ta je podle Třetí knihy Mojžíšovy (Leviticus 18, 22) ohavností.
Následující text je otevřený dopis jednoho občana Spojených států dr. Schlessingerové uveřejněný na internetu.


Drahá paní doktorko !

Ze srdce Vám děkuji, že vynakládáte tolik obětavého úsilí, abyste lidem přiblížila Boží zákony. Lecčemus jsem se díky Vašemu vysílání naučil a o toto poznání se snažím podílet s co největším počtem lidí. Například když se někdo pokouší obhajovat své homosexuální chování, připomenu mu prostě Třetí Mojžíšovu (Leviticus 18, 22), kde jasně stojí, že jde o ohavnost. A basta fidli.
Jenže od Vás ještě potřebuji poradit ohledně několika speciálních zákonů a způsobů, jak je dodržovat.

Za prvé: Když u oltáře obětuji býka jako zápalnou obět, vím, že je to libá vůně pro Hospodina (Leviticus 1, 9). Problémem jsou moji sousedé. Tvrdí, že je to nelibá vůně pro ně. Mám je odrovnat ?

Za druhé: Rád bych prodal svou dceru do otroctví, jak to dovoluje Druhá Mojžíšova (Exodus 21, 7). Jakou přiměřenou cenu bych dnes podle Vašeho názoru měl za ni chtít ?

Za třetí: Vím, že se nesmím dotknout žádné ženy, je-li ve stavu menstruační nečistoty (Leviticus 15, 19-24). Problém je v tom, jak se to o ní dovědět. Zkoušel jsem se ptát, ale většina žen reaguje na dotaz podrážděně.

Za čtvrté: Levitus 24, 44 ustanovuje, že mohu vlastnit otroky, muže i ženy, získám-li si je ze sousedních národů. Jeden přítel má za to, že se to vztahuje na Mexičany, ale na Kanaďany ne. Proč nesmím vlastnit Kanaďany ?

Za páté: Mám souseda, který o sobotách vždycky pracuje. Exodus 35, 2 jasně stanoví, že musí zemřít. Znamená to pro mne morální závazek, abych ho vlastnoručně usmrtil ?

Za šesté: Jeden můj přítel si myslí, že i když pojídání všeho, co nemá ploutve a šupiny, jako mušlí a humrů (Leviticus 11, 10), je prezentováno jako hodné opovržení, je to ohavnost menší než homosexualita. Mně se to tak nejeví. Můžete mi to nějak víc objasnit ?

Za sedmé: Leviticus 21, 20 praví, že se nesmím přiblížit k Hospodinovu oltáři, jsou-li mé oči stiženy nějakou nemocí. Přiznávám, že nosím brýle na čtení. Musí můj zrak být dokonalý, anebo se na tohle dá použít nějaká obezlička ?

Za osmé:Většina mých mužských přátel si dává stříhat vlasy i přistřihovat vousy, přestože to Leviticus 19, 27 jednoznačně zakazuje. Jakou smrtí mají sejít ?

Za deváté:Podle Leviticu 11, 6-8 vím, že dotknu-li se kůže mrtvého vepře, budu nečistý. Smím doufám hrát kopanou míčem z vepřovice, když si navléknu rukavice ?

Za desáté:Strýc má statek. Proviňuje se proti Leviticu 19, 19, protože osívá totéž pole dvojím druhem semene. Navíc nosí jeho žena šaty utkané z dvojího druhu vláken (bavlna + polyester). On nadto často zlořečí a rouhá se. Je opravdu zapotřebí té námahy se svoláním celé vesnice, abychom je ukamenovali (viz. Leviticus 24, 10-16) ? Nestačí, když je formou drobného rodinného obřadu upálíme, jako se to dělá s těmi, kdo se vyspí s tchyní (Leviticus 20, 14) ?

Vím, že jste se všemi těmito věcmi podrobně zabývala, a tak jsem pln důvěry, že nám budete moci být nápomocná. A ještě jednou mockrát děkujeme za to, jak nám připomínáte neměnné a věčné Boží slovo.

S obdivem Váš oddaný učedník a fanoušek

Jake

Související články:

Drahá paní doktorko! - komentáře

Komentář ze dne: 21. 07. 2022 23:32:13     Reagovat
Autor: Maurice - neregistrovaný
Titulek:
😅😅😅

Komentář ze dne: 03. 01. 2015 13:36:56     Reagovat
Autor: Jana - neregistrovaný
Titulek: judaizmus nie je krestanstvo
Tieto nariadenia nie sú dávno pre krestanov závazné.Aj v zidovskej tore boli v priebehu dejin aktualizované rabínmi.Niektore nariadenia boli zrušené, naopak priebezne pribudali iné.Niektore boli prisposobene aktualnej dobe.Co ostalo zavazujuce rovnako pre krestanstvo aj judaizmus je,ze sex mimo manželstva ci heterosex alebo homosex.je prestupenie jedného z desiatich Bozich prikazani.Cize takáto ironia vyplyvajuca z listu doktorke je od veci.

