www.004.cz >Homosexualita > Stručná fakta

Autor: -hsx->, Téma: Homosexualita, Vydáno dne: 14. 05. 2024
Článek pochází z internetového magazínu 004.cz, ISSN 1214-4452. Všechna práva autorů vyhrazena.

Homosexualita (homoerotika, homofilie). Podle sexuologického slovníku se o homosexualitě dozvídáme, že se jedná o eroticko-sexuální zaměření na jedince stejného pohlaví. Nejprve bychom se mohli ve stručnosti seznámit se samotným pojmem homosexuality.

Nejprve bychom se mohli ve stručnosti seznámit se samotným pojmem homosexuality. Celá problematika je dále podrobněji rozvedena v jednotlivých kapitolách, na které jsou v textu vložené odkazy.

Homosexualita (homoerotika, homofilie). Podle sexuologického slovníku se o homosexualitě dozvídáme, že se jedná o eroticko-sexuální zaměření na jedince stejného pohlaví.

Kdo je homosexuál? Hodnocení homosexuality se v různých dobách a kulturách často diametrálně liší. To, co ve starověkém Řecku nebo Římě patřilo u mužů k "dobrým mravům" a u žen bylo vnímáno jako "feministická libůstka", je jindy a jinde považováno za sexuální deviaci nebo trestný čin. V řadě starověkých kultur byly homosexuální kontakty součásti náboženských rituálů, což je podrobněji popsáno v projektu Homosexualita a víra a v kapitole Homosexualita v lidských dějinách.

Společnosti, které homosexualitu vylučovaly, často argumentovaly i skutečností, že je to jev lidské zvrácenosti, který se v přírodě u jiných živočichů nevyskytuje. Jak ukázaly etologické studie, opak je pravdou - zejména vyšší savci, ale i ptáci se pokoušejí pářit s jedinci stejného pohlaví, nejsou-li k dispozici heterosexuální partneři. Častá jsou pozorování homosexuálních kontaktů u kopytníků (koně, krávy, velbloudi) a u šelem (hyeny, psi, lvi). Viz homosexualita u zvířat.

Výsledky biologických výzkumů posledních let však prokázaly, že homosexualita je vrozená, nejčastěji vzniká poruchou vývoje hypotalamického pohlaví na rozhraní 2. a 3. měsíce nitroděložního vývoje plodu, a proto nejsou akceptovatelné argumenty, že by dospělí homosexuálové své zaměření přenášeli na mládež a kazili ji. Esencialistické stanovisko pak považuje tuto charakteristiku za neovlivnitelnou, sociálně konstruktivistický pohled připouští existenci biologických predispozic, ale zdůrazňuje zároveň, že cítění člověka se v důsledku jeho kulturní a sociální určenosti mění (viz biologické příčiny homosexuality).

Homosexualita není v naší zemi trestným činem více než třicet let. Trestní kodex však donedávna zachovával trestnost homosexuálních styků s nezletilými staršími 15 let (na rozdíl od heterosexuálních styků). Vycházelo se totiž z názoru, že je věcí dospělých, jakým intimním životem chtějí žít, ale homosexuální kontakt dospělého s mladistvým byl považován za zvrácenost a byl trestně stíhán. Zřejmě také proto, že dlouhou dobu nebylo jasné, zda se člověk homosexuálem rodí, nebo stává na základě prvních sexuálních zkušeností. Od roku 1992 je u nás věková hranice trestnosti homosexuálního a heterosexuálního styku stejná - 15 let.

Homosexuální manželství u nás není možné. Např. v Dánsku mohou homosexuální partneři uzavřít formální svazek, který se právně řídí stejnými zásadami jako heterosexuální manželství (např. majetkové, dědické a jiné záležitosti). Podrobněji jsou tyto otázky rozvedeny v kapitole Právo a zákony.

Výskyt homosexuality se v naší populaci odhaduje na 3 - 5 %. Uvádí se, že počet homosexuálních žen je nižší, než počet mužů. Tyto statistické údaje mohou být zavádějící, protože ve společnosti je homosexuální žena svým chováním méně nápadná než homosexuální muž a snadněji uniká pozornosti svého okolí. Zajímavé jsou též názory veřejnosti na homosexualitu.

Mnoho odpovědí na své otázky získáte v archívu starších diskuzních fór webu, pro toto téma zde

Mnoho odpovědí na své otázky získáte v archívu starších diskuzních fór webu, pro toto téma zde