www.004.cz >Průvodce pro pedagogy > Pomoc při procesu coming out

Autor: -ppg->, Téma: Průvodce pro pedagogy, Vydáno dne: 17. 08. 2022
Článek pochází z internetového magazínu 004.cz, ISSN 1214-4452. Všechna práva autorů vyhrazena.

Zdařilé dokončení procesu coming out nejen omezí psychopatologické a sociopatologické jevy spjaté s nevyrovnáním a odmítáním své sexuální orientace, jakými jsou deprese, riziko sebevražd, nevhodné sňatky a těhotenství, narušené rodinné vztahy. Vyrovnání se sexuální orientací umožní vytváření plnohodnotného alternativního životního stylu včetně stabilních partnerských vztahů.

Negativní vlivy diskriminačních postojů společnosti se obvykle odrážejí na duševním zdraví jedince orientovaného na stejné pohlaví již během dospívání. Nepochopení a odsouzení ze strany společnosti mu velkou měrou ztěžuje nalezení vlastní identity, zrání osobnosti a schopnost pozitivního sebehodnocení.  Zatajování a sebepopírání vlastní erotické orientace často vede k nekontrolovatelným excesům vysoce rizikového sexuálního chování, k anonymním sexuálním kontaktům s nahodilými partnery. (Procházka, 1995)

Hlavním důsledkem malé společenské akceptace a občas i diskriminace je náročnost procesu coming out, kterým na individuální úrovni prochází každý gay či lesbička.

Coming out bývá definován jako vnitropsychický konflikt mezi internalizovanou homofobií, která zahrnuje  zvnitřnění a ztotožnění se se sociálně negativními postoji k homosexuální orientaci, a zároveň nově rozpoznaným nebo alespoň si podstatně uvědomovaným vlastním erotickým zaměřením.

Coming out zpravidla začíná v období puberty, kdy homosexuální jedinec začíná vnímat své odlišné zaměření na základě erotických fantazií a citových prožitků. Může však dojít i k pozdějšímu rozpoznání. Coming out zpravidla probíhá obtížněji u jedinců vzdělanějších, z menších sídel a věřících. (Procházka, 1995)

Dle Procházky (1995) má proces několik základních fází, které se mohou i prolínat:

I. Precoming out – v této fázi si gay uvědomuje vlastní odlišnost, ale nepojmenovává ji, neumí ji přesně vyjádřit, často se projevuje již v dětství jako tzv. gender dysforia (narušený vztah k rodiči stejného pohlaví, izolace v kolektivu vrstevníků). Vznikají poruchy sebehodnocení.

II. Vlastní coming out – gay si je vědom, že zdrojem odlišnosti je jiná sexuální orientace, než by očekávalo jeho okolí. Z toho důvodu se s ní neztotožňuje, odmítá ji a brání se připustit si skutečnost. V dalších fázích dochází k přiznání své sexuální identifikace sobě samému a pak i jinému člověku. Zde je zásadní reakce druhého člověka, neboť jeho nepřijetí vede k prohloubení pocitů méněcennosti a popírání své orientace.

III. Fáze explorace – dochází k experimentům s nově uvědomovanou sexuální identitou, navazování prvních erotických vztahů a kontaktů, zpravidla bez hlubší citové podstaty, začíná stadium sociální adaptace v gay komunitě.
IV. Fáze partnerství – gay navazuje první partnerské vztahy, dochází k vyrovnání sexuální orientace a citových potřeb. Zprvu ještě přetrvávají negativní postoje k perspektivě partnerského soužití, později je zase vliv partnerství na život občas přeceňován.

IV. Fáze integrace – v této době dochází k integraci osobnosti, nalezení a dotřídění hodnotového systému včetně začlenění sexuální orientace, partnerského a sexuálního života.

Coming out je primární téma, s kterým se gay či lesbička potýká po celý život. Jak dalece procesem coming out prochází, je určující pro jeho či její osobní štěstí a spokojenost v životě. Zdařilé dokončení procesu coming out nejen omezí psychopatologické a sociopatologické jevy spjaté s nevyrovnáním a odmítáním své sexuální orientace, jakými jsou deprese, suicidiální tendence, nevhodné sňatky a těhotenství, ale i narušené rodinné vztahy. Vyrovnání se sexuální orientací umožní vytváření plnohodnotného alternativního životního stylu včetně stabilních partnerských vztahů. Jako pomoc v procesu coming out slouží stejnojmenná brožura „Coming out“, jejímž autorem je MUDr. Ivo Procházka. Pokud brožuru nemáte, je k dispozici v plném znění na internetové adrese http://comingout.004.cz. Dále je zde možnost získat brožuru S pravdou ven a Můžeme porozumět - http://rodice.004.cz.