Komentář ze dne: 18. 07. 2015 21:13:06     Reagovat
Autor: Fugas - neregistrovaný
Titulek: Re: judaizmus nie je krestanstvo
Jsem křesťan a souhlasím s Vámi i s Levitikus 18:22. Ale dovolím si jednu ironickou poznámku kterou argumentují někteří "věřící" homosexuálové. Právě proto je potřeba uzákonit sňatky homosexuálů, aby homosex nebyl porušením desatera.

Komentář ze dne: 27. 05. 2012 19:22:15     Reagovat
Autor: houseboy - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Re: Pro žijící gaye v Kristu
Jakého boha? To mi napověděl můj zdravý rozum, abych se měl na pozoru před podvodníky. Píšu to z opatrnosti, nikoliv ze zlé vůle. můj e-mail je H.Horsky@seznam.cz

Komentář ze dne: 27. 05. 2012 21:02:35     Reagovat
Autor: - neregistrovaný
Titulek: Pro žijící gaye v Kristu
Děkuji a brzy naviděnou

Komentář ze dne: 25. 05. 2012 21:03:55     Reagovat
Autor: - neregistrovaný
Titulek: ... pro začátek ;)
Přísloví 16:18  Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí.
Přísloví 21:4  Pýcha očí a nadutost srdce, ač jsou svévolníkům světlem, jsou hříchem.
Izajáš 14:11  Do podsvětí byla svržena tvá pýcha, hlučný zvuk tvých harf. Máš ustláno na hnilobě, přikrývku máš z červů."
Ezechiel 16:49  Hle, toto byla nepravost tvé sestry Sodomy; pýcha, sytost chleba a sebejistý klid, který měla i se svými dcerami. Ale ruku utištěného ubožáka neposilovala.
Ámos 6:8  Přísahal Panovník Hospodin při sobě samém, je výrok Hospodina, Boha zástupů: Hnusí se mi Jákobova pýcha, jeho paláce mám v nenávisti. V plen vydám město se vším, co je v něm.

Komentář ze dne: 25. 05. 2012 21:00:59     Reagovat
Autor: - neregistrovaný
Titulek: Miluji vás ...,
MILUJI VÁS, MILUJTE NÁS a nezapomeňte, pýcha předchází pád ...

Komentář ze dne: 24. 05. 2012 10:11:30     Reagovat
Autor: Láska - neregistrovaný
Titulek: Pouze pro žijící v Kristu
Je homosexuální chování hřích?

Během několika posledních desítek let se opravdu radikálně změnil pohled nevěřících i církví k otázce homosexuality. Některé církve již veřejně dovolují sloužit homosexuálním pastorům, a jsou ochotny žehnat i homosexuálním svazkům - parodiím na manželský svazek. Co se to stalo? Nečetli nikdy bibli? Kašlou na Boží postoj k otázce homosexuálního chování, a ještě je schvalují? Proč? Kvůli tomu, aby jim v minisborečkách ještě neubylo lidí, a aby měli na své platy ze sbírek (desátků)? Římsko-katolická církev se doslova proslavila množstvím homosexuálních a pedofilních kněží, zejména díky svému nucení kněží k celibátu. Nedávno se v církvi československé Husitské provalila aféra s jedním homosexuálním a (podle nahrávek rozhovorů) nemorálním biskupem, a co se nestalo: Mimořádné shromáždění pražské diecéze se nadpoloviční většinou (129:117) usneslo, že má dál zůstat ve vedení (http://www.ccsh.cz/view.php?id=128). Místní pražský sbor ale odmítl toho člověka dál respektovat, a vyjádřil jasný nesouhlas s rozhodnutí svých představených.Chci, abyste věděli, že nejsem nikterak zaujatý proti lidem s homosexuální orientací. Je mi jich velmi líto a nechtěl bych být „v jejich kůži“. Nejčastějším důvodem vzniku homosexuální orientace jsou zřejmě hluboká zranění z dětství, bolestivá odmítnutí ze strany rodičů či jejich nevhodné chování. Velice si vážím těch, kteří znají Boha, Jeho slovo, a kteří z tohoto stavu chtějí být vysvobozeni a uzdraveni. Nabízím pomoc každému s tímto problémem, kdo se jej chce zbavit (modlitby, půsty, pastorační rozhovory, …). Myslím, že jako úvod by to stačilo, nyní se pojďme podívat, co říká Boží slovo.


