www.004.cz >Code004 > Stanovy CODE 004

Autor: -cod->, Téma: Code004, Vydáno dne: 00. 00. 0000
Článek pochází z internetového magazínu 004.cz, ISSN 1214-4452. Všechna práva autorů vyhrazena.

Občanské sdružení Code004 bylo oficiálně založeno v dubnu 2001. Stanovy sdružení v poslední aktualizaci z prosince 2004.

Občanské sdružení Code004 bylo oficiálně založeno 27. dubna 2001, založení ovšem předcházela celá řada aktivit. Přehled činností, včetně reportáží, fotografií a názorů účastníků pořádaných akcí najdete zde: Code004 - úvod.


Stanovy občanského sdružení


(Ve znění schválené úpravy z 13.12.2004)I.   Preambule

Členové přípravního výboru ve složení:

- Bohdan Pásek, r.č. xxxxx, bytem xxxxx Pardubice
- Jan Motyčka, r.č. xxxxx, bytem xxxxx Pardubice (již není členem sdružení) 
- Petr Kaňka, Mgr., r.č. xxxxx, bytem xxxxx Pardubice

se rozhodli založit občanské sdružení na základě ustanovení zákona Č. 83/1990 Sb. ze dne 27. března 1990 o sdružování občanů. Zmocněncem pro vystupování jménem přípravného výboru občanského sdružení CODE 004 jmenují jeho členové Bohdana Páska, r.č. xxxxx bytem xxxxx Pardubice.


II.   Název sdružení
2.1.   Název detjobčanského sdružení (dle jenom sdružení) je Občanské sdružení CODE004. Pro styk s fyzickými a právnickými osobami bude sdružení používat pojmenování Občanské sdružení CODE004.

2.2.   Sdružení bude používat logo uvedené v záhlaví těchto stanov.

III.   Sídlo sdružení
Sídlo sdružení je třída Karla IV. 641, 50002 Hradec Králové 2.

IV.   Cíl činnosti sdružení
Cílem činnosti a účelem založení sdružení je:


V.   Podmínky členství ve sdružení
5.1.   Zakládající členové Bohdan Pásek, Ladislav Kelemen, Petr Kaňka a Jan Motyčka se stávají členy sdružení s právy stálých členů a se zvláštními právy:


5.2.   Dočasným členem sdružení se může stát jakákoliv fyzická osoby, která:
5.3.   Stálým členem občanského sdružení se může stát dočasný člen občanského sdružení CODE004 na základě doporučení nejvyššího výkonného orgánu a po schválení nejvyšším orgánem sdružení.

5.4.   Členství ve sdružení je dobrovolné a proto členové za činnost vyvíjenou pro dosažení cíle činnosti sdružení nemůžou vyžadovat a nemají nárok na finanční odměnu, mají nárok jenom na úhradu účelně vynaložených přímých nákladů.

VI.   Orgány občanského sdružení a jejich pravomoci
6.1.   Nejvyšším orgánem sdružení je “shromáždění členů sdružení”. Do výlučné pravomoci shromáždění členů sdružení patří zejména:

Shromáždění členů sdružení se schází jednou ročně, svolává ho výkonný výbor sdružení, a to písemnou formou. Pozvánky na shromáždění členů musí být odeslané alespoň 28 dnů před konáním shromáždění členů sdružení.

6.2.   Nejvyšším výkonným orgánem sdružení je “výkonný výbor sdružení”. Výkonný výbor sdružení má nejméně 3 členy. Funkční období členů výkonného výboru sdružení jsou 3 roky. Do pravomoci výkonného výboru sdružení patří zejména:

Prvními členy výkonného výboru sdružení v okamžiku vzniku sdružení se stávají:
- Bohdan Pásek, r.č. xxxxx, bytem xxxxxx Pardubice
- Ladislav Kelemen, občan Slovenské republiky, r.č. xxxxx, trvalým bydlištěm v xxxxx SR, přechodně xxxxx Hradec Králové
- Petr Kaňka, Mgr., r.č. xxxxx, bytem xxxxx Pardubice
6.3.   Mluvčím sdružení se stává člen výkonného výboru k tomu výkonným výborem navržený, schválený shromážděním členů sdružení.


VII.   Oprávnění jednat za sdružení
Za sdružení jsou oprávněni jednat členové výkonného výboru sdružení. Pro zavazování sdružení, tj. podepisování jménem sdružení je třeba současného a souhlasného jednání alespoň dvou členů výkonného výboru.

VIII.   Hospodaření sdružení
Hospodaření sdružení zabezpečuje výkonný výbor sdružení v souladu s obecně závaznými předpisy právního řádu České republiky. Účetnictví se bude zpracovávat jednoduchým způsobem. Roční účetní závěrka se musí předložit ke schválení shromáždění členů sdružení. Roční účetní závěrka sdružení je zásadně veřejná. Stálí členové sdružení mají navíc právo nahlížet do vyúčtování jednotlivých akcí, organizovaných sdružením.

Sdružení získává finanční zdroje pro svou činnost:


Příjmy sdružení se můžou použít na:Všechny výdaje, přesahující sumu 100.000,- Kč musí předem schválit výkonný výbor sdružení. Schválení rozpočtu akce se považuje i za schválení jednotlivých položek rozpočtu.

IX.   Společná ustanovení
Tyto stanovy připravil a schválil přípravný výbor sdružení, podléhá ale schválení shromáždění členů sdružení.

V Hradci Králové, 13.12.2004