004.cz

Stanovy CODE 004

Občanské sdružení Code004 bylo oficiálně založeno 27. dubna 2001, založení ovšem předcházela celá řada aktivit. Přehled činností, včetně reportáží, fotografií a názorů účastníků pořádaných akcí najdete zde: Code004 - úvod.


Stanovy občanského sdružení


(Ve znění schválené úpravy z 13.12.2004)I.   Preambule

Členové přípravního výboru ve složení:

- Bohdan Pásek, r.č. xxxxx, bytem xxxxx Pardubice
- Jan Motyčka, r.č. xxxxx, bytem xxxxx Pardubice (již není členem sdružení) 
- Petr Kaňka, Mgr., r.č. xxxxx, bytem xxxxx Pardubice

se rozhodli založit občanské sdružení na základě ustanovení zákona Č. 83/1990 Sb. ze dne 27. března 1990 o sdružování občanů. Zmocněncem pro vystupování jménem přípravného výboru občanského sdružení CODE 004 jmenují jeho členové Bohdana Páska, r.č. xxxxx bytem xxxxx Pardubice.


II.   Název sdružení
2.1.   Název detjobčanského sdružení (dle jenom sdružení) je Občanské sdružení CODE004. Pro styk s fyzickými a právnickými osobami bude sdružení používat pojmenování Občanské sdružení CODE004.

2.2.   Sdružení bude používat logo uvedené v záhlaví těchto stanov.

III.   Sídlo sdružení
Sídlo sdružení je třída Karla IV. 641, 50002 Hradec Králové 2.

IV.   Cíl činnosti sdružení
Cílem činnosti a účelem založení sdružení je:

 • organizování kulturně-společenské akce pro gaye a lesbičky,
 • organizovaní setkání gayů a lesbiček s odborníky v oblasti právní, zdravotní atd.,
 • prevence HIV-AIDS a STI (pohlavně přenosných chorob) u mladých lidí s důrazem na gay komunitu,
 • poskytování krizových poradenských služeb prestřednictvím Internetu
 • organizování akcí v rámci zájmové činnosti gayů a lesbiček,
 • spolupráce s legislativními orgány při vytváření a konzultaci návrhů zákonů týkajících se života gayů a lesbiček,
 • informování veřejnosti o akcích a životním stylu gayů a lesbiček,
 • poskytování informačního servisu prostřednictvím sítě internet,
 • zprostředkování a poskytování služeb a informačního servisu, preventivních programů, pronájmu prostoru na serveru jiným neziskovým organizacím, fyzickým i právnickým osobám dle dohody.

V.   Podmínky členství ve sdružení
5.1.   Zakládající členové Bohdan Pásek, Ladislav Kelemen, Petr Kaňka a Jan Motyčka se stávají členy sdružení s právy stálých členů a se zvláštními právy:

 • o vyloučení zakládajícího člena může rozhodnout výlučně shromáždění členů sdružení na základě souhlasného návrhu všech ostatních zakládajících členů , jinak jejich členství může zaniknout jenom dobrovolným vzdáním se členství nebo smrtí
 • zakládající členy mají právo vetovat rozhodnutí shromáždění členů sdružení za předpokladu, že a veto se vysloví aspoň dva zakládající členové – v případě dvojnásobného vetování stejného rozhodnutí shromáždění ve stejný návrh projednat víckrát už nemůže.

5.2.   Dočasným členem sdružení se může stát jakákoliv fyzická osoby, která:
 • souhlasí se stanovy sdružení a přistoupí k ní;
 • hodlá přispět svou činností naplňování cíle činnosti občanského sdružení CODE004;
 • disponuje doporučením dvou stávajících členů občanského sdružení CODE004;
 • jeho dočasné členství potvrdí nejvyšší výkonný orgán sdružení.

5.3.   Stálým členem občanského sdružení se může stát dočasný člen občanského sdružení CODE004 na základě doporučení nejvyššího výkonného orgánu a po schválení nejvyšším orgánem sdružení.

5.4.   Členství ve sdružení je dobrovolné a proto členové za činnost vyvíjenou pro dosažení cíle činnosti sdružení nemůžou vyžadovat a nemají nárok na finanční odměnu, mají nárok jenom na úhradu účelně vynaložených přímých nákladů.