Boží postoj k otázce praktikování homosexuálního chování je jednoznačný:

Leviticus 18, 22: S mužem nebudeš souložit jako se souloží s ženou; je to ohavnost.

Leviticus 20, 13: Kdyby muž souložil s mužem jako se souloží s ženou, oba spáchali ohavnost; jistě budou usmrceni, jejich krev je na nich.

Obvyklou námitkou je, že se jedná o starozákonní text, a my již nežijeme v době platnosti staré smlouvy, nýbrž nové. Pojďme se tedy podívat do nové smlouvy (zákona).1. Korintským 6, 9-10: Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království.1. Timoteovi 1, 8-11: Víme, že Zákon je dobrý, když ho někdo užívá náležitě a je si vědom toho, že Zákon není dán pro spravedlivého, nýbrž pro lidi nespravedlivé a nepoddajné, bezbožné a hříšné, pro lidi nesvaté a světské, pro otcovrahy a matkovrahy, pro vrahy vůbec, smilníky, lidi praktikující homosexualitu, únosce, lháře, křivopřísežníky, a co ještě jiného se příčí zdravému učení podle evangelia slávy blahoslaveného Boha, které mi bylo svěřeno.Judův 1, 7: Podobně Sodoma a Gomora a okolní města, která stejným způsobem jako oni plně propadla smilstvu a odešla za jiným tělem, jsou předložena jako příklad, když nesou trest věčného ohně.Jak je tedy možné, že o tom někdo pochybuje, nebo se přímo staví proti Božímu pohledu na homosexualitu? Jedním z vysvětlení je, že do nedávné doby nejpoužívanější překlady (ekumenický a bible kralická) na místě „homosexuálové“ překládají „zvrácení“ a „zvrhlíci“ (EP), resp. „samcoložníci“ (BK). Novější překlady (např. nová bible kralická a nová smlouva od KMS) na tomto místě překládají správně homosexuálové. V řeckém originále je na těchto místech použito slovo „arsenokoités“ („arsen“ znamená muž, „koité“ znamená pohovku nebo soulož“). Významem slova je někdo, kdo leží s mužem jako by to byla žena – sodomita, homosexuál (Theyerův řecko-anglický slovník).Setkal jsem se i s výklady, že důvodem pro zničení měst Sodomy a Gomory byla „nepohostinnost“ jejích obyvatel. Z výše uvedeného verše z dopisu Judova 1, 7 je zřejmé, že důvodem byla sexuální zvrácenost.Další námitkou, o které jsem slyšel je, že text v Genesis 19, 5: „Kde jsou ti muži, kteří k tobě v noci přišli? Vyveď je k nám, ať je poznáme!", není nijak průkazný. Prý se zde nemluví o homosexuálních záměrech Sodomských mužů. Myslím, že i přímo zde je to velmi průkazné. V 8. verši (viz. níže) se Lot neúspěšně pokouší uspokojit tyto muže nabídkou svých dcer namísto svých hostů (Podívejte, mám dvě dcery, které nepoznaly muže, nyní vám je vyvedu a učiňte s nimi, co vám bude libo. Jenom nic nedělejte těmto mužům, vždyť proto vešli do stínu mého přístřeší.). Dalším důvodem je význam slova „poznali“. V hebrejském originále je zde slovo „jada“, které se často používá ve smyslu důkladného, důvěrného (intimního) poznání. Toto slovo je použito např. i v Genesis 4, 1: I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina.Genesis 19, 4-9: Dříve nežli ulehli, muži města, muži Sodomy, mládenci i starci, všechen lid bez výjimky, obklíčili dům, pokřikovali na Lota a říkali mu: Kde jsou ti muži, kteří k tobě v noci přišli? Vyveď je k nám, ať je poznáme! Lot k nim vyšel ke vchodu, zavřel za sebou dveře a řekl: Prosím, moji bratři, nepáchejte takové zlo. Podívejte, mám dvě dcery, které nepoznaly muže, nyní vám je vyvedu a učiňte s nimi, co vám bude libo. Jenom nic nedělejte těmto mužům, vždyť proto vešli do stínu mého přístřeší. Odpověděli: Kliď se! A