www.004.cz >Kolize > Homosexuální prostituce

Autor: -kol->, Téma: Kolize, Vydáno dne: 25. 03. 2024
Článek pochází z internetového magazínu 004.cz, ISSN 1214-4452. Všechna práva autorů vyhrazena.

Homosexuální prostituce se rozvíjí především v zemích tzv. sexuální turistiky, včetně komerčního sexu s nezletilými a mladistvými. Typickými oblastmi jsou země jihovýchodní Asie, z evropských států Rumunsko. Vzhledem k ekonomickým rozdílům a sociální diverzifikaci společnosti se s rozmachem homosexuální prostituce setkáváme i u nás.

Homosexuální prostituce se rozvíjí především v zemích tzv. sexuální turistiky, včetně komerčního sexu s nezletilými a mladistvými. Typickými oblastmi jsou země jihovýchodní Asie, z evropských států Rumunsko. Vzhledem k ekonomickým rozdílům a sociální diverzifikaci společnosti se s rozmachem homosexuální prostituce setkáváme i u nás.

Homosexuální prostituce je u nás lokalizována především v Praze, pouliční zejména v oblasti hlavního nádraží. Kromě ní se vyskytuje ještě společensky vyšší forma v některých gay klubech, známou aférou se proslavil klub Pinocchio v blízkosti hlavního nádraží, případně jako escort servis. Novinkou poslední doby jsou veřejné domy určené výhradně homosexuální klientele, které najdeme v Praze a v příhraničních oblastech zejména se zeměmi EU.

Z hlediska sociálního je nejzávažnější ulice pouliční, kde je také nejvyšší podíl nezletilých a mladistvých. Ve shodě se zahraničními údaji lze české prostituty charakterizovat jako mladé muže, nejčastěji ve věku 17-20 let. Nejmladší kontaktovaný prostitut byl údajně desetiletý chlapec. K prostituci se téměř všichni dostávají z rozvráceného rodinného prostředí, z něhož buď utíkají nebo jsou vyhnáni. Chaotické prostředí a narušená osobnost se vzájemně negativně ovlivňují. Devadesát procent chlapců nemá bydlení. Pětina prostitutů pochází z bývalých socialistických států.

Nebývají homosexuálně orientovaní, necítí se být příslušníky gay komunity a jejich životní styl je zcela odlišný od života normálních gayů. Pokouší se i o vztahy s děvčaty. Jejich sexuální sebeidentifikace je narušená, sami se často označují jako bisexuální. Zkušenost s pohlavním zneužitím v dětství uvedlo asi 15% oslovených.

Klinické výzkumy uvádí u mužských homosexuálních prostitutů vyšší frekvenci pohlavního zneužití než u jejich heterosexuálních kolegů. Celkem bylo zjištěno až u 63% prostituujících mužů. Také zkušenost se sexuální agresí je u prostitutů vysoká a zažila ji téměř polovina dotázaných. Časná sexuální zkušenost ( i s blízkým příbuzným – incest) je významný faktor odlišující vývoj prostitutů od jejich vrstevníků. Častá sexuální zneužití nejsou jen specifikou homosexuálních prostitutů, ale i pouličních prostitutek.

Spolu s prostitucí propadají drogám a gamblingu v hernách. Do sociální prevence proto patří i výměnný program injekčních stříkaček a jehel. Sociální a preventivní práce mezi homosexuálními prostituty je zaměřena především na prevenci HIV infekce a ostatních sexuálně přenosných nemocí. Důležité je též anonymní a relativně rychlé otestování na HIV infekci pomocí slinných testů.

 Špatná a nedostatečně kvalitní výchova v dětství, nekvalitní a takřka chybějící domácí zázemí je zřejmě primární faktor vedoucí k prostituci. V důsledku nepříznivých vývojových podmínek se nadále prohlubuje kritická sociální a psychická situace jedince. Častější pohlavní a jiné formy zneužití v dětství patří mezi významné faktory zhoršující jejich adaptaci a návrat do běžného společenského života.

Prevencí homosexuální prostituce se v ČR zabývá projekt Šance o.s., jehož předsedou je zkušený streetwalker László Sümegh. Více informací naleznete na internetové prezentaci www.sance.info. Je třeba zmínit, že od loňského roku má sdružení i své prostory.

Adresa projektu ŠANCE

Za poskytnuté podklady děkuji MUDr. Ivo Procházkovi.