VI.   Orgány občanského sdružení a jejich pravomoci
6.1.   Nejvyšším orgánem sdružení je “shromáždění členů sdružení”. Do výlučné pravomoci shromáždění členů sdružení patří zejména:

 • schvalování a změna stanov;
 • volba členů nejvyššího výkonného orgánu sdružení;
 • potvrzování členů nižších výkonných orgánů sdružení (vyjma nejvyššího výkonného orgánu) na základě nejvyššího výkonného orgánu sdružení;
 • jmenování a odvolání mluvčího sdružení na základě doporučení nejvyššího výkonného orgánu sdružení;
 • přijetí dočasného člena sdružení za stálého člena sdružení na základě návrhu výkonného výboru sdružení;
 • vyloučení stálého nebo dočasného člena sdružení na základě návrhu výkonného výboru sdružení.

Shromáždění členů sdružení se schází jednou ročně, svolává ho výkonný výbor sdružení, a to písemnou formou. Pozvánky na shromáždění členů musí být odeslané alespoň 28 dnů před konáním shromáždění členů sdružení.

6.2.   Nejvyšším výkonným orgánem sdružení je “výkonný výbor sdružení”. Výkonný výbor sdružení má nejméně 3 členy. Funkční období členů výkonného výboru sdružení jsou 3 roky. Do pravomoci výkonného výboru sdružení patří zejména:

 • sestavení ročního plánu činnosti sdružení;
 • výkonná činnost při naplňování cíle činnosti sdružení;
 • potvrzování dočasného členství zájemců;
 • doporučení shromáždění členů přijetí dočasných členů za stálé členy;
 • doporučení osoby na funkci mluvčího sdružení shromáždění členů sdružení;
 • příprava a svolání shromáždění členů sdružení.

Prvními členy výkonného výboru sdružení v okamžiku vzniku sdružení se stávají:
- Bohdan Pásek, r.č. xxxxx, bytem xxxxxx Pardubice
- Ladislav Kelemen, občan Slovenské republiky, r.č. xxxxx, trvalým bydlištěm v xxxxx SR, přechodně xxxxx Hradec Králové
- Petr Kaňka, Mgr., r.č. xxxxx, bytem xxxxx Pardubice
6.3.   Mluvčím sdružení se stává člen výkonného výboru k tomu výkonným výborem navržený, schválený shromážděním členů sdružení.


VII.   Oprávnění jednat za sdružení
Za sdružení jsou oprávněni jednat členové výkonného výboru sdružení. Pro zavazování sdružení, tj. podepisování jménem sdružení je třeba současného a souhlasného jednání alespoň dvou členů výkonného výboru.

VIII.   Hospodaření sdružení
Hospodaření sdružení zabezpečuje výkonný výbor sdružení v souladu s obecně závaznými předpisy právního řádu České republiky. Účetnictví se bude zpracovávat jednoduchým způsobem. Roční účetní závěrka se musí předložit ke schválení shromáždění členů sdružení. Roční účetní závěrka sdružení je zásadně veřejná. Stálí členové sdružení mají navíc právo nahlížet do vyúčtování jednotlivých akcí, organizovaných sdružením.

Sdružení získává finanční zdroje pro svou činnost:

 • ze sponzorských darů, věnovaných na její činnost, případně na jednotlivé akce, organizovaných sdružením,
 • z příspěvků členů,
 • z účastnických poplatků a vstupného na jednotlivé akce
 • poskytováním pronájmu majetku (nebo jeho částí) sdružení fyzickým i právnickým osobám
 • poskytováním reklamy na internetových serverech ve správě nebo vlastnictví sdružení a na akcích pořádaných sdružením
 • pronájmem kapacity serverů, které jsou majetkem sdružení a služeb s tím spojených – návrh a zpracování grafického vzhledu internetové prezentace, administrace a správa prezentace.

Příjmy sdružení se můžou použít na:

 • hrazení nákladů přímo spojených s činností sdružení,
 • hrazení nákladů spojených s organizováním jednotlivých akcí,
 • finanční podporu jiných osob, spolků a sdružení obdobně zaměřených,
 • finanční příspěvky na akce jiných osob, spolků a sdružení, které jsou v souladu se stanovami sdružení.


Všechny výdaje, přesahující sumu 100.000,- Kč musí předem schválit výkonný výbor sdružení. Schválení rozpočtu akce se považuje i za schválení jednotlivých položek rozpočtu.

IX.   Společná ustanovení
Tyto stanovy připravil a schválil přípravný výbor sdružení, podléhá ale schválení shromáždění členů sdružení.

V Hradci Králové, 13.12.2004

Stanovy CODE 004 - komentáře

K článku není žádný komentář
pravidla pro veřejnost odkazy rubriky posledních 100 komentářů
© 2001 - 2023 Code004 / | ISSN 1214-4452 | Inzerujte na 004.cz | Powered by phpRS |