říkali: Sám tu zůstává jako host a troufá si nás soudit! Tak s tebou naložíme hůř než s nimi! A velice tlačili na toho muže, na Lota, a pokoušeli se vylomit dveře.Stále se vedou spory o to, zda je homosexualita geneticky podloženou záležitostí, nebo je získávána kvůli rodinným a životním zážitkům, zda není duchovní (démonicky podloženou) záležitostí apod. Nemám dostatek znalostí ani zkušeností, abych na tuto otázku mohl odpovědět, a není to ani předmětem tohoto článku. Tento článek je tak trochu reakcí na množství internetových článků "křesťanských" autorů, kteří homosexuální chování schvalují, a těm kdo upozorňují, že se jedná o hřích, vyčítají netoleranci. Lidem s homosexuální orientací je potřeba prokazovat lásku, a modlit se za jejich uzdravení a vysvobození. Křesťané s homosexuální orientací by však měli vědět i to, že homosexuální chování je na seznamu hříchů, kvůli kterým lidé "nebudou dědici Božího království" (1. Korintským 6, 9-10). Takže je to dost vážné, a neměli bychom to nechat jen tak plavat ve stylu "já už jsem prostě takový (á)".Jsem si jist, že Bůh má řešení - uzdravení (vysvobození) pro každého, kdo o tuto změnu stojí. Velkou nadějí jsou pro mne osobní zkušenosti Johna a Pauly Sandfordových (křesťanští manželé, kteří slouží zejména v oblasti uzdravení bolestivých vzpomínek - tzv. vnitřního uzdravení), kteří v knize „Vnůtorné uzdravenie a rodina“ píší na straně 64 následující:„Pán nám ukázal, ako možno uzdraviť ľudí, ktorí sú homosexuáli alebo lesbičky. To vobec nie je pravda, čo sa hovorí, že homosexuál je už raz navždy homosexuálom. My sme mali při každom homosexuálovi, ktorý nás navštívil s tým, že chce byť uzdravený, 100% úspešnosť.“Komentář ze dne: 24. 05. 2012 12:28:47     Reagovat
Autor: houseboy - neregistrovaný
Titulek: Re: Pouze pro žijící v Kristu
Představte si mladého kluka, říkejme mu třeba Petr, který právě zjistil, že je gay. Má z toho zmatek v hlavě, snaží se najít si o tom nějaké informace, odborné, vědecké atd... a pak už se s tím třeba skoro srovná, kamarádi a rodina ho podpoří...a potom přijde nějaký křesťanský fanatik a začne tomu klukovi vymývat mozek, jak je to strašně špatně, hřích a čertví, co ještě. Ten kluk si to pak začne vyčítat, začne věřit různým pseudovědeckým, nijak nepodloženým hypotézám, že se to dá změnit (to, že u člověka vyvoláte nějakou autohypnózu a namluvíte mu, že je heterosexuál, žádná léčba není, je to poškozování lidské osobnosti, stejně jako pokusy předělat leváky na praváky). A trápí se tím třeba tak, že skončí na antidepresivech a nebo si vezme život. To chcete mít na svědomí? Proč zde takto agitujete a mladým klukům pletete hlavy? Sodoma a Gomora byly zničeny kvůli pýše a chamtivosti, ne kvůli homosexualitě...kdyby v Sodomě byly znásilněny ženy, nejspíš byste to považoval za odsouzení sexuálního násilí a ne heterosexuality. Kromě toho, v Bibli se také píše ,,miluj bližního svého.". Pokud Bůh stvořil všechny lidi, pak i gaye a lesby. Bibli jsem četl. Křesťan nejsem, nevšiml jsem si ale, že by Ježíš říkal cokoliv o tom, že by byla láska ke stejnému pohlaví hřích. Vrozenost hms. byla potvrzena. Vývoj sex.orientace závisí na vývoji hypotalamu v prvních třech měsících vývoje plodu. Takže to opravdu NENÍ něco, co by bylo způsobeno výchovou, stejně jako pravorukost nebo levorukost. Být vámi, posuzoval bych lidi více individuálně a lépe si přečetl Bibli. Berte to jako dobrou radu.Mír s vámi. ;)

