Dobrý den,
před rokem jsem onemocněl těžkou depresí, dostal jsem se na psychiatrické oddělení do Třince. Po 5 dnech rozhodl primář že musím mít elektrošoky.
Nedal mi šanci aby se projevily účinky antidepresiv, které působí až po 14 dnech, to mi tam nikdo neřekl. Tušil jsem že elektrošoky budou vážný zásah do mozku, proto jsem byl za primářem, že už je mi lépe, bylo to 2dny po rozhodnutí o elektrošocích, jenže primář trval na svém, řekl mi, že rodiče s tím souhlasili a já nebyl dostatečně silný abych mu odporoval a to byla velká chyba. Hned po prvním elektrošoku jsem poznal že je zle, nespal jsem celou noc, před očima se mi stavěly různé obrazy, moje citové prožívání bylo ochromeno a to trvá dodnes, také se mi snížilo IQ, mám horší paměť a cítím se jako někdo jiný, pořád hledám svou identitu, psychicky mě to změnilo, nevím jak dál. Chci se zeptat, jsou elektrošoky poškozující?
Zdenek 14.11. 2003 - 16:48 << RE

Reakce na Zdenek 14.11. 2003 - 16:48
Zde?ku, být to kdekoliv jinde ve sv?t?, doporu?il bych Vám, aby jste doty?ného léka?e okamžit? zažaloval a garantuji Vám, že by se n?kolik let k pacientovi ani nep?iblížil, leda by ho snad míjel na ulici. Nejsem sice léka?, ale s psychiatrickými praktikami mám zkušenosti, by? jedn zprost?edkované, protožre m?j otec se práv? s depresemi n?kolikrát na psychiatrické klinice lé?il. Domnívám se, že k šokové terapii (a? už se jedná o elektrošoky nebo t?eba inzulinovou terapii /kde velká dávka inzulinu zp?sobí hypoglykemii s hlubokýn šokovým stavem/) je pot?eba písemný souhlas pacienta, p?ípadn? jeho zákonného zástupce, to v p?ípad?, že pacient není tohoto rozhodnutí v okamžiku zahájení lé?by schopen. Jestliže Vaši rodi?e souhlasili, pak z?ejm? z toho d?vodu, že jim Váš ošet?ující léka? dopodrobna nevysv?tlil možná rizika tohoto typu terapie. Je obecn? známo, že aplikace šokové terapie má relativn? individuální ú?inky a léka? musí dob?e a sv?domit? zvážit, jestli ji použije. Nem?žu Vám poradit, co máte d?lat se svým psychickým stavem, nebo?, jak jsem již psal, nejsem léka?, ale doporu?uji Vám, aby jste neprodlen? lé?bu v uvedeném za?ízení ukon?il (by? tam t?eba ješt? docházíte ambulantn?) a obrátil se na skute?né odborníky, kte?í Vám jist? pomohou, nap?íklad v Praze, na Psychiatrické klinice 1.léka?ské fakulty UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2. Myslím, že je to nejlepší klinika v republice. P?eji Vám hodn? št?stí.
Milan Gál 01.12. 2003 - 04:29 << RE

To myslíte vážně?
V dnešní době? Elektrošoky jsou ale až to poslední, když už nepomáhají ty nejlepší antidepresiva a terapie,
nebo pobyt v nemocnici. Jsem téhož názoru. Škoda, že jsem tuto stranu dříve nenašel, měl sem v té době silné problémy s příjmutím citoerotické orientace na stejné pohlaví. Moje teta je výborný dětský psychiatr, bohužel je až V Břeclavi. Je na okrese jedinou, ale velmi vyhledávanou, publikovala o depresi mnohé články do novin.
Uvádím že depresi rozdělujeme na mírnou,
středně těžkou
těžkou
jsou často provázeny fobiemi a suicidiálními myšlenkami. Jedinec má silně narušenou soustředěnost a schopnost se radovat. Nejlepší je prevence.
Svěřujte se se svými problémy, sportujte-v těle vznikají endorfíny-tzv hormony dobré nálady, odpočívejte, nemyslete pesimisticky a dobrá rada: usmívejte se.

V...
V. 19.07. 2004 - 00:17 << RE

Reakce na V. 19.07. 2004 - 00:17
No, je to zajímavý ale elektrosoky jsou metodou uzívanou i u tehotnych zen, asi proto, ze jsou bezpecnejsi nez leky, ne?
p • 28.02. 2005 - 21:51 << RE