Komentář ze dne: 24. 05. 2012 12:47:37     Reagovat
Autor: - neregistrovaný
Titulek: Pouze pro žijící v Kristu !
Miluji homosexuály a oni milují mě, pracuji s nimi - ale nenávidím hřích, který je v nich, je to zlo a každý za něj dochází svého trestu. A oni to ví. Jistě tušíte o čem mluvím. Křest´an, který by miloval hřích by potom byl "křest´an" sentimentu a takovým hanba.

Komentář ze dne: 24. 05. 2012 15:41:36     Reagovat
Autor: houseboy - neregistrovaný
Titulek: Re: Pouze pro žijící v Kristu !
Jaké zlo máte konkrétně na mysli? Když člověk nikomu vědomě neubližuje, pak nemůžete o něm tvrdit, že je zlý.
Natož ho chtít trestat za to, že se nějak narodil.To je postoj, který je zhruba na stejné úrovni, jako třeba rasismus.A Bůh (jestli nějaký je) podle mě takové postoje nezastává. Slovo sentiment je spíše synonymem pro jakousi romantickou nostalgii, dá-li se to tak nazvat, takže v tomto kontextu to není zrovna šťastně použitý výraz.

Komentář ze dne: 25. 05. 2012 08:40:33     Reagovat
Autor: - neregistrovaný
Titulek: Pouze pro žijící v Kristu !
Víru rozumem nelze vysvětlit. Víra se nedá spočítat na kalkulačce. Pokud nemáte Ducha svatého potom nelze rozumět tomu, že hřích je zlo. Pokud vůbec pochybujete ve svém srdci, že existuje Bůh - potom neporozumíte a nerozlišíte démony ve svém duchu. A není to vůbec o složitosti. Děkuji za vaše reakce a budu se těšit na další

Komentář ze dne: 25. 05. 2012 18:51:01     Reagovat
Autor: houseboy - neregistrovaný
Titulek: Re: Pouze pro žijící v Kristu !
Pokud něco nelze dokázat ani vyvrátit, má smysl se tím vůbec zabývat? Člověk se může domnívat, že Bůh existuje či neexistuje, dokud ale jedno či druhé neprokáže, nebo se to nestane nějakým způsobem zjevným (třeba že Bůh sestoupí shůry a napíše na Zemi zlatým písmem ,,made by God",) pak se stále jedná pouze o domněnku, kterou nikdo nijak neprokázal ani nevyvrátil, a dokud ji neprokáže, tak prostě ta otázka zda existuje či neexistuje, bude otevřená stále. Nelze zaměňovat osobní víru (která, jak správně chápete, je pouze hypotézou a subjektivní zkušeností), za nějakou objektivně a univerzálně platnou pravdu, a vykřikovat do světa, že všichni ostatní se pletou. Nevím, jak mám poznat, že mám toho ducha a že to není také jen výplod mé mysli. Jak už jste asi pochopil, naprostý ateista nejsem, považuji se za agnostika a nejblíže mám asi k buddhismu. Vím však ale, že se jedná pouze o můj postoj, který může a nemusí být správný, a nevydávám ho za stejně objektivní pravdu, jakože třeba 2+2=4. Pro mě je dobré to, co chci, to po čem toužím. A to je zkrátka kluk, a ne holka - kamarádka. Dobré je taky to, čím mohu pomoci ostatním, například darem, vlídným slovem atd.Co se mi hnusí, je pro mě zlo, stejně jako to, co se hnusí vám, je zlo pro vás. Pokud mám v sobě nějaké škodlivé pocity (nevědomost, hněv, strach...), jak vy říkáte ,,démony", je také na mě, abych v sobě našel klid a zbavil se jich tak. Láska je také věcí vnitřní, kterou nelze spočítat na kalkulačce, abych se vyjádřil vám blízkými slovy. Můžeme ji pouze cítit. Můžeme samozřejmě také pozorovat zvýšení hladiny některých hormonů v mozku, např. oxytocinu, který způsobuje příjemné pocity. Ale když láska přijde, také ji rozumem nezvládneme, jak jistě víte. Prostě je tu a žádnou logikou se tomu neubráníte, natož za to člověka chtít trestat na nějakém hypotetickém místě plném plamenů, které nějaká rovněž hypotetická abstraktní bytost (podle knihy, kterou psala spousta lidí s různými názory a vrůzných dobách) vytvořila pro jiné bytosti, které navzdory své všeobecné lásce milovat není schopna, protože je stvořila odlišně od ostatních. Zkuste se nad tím zamyslet, těším se na reakci.

Komentář ze dne: 25. 05. 2012 18:56:05     Reagovat
Autor: houseboy - neregistrovaný
Titulek: Re: Re: Pouze pro žijící v Kristu !
kromě toho, složitost či jednoduchost jsou relativní pojmy, a záleží na tom, k čemu je vztahujete. Ve fyzice mluvíme o tzv. vztažných soustavách, Hegel a Marx to nazývá ,,jednota protikladů" a Buddha zase mluví o ,,závislém vznikání"- ufff, to jsme ale zabředli do filozofické diskuze ;)

Komentář ze dne: 25. 05. 2012 20:55:14     Reagovat
Autor: - neregistrovaný
Titulek: Pro žijící gaye v Kristu
Nevadí, je s vámi radost tu být a rozebírat víru a homosexualitu. O takových tématech by se mělo hovořit častěji a taky se přijít podívat na " Pochod pýchy " aby obzvláště ti co si říkají věřící a žijící v Kristu poznali jak se lidé skutečně mají. Usmívejme se a nezapomínejme na lásku - duchovní. Modleme se za lidi a jejich potřeby. Za vysvobození a uzdravení. Nebot´ kdyby existovalo pouze tělo a duše byla by to nejspíš hračka ale protože víme, že existuje také duch, potažmo Duch svatý - to je živý Duch v nás - Ježíš Kristus - tak potom - let´s go !

Komentář ze dne: 25. 05. 2012 23:13:15     Reagovat
Autor: houseboy - neregistrovaný
Titulek: Re: Pro žijící gaye v Kristu
Sdílím váš optimismus a otevřenost v diskuzi, s jakou jsem se u mnohých vašich souvěrců nesetkal. Pochod pýchy - mohl byste být konkrétnější? Nevím moc, o co jde, a jaké k tomu vlastně zaujímáte stanovisko. Lidé se jako obvykle mají různě - někteří lépe, jiní hůře. Ale my vytváříme svůj život, že. Ověřil jsem si, že funguje, když se člověk chová dobře, pak se má dobře. Funguje to i naopak. Říká se tomu karma. Příčina a následek,akce a reakce. Na tomto principu funguje celý vesmír. Člověk má pochopitelně tělo (soma) a také duši/mysl (psýché). Já osobně věřím, že po smrti se člověk znovu narodí. Samozřejmě to nevím, protože jsem ještě neumřel (to by v mých 19 letech bylo poměrně tristní), ale docela v to věřím, protože je známo hodně lidí co v hypnóze nahlížejí do svých minulých životů. V tom příštím bych chtěl být klidně zase gay, klidně bych si to zopakoval, a jako zvíře bych byl možná kočka, protože je mám v oblibě. Vysvobození - Buddha nás učí, že jej můžeme dosáhnout tím, že si uvědomíme pomíjivost vlastního bytí a budeme rozvíjet lásku a soucit ke všem živým bytostem. Buddha mi může ukázat cestu, ale vejít už musím sám, abych poznal, že moje mysl je svobodným prostorem, nebo jak se to říká ;) Vám zase ukáže cestu Kristus. Myslím, že kdyby Kristus a Buddha žili ve stejné době a nebyl by mezi nimi rozdíl cca.500 let, možná by z nich byli dobří kamarádi... Asi se trochu vykecávám, jsem už prostě takovej ;) Prostě jsem se chytil toho vašeho ,,let´s go".

Komentář ze dne: 26. 05. 2012 21:22:35     Reagovat
Autor: - neregistrovaný
Titulek: Pro žijící gaye v Kristu
Moc ráda se s vámi setkám osobně ...

Komentář ze dne: 27. 05. 2012 16:03:54     Reagovat
Autor: houseboy - neregistrovaný
Titulek: Re: Pro žijící gaye v Kristu
Na internetu se potlouká spousta různých podvodníků, proto než se k takovému setkání odhodlám, pokud vůbec:

1) pouze na veřejném místě kde je hodně lidí

2) chci znát důvod, proč se se mnou vlastně chcete setkat?

3) k jaké církvi vlastně patříte

4) kde pracujete?

Jinak přeji pěkný den.

Komentář ze dne: 18. 07. 2015 21:44:15     Reagovat
Autor: Fugas - neregistrovaný
Titulek: Re: Pouze pro žijící v Kristu
Velice děkuji za tento komentář. Plně se s ním ztotožňuji nejen já, ale určitě i většina znovuzrozených křesťanů.
Věřící homosexuál má v podstatě jen dvě možnosti, chce-li být spasen:
buď se podřídí Boží lásce a bude spolupracovat na svém uzdravení (vysvobození),
nebo doživotní sexuální abstinence.

Komentář ze dne: 19. 10. 2011 16:29:35     Reagovat
Autor: Shinsuke - neregistrovaný
Titulek:
Ta odpověd mě rozesmála ^^ zajímalo by mě co na to paní doktorka odpověděla :-P

Komentář ze dne: 25. 12. 2010 09:30:13     Reagovat
Autor: Jiri (email) - neregistrovaný
Titulek: nazor
Podle mne BUH nepreferuje lidi podle veku, barvy oci, narodnosti, politicke a sex. orientace. Toto vsechno delaji lidi. Ackoli je Bible Svate slovo, je inspirovana shury, je v ni taky videt lidske poznani te ktere doby. Jezis nikde neodsuzuje homosexualitu, naproti tomu Pavel odsuzuje bisexualitu z rozezranosti. Myslim, ze jednou budou pobozni fanatici prekvapeni, jak to ve skutecnosti je s Bohem. Zatim si mysli, ze kdyz soulozi presne podle predpisu, maji zadelano na nebe :-) Ja myslim, ze zalezi na hlubsich lidskych vlastnostech, na charakteru cloveka nez na zpusobu souloze. Buh urcite neni tak omezeny, neprejicny, zapskly jako cirkevni predstavitele...

Komentář ze dne: 24. 05. 2012 12:36:57     Reagovat
Autor: - neregistrovaný
Titulek: Bez titulku
Bůh je láska, ano, avšak ne ta fyzická, prosím ... Boha nezměříte ani nezvážíte. Bůh není politik, papež ani guru. Bůh není názor. Lidé si myslí, že Boží Slovo je návrh - hanba -- Boží Slovo neboli Bůh je příkaz. Boží Slovo (to co čteš v Písmu) tě vyvede z hrobu. Vyvede tě ze zmatku a depresí, ze samoty, ze závislostí a pýchy. Vím o čem mluvím. Jsem znovuzrozený křest´an ( křest ponořením do vody a přijmutí Ducha svatého) a prošla jsem si spoustou věcí před tím než jsem se obrátila. Přeji všem mnoho zdaru při hledání sebe samého a proto nepouštějte Boží Slovo ze zřetele.

Komentář ze dne: 27. 03. 2009 14:09:51     Reagovat
Autor: Lev (email) - neregistrovaný
Titulek:
Ano, jsou mimo realitu, co se týče obecné realizovanosti těchto příkazů. Ale, kdo tyto zásady respektuje, nebude muset řešit problémy venerických chorob, rozvrácené společnosti (no respektive ji nebude sám dále rozvracet - právě v oblasti sexuální/rodinné je tento rozvrat obzvláště patrný). Dbalost Jeho zákonů vede k šťastnému a spokojenému životu - člověk překoná nějaké strázně kvůli svému odhodlání a nepodlehne kdejakému pokušení, skýtajícímu krátkodobé potěšení, ale dlouhodobý žal. A pokud má někdo opravdu zásadní problémy sám se sebou, nemusí tím kazit život jiným.
Pokud věřící nejste, upřímně vás lituji, protože hovět jen chlípným chtíčům a být domem vystavěným na písku musí být opravdu hrozný úděl. Stáří bezbožníka bývá teskné, protože je životem vyčerpán, duševně zakrnělý a jeho bezbožnost se mu vrací v podobě jednání těch, které svým životním přístupem deformoval. Taky se možná bude moci nechat utratit. Smutný osud pro člověka.

Komentář ze dne: 03. 04. 2009 23:19:20     Reagovat
Autor: Renča - neregistrovaný
Titulek: Re:
Už se mi z takových komentářů začíná točit hlava...já vás,křesťany,respektuji...r espektuji váš názor na homosexualitu apod. Dokáži se vžít do vašich pocitů,do vašich hodnot...samozřejmě to nejsou špatné hodnoty,jen to ne...ale pochopte prosím,že lidé nejsou stejní,mají jiné potřeby...a Jeho zákony?Prosím vás...VĚŘTE V SEBE A OSTATNÍ,NE V BOHA!!!Je čas na jinou víru!!!Protože Bůh vás nespasí...a vy to víte...je jen ve vaší hlavě... (omlouvám se,jestli je moje reakce mimo mísu,ale je už pozdě večer,a nějak už jsem unavená :) )

Komentář ze dne: 24. 05. 2012 12:15:42     Reagovat
Autor: - neregistrovaný
Titulek:
Přesně takhle mluví d´ábel - ale nic proti vašemu " názoru ". Bůh Vám mocně požehnej a nezapomeňte na Něj až k němu jednoho dne budete volat a budete jej žádat o pomoc. - za své blízké nebo zrovna právě za sebe. Amen

Komentář ze dne: 27. 03. 2009 08:11:15     Reagovat
Autor: ja-kub|a - neregistrovaný
Titulek:
Nevím, jak to dělají, že mě věřící tak dobře ukazují, že jsou poněkud mimo realitu. Pokud jde o sexualitu, netýká se to jen homosexuálů, ale platí to obecně.

Komentář ze dne: 24. 05. 2012 15:24:34     Reagovat
Autor: - neregistrovaný
Titulek:
Musíš vědět, že fyzická realita je zcela někde jinde než realita duchovní. Vírou rozumíš, vírou víš, vírou poznáváš, vírou - máš. Na víru si můžeš sáhnout ale potřebuješ k tomu milost, kterou dává jenom Bůh. Bez živé víry a Boha v srdci nevíš co víra je. Bůh řekl: kdo hledá mě ten mě jistě nalezne, tomu se dám poznat. Takový bude mít život - ne smrt (duchovní)

Komentář ze dne: 26. 03. 2009 19:21:01     Reagovat
Autor: Lev (email) - neregistrovaný
Titulek: Částečný výklad
Pokud vím, tak se to má takto:
1. Na mnoha místech SZ je jasně uvedeno, že oběti zvířat nejsou pro Boha důležité, za další tyto obřady by se měly konat v chrámu v Jeruzalémě, který již nestojí; člověk má obětovat Bohu svůj život a žít dle jeho zákona
2. Svou dceru můžete prodat jen v případě extrémní chudoby. Což možná v takové zemi jako jsou Spojené státy opravdu hrozí.
3. Tak ženy neosahávejte a budete to mít jisté.
4. Pokud je získáte z pohanských národů, je to přípustné. Takže závisí na víře. V NZ nahrazuje duchovní Izrael Izrael tělesný. Nesmíte ale zapomenout, že některé věci byly povoleny kvůli tvrdosti srdce lidu (např. rozvody), ale mravný člověk, který upřednostňuje lásku k bližnímu je využívat nebude, protože bude druhým sloužit a ne je vykořisťovat.
5. V NZ je tento příkaz zrušen, stejně jako příkaz šestý (ten objasnit nedovedu).
7. Jste-li křesťan a nikoli žid, můžete před Hospodinův oltář směle předstoupit stižen jakoukoli chorobou.
8. Zakázáno je dělat tyto věci z důvodu držení smutku za mrtvé nebo z důvodů rituálních. Jinak se stříhat a holit můžete - pokud nechcete být nazírem.
9. V ČEPu je uvedeno mrtvého vepře - to je snad jasné. Zdechliny se člověk dotýkat nemá, protože by dostal nějakou infekční chorobu.
10. S nařízeními o míchání si radu nevím. Strýci je odpuštěno, pokud neví, co činí, pokud to ví, měl by jít a nehřešit.

Mimochodem, podstatné je, že příkazy SZ jsou z valné části evangelii vyvráceny, není třeba je uplatňovat (i když byly tyto příkazy dány lidstvu k poučení, aby poznalo svůj hřích), rozhodující jsou příkazy zopakované v NZ: zakázáno je obětovat modlám, prolévat krev, jíst maso s krví a - smilstvo. Možná byste si mohl napřed trochu udělat přehled o tématu a pak teprve se vyjadřovat k věcem. Jestli se vám podaří ukecat Boha, pak prosím. Chápu, že někomu byly tyto hříšné sklony dány. Potom s nimi musí žít. A existují i jiné způsoby než alegorické vozy a špulení tělesných otvorů po ulicích. I bez ženy/muže po boku můžete

Komentář ze dne: 11. 09. 2006 14:05:49     Reagovat
Autor: Snooopy1 (email) - neregistrovaný
Titulek: je to drsný...
Jako sranda by ten článek nebyl špatnej, ale jestli je to skutečná osoba, tak je to drsný a mrazí mě, že i v dnešní době jsou takovýhle lidi, co kážou tyhle nesmysly... Ale ty otázky pro "paní doktorku" jsou vynikající... Sám bych nepoložil lepší :-)

Komentář ze dne: 31. 08. 2006 20:31:00     Reagovat
Autor: silver (email) - neregistrovaný
Titulek: Cool!
A co Dr. odpověděla? Není to náhodou jedna z těch co navrhují pro homosexuály léčbu el. proudem???

Komentář ze dne: 26. 05. 2006 14:04:09     Reagovat
Autor: sarka (email) - neregistrovaný
Titulek: Dr. ano, Laura Schlessinger existuje--zavolejte ji do show
Slecno/pani dotazovatelko
ono doktorka Laura Schlessingerova existuje, je to realna osoba, posloucham ravidelne jeji radio-show,
proto- jak sama pisete-v radio show ji znate, tam ona opravdu sedi na sve zadnici
neni to fiktivni osoba! ma internetove stranky
viz www.google.de: laura schlessinger
ja jsem z poslechu jeji show vic nez nadsena prestoze ona urazi homosexualy a je to hypokrytka (lze jak tiskne a manipuluje vsechny jen aby dosahla popularity)
ano ale jeji IQ vse zahoji
me se jesteb zadna jina intelektualni osoba tak nelibila
je mym vzorwem a svuj zivot vic nez zvlada
jeji nazory se mi zdaji brilantni a mit tak jeji bleskurychlost mysleni, ac mam sama dve vysoke skoly--hned bych brala jeji zivotpravidla pro veřejnost odkazy rubriky posledních 100 komentářů
© 2001 - 2023 Code004 / | ISSN 1214-4452 | Inzerujte na 004.cz | Powered by phpRS |